ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvenció municipal PRE-SEED
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.65
Descripció

CONVOCATÒRIA 2023

Esta convocatòria té com a objecte secundar, incentivar i potenciar el desenvolupament d’empreses emergents (start-ups) en l’etapa inicial perquè puguen evolucionar i impulsar el seu projecte des que s’inicia com una idea.

Cal oferir solucions, productes, serveis i iniciatives aplicables en els diferents sectors seleccionats en aquesta convocatòria i que promoguen el dinamisme innovador i tecnològic de la ciutat de València com hub tecnològic referent a Europa.

Estes iniciatives podran ser dels sectors en el punt 6. i.) d’esta convocatòria.

Estes subvencions es dirigixen a cobrir determinades despeses corrents de l'activitat realitzades per les empreses emergents detallades en el punt 5 de la convocatòria.

Qui ho pot sol·licitar?

Són beneficiàries d'estes ajudes les empreses emergents segons la definició de la Llei 28/2022, de 21 de desembre de 2022, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, i que a més complisquen els requisits establits en la convocatoria.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per entitat. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera presentada tenint en compte la data i hora de la seua presentació per Registre General d'Entrada.

Requisits

Són beneficiàries d'estes ajudes les startups segons la definició Llei 28/2022, de 21 de desembre de 2022, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, i que a més complisquen els següents requisits:

a) Que haja començat l'activitat empresarial entre l'1 de gener de 2020 i 12 mesos abans que acabe el termini de presentació d'instàncies.

S'entendrà com a començament de l'activitat empresarial, la data de l'alta més antiga en l'Impost d'activitats Econòmiques que figure en el certificat de situació censal.

b) Tindre el seu domicili fiscal en el terme municipal de València.

c) Acrediten despeses corrents subvencionables recollits en el punt 5 d'aquesta convocatòria.

d) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT).

e) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular , estar al corrent en el compliment de les seues obligacions de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

f) No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València.

g) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja concedit amb anterioritat l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

h) Que no hagen incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per a poder participar en la convocatòria.

i) Pertànyer a algun dels següents sectors:

 1. Agrotech/foodtech
 2. Cleantech/Energy/Sustainability
 3. Enterprise / Business/ Ecommerce/ Industry 4.0
 4. Gaming / Entertainment / eSports
 5. Health / Wellbeing / Medtech
 6. Logistic / Mobility / Automotive
 7. Traveltech / Tourism
 8. Govtech/Hardware/Software
 9. Talent / Recruiting / HR
 10. Social Impact
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Certificat actualitzat de situació censal:

  El certificat ha d'indicar l'activitat econòmica que realitza la entitat amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i el local de desenvolupament de l'activitat.

 • Escriptura de constitució i estatuts de la empresa:

  inscrits en el corresponent Registre.

 • Acreditació com a empresa emergent:

  Emesa per ENISA o acreditació emesa per qualsevol acceleradora o associació empresarial radicada a la província de València i inclosa dins del Mapa d'Entitats i Serveis a l'Emprenedoria de la Comunitat Valenciana (enllaç al mapa).

 • Resum executiu del Pla d'empresa:

  On es detalle els aspectes bàsics de la idea de negoci, el pla de màrqueting, l'organització interna i viabilitat economicofinancera, amb especial èmfasi en les línies de finançament de l'empresa. MÀXIM 3 pàgines.

 • Annex Compte Justificatiu:

  De l'apartat "Impresos" d'este tràmit, per a descarregar-lo, emplenar-lo i adjuntar-lo.

  Les factures han de relacionar-se en l'annex de “Compte Justificatiu”. El document Pdf de les factures, seguides dels seus corresponents justificants de pagament, hauran de seguir l'ordre que s'haja seguit en este annex de “Compte Justificatiu”.

 • Factures amb justificants bancaris de pagament per import net màxim de 15.000€ (en un únic pdf que continga cada factura seguida del seu justificant de pagament, segons ordre Compte Justificatiu):

  S’han de presentar en un únic document pdf que inclourà cada factura seguida del seu corresponent justificant de pagament i, al seu torn, respectant l'ordre que s'haja seguit en l'Annex de “Compte justificatiu”.

  -Factures per import net màxim de fins a 15.000 €, impostos no subvencionables exclosos, la data d'emissió dels quals estiga compresa entre l’1 de gener de 2022 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció (establits en el punt 5 de la convocatòria)

  -Justificants de pagament de les factures presentades amb identificació de la persona o empresa destinatària, import, data de pagament i la persona que realitza el pagament, que haurà de coincidir amb l’entitat sol·licitant, juntament amb els requisits establits en el punt 8 la convocatòria.

  -Les factures s’han de relacionar en l'annex de «Compte Justificatiu». Es troba en l'apartat impresos d'esta subvenció, en la seu electrònica.

 • Certificat de titularitat del compte bancari:

  Este compte haurà de pertànyer a l'entitat sol·licitant de la subvenció i estar emés en 2023.

  En la sol·licitud s'haurà d'emplenar els camps que fan referència al compte bancari en el qual es vol rebre el pagament de l'ajuda.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà mitjançant una sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través d’este procediment.

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

4.- Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per entitat. En cas que se’n presente més d’una,només es té en compte la primera presentada d’acord amb la data i hora de la presentación en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament.

Informació Complementària

Crèdit pressupostari: 480.000€

Quantia de la subvenció

Se subvencionarà el 100% de les despeses subvencionables presentades i correctament justificades, admetent-se fins a un màxim de 15.000 € per cada entitat sol·licitant que reunisca els requisits establits en la convocatòria.

A més, les entitats beneficiàries d'esta subvenció podran tindre preferència per a:

- Ocupar els espais que en el seu cas s'habiliten en l'edifici municipal “La Farinera”, situat al carrer Juan Verdeguer, núm. 30 de València.

- Entrar en el programa de preacceleració de startups en l'acceleradora pública de l'Ajuntament de València.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les despeses corrents que de manera indubtable responguen a la naturalesa i objecte de l'activitat subvencionada, i que puguen enquadrar-se dins dels que es detallen en el punt 5 de la convocatòria.

Incompatibilitats

Esta subvenció serà compatible amb qualsevol altra atorgada per l'Ajuntament de València o per una altra entitat o institució, en 2023 o en anys anteriors, en els termes establits en l'article 13 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

960635690 – 8.00 h a 15.00 h

010

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

- Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2023

- Convocatòria subvenció municipal Pre-Seed 2023

On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

Webchat: https://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correu electrònic:

emprende@valencia.es

Anar a inici de pàgina