ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions Municipals per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València 2023: Programa III Subvenció Emplea Dona Plus 2023 (Dones de 45 o més anys)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.55
Descripció

Programa III Subvenció Emplea Dona Plus 2023 (Dones de 45 o més anys)

L'objecte d'esta convocatòria és escometre actuacions encaminades a fomentar l'ocupació estable i de qualitat per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a afavorir la formalització de contractes de treball per temps indefinit a jornada completa mitjançant contractacions inicials o mitjançant la transformació de contractes laborals preexistents en indefinits a jornada completa de dones de 45 o més anys, incentivant així la inserció laboral d'aquest col·lectiu amb major dificultat d'accés al mercat de treball.

Tingueu en compte que per a contractacions de dones menors de 45 hi ha el programa “Emplea 2023”.

------------------------------------------------------------

Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver emplenat el formulari de preinscripció (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP, a partir de les 9:00h).

Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Esta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran acollir-se al programa de subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i complisquen amb els requisits exigits en la convocatòria i el seu corresponent annex II

 • Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.
 • També queda exclòs el personal autònom col·laborador

- No serà subvencionables els següents suposats:

a) Les contractacions realitzades a l'empara d'una relació laboral de caràcter especial, a què es referixen l'article 2.1 del text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre:

b) El contracte per temps indefinit fix-discontinu.

c) Les ampliacions de jornada de contractes indefinits a temps parcial.

- Només serà possible sol·licitar subvenció per un màxim d'una contractació per persona o empresa sol·licitant. En cas de presentar més sol·licituds, amb caràcter general d'aquesta convocatòria, únicament es tindrà en compte la primera sol·licitud presentada conforme a la data i hora de recepció en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament.

- Els programes Emplea i Emplea Dona Plus són incompatibles entre si. Només es podrà presentar sol·licitud per un d'ells. En el cas de presentar sol·licitud per als dos programes, es desestimarà automàticament la de data i hora posterior.

Requisits

- Requisits per a ser persona o empresa beneficiària.

1. Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat, el domicili fiscal ha d'estar en el terme municipal de València.
2. Que la formalització d'un contracte inicial, o la conversió a indefinit a temps complet, s'haja realitzat a partir del dia 24 de març de 2022 i fins a la data de presentació de sol·licituds.
3. Que la persona contractada siga dona de 45 o més anys d'edat en el moment de la contractació.

-Requisits de les persones contractades.

a) Ser dona de 45 o més anys en el moment de la contractació:
b) En cas de contractacions inicials, estar en situació de desocupació, és a dir, no estar d'alta en cap règim de la Seguretat Social el dia previ a la contractació.

No seran subvencionables:

a) Les contractacions realitzades a l’empara d’una relació laboral de caràcter especial, a què es referixen l’article 2.1 del text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre:
b) El contracte per temps indefinit fix-discontinu.
c) Les ampliacions de jornada de contractes indefinits a temps parcial.


Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

Publicació en BOP: Dimarts 21 de març de 2023 - Butlletí Núm. 56

El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà a les 9.00h.


Termini de sol·licitud: del dia 22/03/2023 fins al 11/04/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Abans de presentar la instància s'haurà d'haver obtingut un formulari de preinscripció en la web després d'haver emplenat tota la informació que allí se sol·licita.
 • S'emplenarà i signarà el formulari de sol·licitud després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • El formulari de sol·licitud tindrà un apartat sobre declaració responsable que contindrà el pronunciament exprés sobre una sèrie de qüestions i un apartat sobre Autoritzacions per a la consulta de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb la Seguretat Social, la Tresoreria municipal i perquè l'òrgan gestor puga realitzar l'alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi, en el supòsit de ser persona beneficiària de la subvenció.

Documentació per a tots els casos:
 • Formulari de Preinscripció:

  en este enllaç.

 • NIF o NIE en vigor de persona sol·licitant o administradora de l'entitat que realitza la contractació:

  DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica el propi document. Només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant

 • Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat sol·licitant:

  certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat sol·licitant que indique l'activitat económica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de desenvolupament de l'activitat.
  NO és el model 036 ni 037

 • Informe plantilla mitjana de treballadors en situació d'alta de la persona o entitat sol·licitant entre l'1 d'abril de 2022 i 1 de març de 2023:

  informe de la Tresoreria de la Seguretat Social sobre la plantilla mitjana de treballadors en situació d'alta de la persona o entitat sol·licitant en el període comprés entre l'1 d'abril de 2022 i 1 de març de 2023

 • Si és el cas, contracte de constitució de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats:

  en el cas que qui contracte siga societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, contracte de constitució degudament registrat en el PROP.

 • Si és el cas, escriptura de constitució i estatuts d'empresa que contracta:

  en cas de qui contracte siga persona jurídica, escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.

 • Certificat de titularitat del compte bancari de la persona o entitat sol·licitant de la subvenció:

  Certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància. Este compte ha de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció i estar emés en 2023

 • Si és el cas, Annex Representació:

  formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant. Document disponible en l'apartat "Impresos".

 • NIF o NIE en vigor de la persona contractada:

  NIF por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica. EN VIGOR.

 • Contracte de treball:

  contracte de treball inicial o la transformació d'un contracte laboral previ, signat per les parts, de caràcter indefinit a temps complet, que dona lloc a l'ajuda.

 • Justificant de la comunicació del contracte al SEPE:

  justificant de la comunicació al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) del contracte de treball inicial o la transformació d’un contracte laboral previ a indefinit a tems complet.

 • Annex “Dades i Autorització per a consultar vida laboral de la persona contractada”:

  es troba en l'apartat "Impresos" d'esta subvenció, en la seu electrònica. Ha d'anar firmat per la persona contractada per a autoritzar al servici gestor a consultar la seua vida laboral. En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

 • Si escau, certificat de periodes d’inscripció:

  certificat de períodes d'inscripció, en cas d'haver estat inscrita com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els 540 dies (18 mesos) immediatament anteriors a la data d'alta en el RETA (Persona desocupada de llarga duració), emés per LABORA.

 • Si és el cas, Certificat que acredite el grau de diversitat funcional:

  cuando la persona contratada pueda acreditar un grado de diversidad funcional de al menos el 33%

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en este enllaç.
 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través d'este tràmit. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

Tingueu en compte que per a contractacions de dones menors de 45 hi ha el programa “Emplea 2023”.

Informació Complementària
 • Les ajudes contemplades en esta convocatòria s’estendran a la formalització de contractes indefinits o a la conversió de contractes de treball per temps indefinit a jornada completa mitjançant contractacions inicials o mitjançant la transformació de contractes laborals preexistents en indefinits a jornada completa de dones de 45 o més anys a partir del dia 24 de març de 2022 i fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Tingueu en compte que per a contractacions de dones menors de 45 hi ha el programa “Emplea 2023”.
 • Es concedirà una quantia fixa de 3.000 € a les sol·licituds que complisquen els requisits d'esta convocatòria.

La quantia fixa de 3.000 € es podrà incrementar exclusivament per un d'aquests conceptes:

a) Quan la dona de 45 o més anys puga acreditar un grau de diversitat funcional d'almenys un 33%, en 500€.

b) Quan la dona de 45 o més anys és persona desocupada inscrita com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els 540 dies (18 mesos) immediatament anteriors a la data del contracte, en 500€.

 • Només serà possible sol·licitar subvenció per un màxim d’una contractació per persona o empresa sol·licitant. En cas de presentar més sol·licituds, amb caràcter general d'aquesta convocatòria, únicament es tindrà en compte la primera sol·licitud presentada conforme a la data i hora de recepció en el Registre d'entrada d'este Ajuntament.
 • Les persones i entitats beneficiàries hauran de mantindre la contractació subvencionada durant 12 mesos, com a mínim, a partir del dia següent de la publicació de l'acord de concessió de la subvenció.
 • Aquesta subvenció serà compatible amb qualsevol altra atorgada per una altra entitat o institució, així com les atorgades per l'Ajuntament de València en 2023, exceptuant el Programa Emplea 2023.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de sis mesos a comptar des de l'endemà a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Segons convocatòria de 2023
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

962087194 - 8.00 h a 14.30 h

960635690 – 8.00 h a 15.00 h

962083659 – 8.30 h a 15.30 h

010

Legislació
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2023
 • Convocatòria subvencions municipals per a la promoció d'activitats econòmiques a la ciutat de València 2023: Annex III. Programa Emplea Dona Plus
On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

Presentació:

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en este enllaç.
 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través d'este tràmit. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.
Anar a inici de pàgina