ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Pla resistir “Complements parèntesi”
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.45
Descripció

L'objecte de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències econòmiques provocades per la pandèmia en el teixit productiu de València en aquells sectors especialment afectats per les restriccions de mobilitat i aforament.

Aquestes ajudes es dirigeixen a:

Persones o entitats que hagen sigut beneficiàries de les ajudes atorgades per Ajuntament de València en la convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesi”, aprovada per Acord de Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2021, modificada puntualment per Resolució d'Alcaldia de data 10 de febrer 2021 i, que continuen exercint la seua activitat econòmica en els epígrafs específics de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) pel que se'ls va concedir la subvenció, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria.


* * * * *


IMPORTANT:
La presentació de les factures i els seus justificants de pagament s'haurà de fer en el termini de 5 dies hàbils a comptar del següent a la publicació de l'edicte, que contindrà les persones o entitats beneficiàries d'esta subvenció i l'import concedit. La data de desembossament de les factures haurà d'estar compresa entre el 4 de març del 2021 i la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció i han de correspondre a gastos corrents subvencionables de l'activitat per a la que se sol·licita subvenció (estan relacionats en l'Annex II). S'haurà de fer una relació de les factures en el compte justificatiu que figura en l'apartat IMPRESOS d’este procediment.

La documentació s’ha de presentar a través de la carpeta ciutadana de la seu electrònica de l'Ajuntament de València (https://www.valencia.es/val/tramits/carpeta-ciutadana). Dins de Els meus expedients, cal seleccionar l'expedient corresponent a «Complements ajudes Parèntesis», prémer la icona (i) i, una vegada dins de l'expedient, utilitzar el botó Aportar documentació.

Qui ho pot sol·licitar?

Són beneficiàries d'estes ajudes:

Persones o entitats que hagen sigut beneficiàries de les ajudes atorgades per Ajuntament de València en la convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesi”, aprovada per Acord de Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2021, modificada puntualment per Resolució d'Alcaldia de data 10 de febrer 2021 i, que continuen exercint la seua activitat econòmica en els epígrafs específics de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) pel que se'ls va concedir la subvenció, epígrafs que figuren en l'Annex I d'esta convocatòria.

Queden excloses:

­ Les persones o entitats que hagen sigut beneficiàries del complement de l'ajuda atorgada per Ajuntament de València en la convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesi per als sectors econòmics del districte de Ciutat Vella ”, convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2021.

Requisits

- Persones o entitats:

a. Que hagen sigut beneficiàries de les ajudes atorgades per Ajuntament de València en la convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesi” indicada en els apartats 1 i 6 de la present convocatòria, per exercir l'activitat en els epígrafs específics de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) pels quals se'ls va concedir la subvenció, epígrafs que figuren en l'Annex I d'esta convocatòria.

b. Que exercisquen la seua activitat en els epígrafs específics de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) pel qual se'ls va concedir la subvenció, epígrafs que figuren en l'Annex I d'aquesta convocatòria, en el terme municipal de València.


- Acreditar mitjançant la presentació, el pagament de factures amb els seus justificants de pagament per l'import que resulte del repartiment proporcional de l'import destinat a aquesta convocatòria indicat en la base tercera, impostes no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre el 4 de març de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.


La persona beneficiària haurà de presentar les corresponents factures o documents de valor probatori anàleg, amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, i els corresponents justificants de pagament de les despeses subvencionades com a mínim de l'import concedit en la subvenció. Cal presentar-ho en el termini de 5 dies hàbils a comptar des del següent A LA PUBLICACIÓ DE L'EDICTE, QUE CONTINDRÀ LES PERSONES O ENTITATS BENEFICIÀRIES D'AQUESTA SUBVENCIÓ I L'IMPORT CONCEDIT. La quantia de la subvenció s’ha de repartir proporcionalment entre totes les sol·licituds que complisquen els requisits.


Esta documentació (factures i justificants de pagament) s’ha de presentar a través de la Carpeta ciutadana de la Seu electrònica de l'Ajuntament de València (https://www.valencia.es/val/tramits/carpeta-ciutadana). Dins de Els meus expedients, cal seleccionar l'expedient corresponent a «Complements ajudes Parèntesis», prémer la icona (i) i, una vegada dins de l'expedient, utilitzar el botó Aportar documentació.


Les factures han de sumar com a mínim, l'import net concedit i que apareixerà indicat en l'edicte que es publique en el tauler d'edictes amb la relació de persones o entitats beneficiàries, impostos no subvencionables exclosos, la data de desemborsament de les quals estiga compresa entre el 4 de març de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents subvencionables de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció (estan relacionats en l'Annex II)

Els justificants de pagament de les factures presentades han de contindre: justificant bancari de pagament, i amb identificació de la persona o empresa destinatària.

Les factures hauran de relacionar-se en l'Annex de la “Compte Justificatiu” que figura en la seu Electrònica de l'Ajuntament de València, dins del tràmit d'esta subvenció. Aquest document s'habilitarà una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds (apartat impresos).

En cas d'Autònoms que estiguen treballant en règim de cooperativa de treball associat, en el qual en el certificat actualitzat de situació censal figure la cooperativa i no la persona física, s'haurà d'aportar certificat emés per la Cooperativa en el qual conste el pagament de factures de la persona sol·licitant de la subvenció per import de 2.000€, imposats no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre el 4 de març de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.


- Conforme a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, s’eximix qui sol·licite estes ajudes d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social i de ser deutors per reintegrament davant l'Administració.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

Publicació en BOP: Dijous, 07 d'Octubre de 2021 - Núm. 195


Termini de sol·licitud: del dia 08/10/2021 fins al 27/10/2021 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica, haurà d'haver Emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021 (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).

Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Aquesta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Documentació per a tots els casos:
 • Formulari de Preinscripció:

  en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021

 • Certificat ACTUALITZAT de Situació Censal:

  que indique l'activitat econòmica que es realitza, amb la seua data d'alta i el local de desenvolupament de la mateixa.

  La data d'aquest certificat ha de ser el més pròxima possible a la de la presentació de la sol·licitud.

 • Certificat de titularitat del compte bancari:

  Certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància. Aquest compte haurà de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció.

 • Si és el cas, Annex Representació:

  Formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

  Document disponible en l'apartat "Impresos".

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1.- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver Emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021 (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).

Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Aquesta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'estes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

4.- Es pot presentar un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat.


IMPORTANT:

 • La presentació de les factures i els seus justificants de pagament s'haurà de fer en el termini de 5 dies hàbils a comptar del següent a la publicació de l'edicte, que contindrà les persones o entitats beneficiàries d'esta subvenció i l'import concedit. La data de desembossament de les factures haurà d'estar compresa entre el 4 de març del 2021 i la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció i han de correspondre a gastos corrents subvencionables de l'activitat per a la que se sol·licita subvenció (estan relacionats en l'Annex II)
Informació Complementària

Quantia de la subvenció

L'import total destinat a aquesta convocatòria es repartirà proporcionalment entre totes les sol·licituds presentades que complisquen els requisits d'aquesta.

Concurrència amb altres subvencions

Serà compatible amb qualsevol altra ajuda atorgada per l'Ajuntament de València excepte amb l'atorgada en qualitat de “complement” en la convocactòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesi per als sectors econòmics del districte de Ciutat Vella ”, convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2021.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Horari de 8:30 a 15:30h:

Telèfons: 672 325 855

Horari d'11 a 18h :

Telèfons: 672 542 906

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Convocatòria.

On dirigir-se
 • Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Correu electrònic:: reactiva@valenciactiva.es

Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correu electrònic emprende@valencia.es


 • Oficines de presentació:

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021

Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver Emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021 (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).

Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Aquesta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Anar a inici de pàgina