ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Subvencions Municipals per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València 2021: Programa II Subvenció Emplea 2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.30
Descripció

L'objecte d'esta convocatòria és escometre actuacions immediates encaminades a pal·liar les greus conseqüències econòmiques de la pandèmia, fomentant l'ocupació estable i de qualitat per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a afavorir la contractació indefinida inicial a temps complet o la conversió d'un contracte de duració determinada en un contracte indefinit a temps complet, en ambdós casos per a persones majors de 30 anys en el terme municipal de València, així com fomentar la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d'accés al mercat de treball.


* * *


Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver Emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021 (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).
Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Aquesta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.
Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

* * *

En cas que el nombre de sol·licituds supere el crèdit disponible per a cadascun dels programes, es farà un sorteig per a determinar des de quina sol·licitud s'inicia la tramitació i revisió de sol·licituds.

* * * * *

(21/10/2021) Acta del sorteig previst en el punt 8 de la Convocatòria de subvencions municipals per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València, realitzat el dia 21 d'octubre de 2021.


Qui ho pot sol·licitar?

Podran acollir-se al programa de subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions i complisquen amb els requisits exigits en la convocatòria i el seu corresponent annex.

Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

També queda exclòs el personal autònom col·laborador.

- No seran subvencionables:

Les contractacions realitzades a l’empara d’una relació laboral de caràcter especial, a què es referixen l’art. 2.1 del Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre.

Requisits

Els senyalats en les bases de la convocatòria i els especificats en l'annex d'este Programa II:

 1. Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat el domicili fiscal ha d'estar en el terme municipal de València.
 2. Que la formalització d'un contracte indefinit a temps complet o la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits a temps complet, s'haja realitzat a partir del dia 1 de gener del 2021 i fins a la data de presentació de sol·licituds.
 3. La persona contractada ha de ser major de 30 anys d'edat en el moment de la contractació (30 no inclosos; a partir de 31).
 4. Que la persona sol·licitant no haja sigut exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió d'infraccions molt greus, de conformitat amb l'article 46 del Text Refós sobre Infraccions i Sancions en l'orde social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 5. Que la persona sol·licitant no haja sigut sancionades en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, de conformitat amb el que preveu l'article 46 del Text Refós sobre Infraccions i Sancions en l'orde social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 6. Que la persona sol·licitant no haja realitzat extincions de contractes de treball per causes disciplinàries o objectives declarades improcedents per sentència judicial ferma, o en virtut d'acomiadament col·lectiu, en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud de l'ajuda.

- Les persones que siguen contractades hauran de complir el requisit següent:

En cas de contractacions inicials, estar en situació de desocupació, és a dir, no estar d'alta en cap règim de la Seguretat Social el dia previ a la contractació.

No serà subvencionable: Les contractacions realitzades a l’empara d’una relació laboral de caràcter especial, a què es referixen l’art. 2.1 del Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre.

- A este efecte d'acreditar el compliment dels requisits establits en esta convocatòria per a ser persona beneficiària d'estes ajudes, la persona sol·licitant haurà d'efectuar una declaració jurada (Incorporada en la sol·licitud normalitzada) en la que s'indique que:

 • La titularitat de l'activitat correspon a autònoms, microempreses o xicotetes empreses.
 • Que el local de desenvolupament de l'activitat es troba en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat el domicili fiscal està en el terme municipal de València.
 • Que la formalització d'un contracte indefinit a temps complet o la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits a temps complet, s'ha realitzat a partir del dia 1 de gener del 2021 i fins a la data de presentació de sol·licituds.
 • Que la persona contractada és major de 30 anys en el moment de la contractació (30 no inclosos; a partir de 31).
 • Que la contractació realitzada s'ajusta a les disposicions legals vigents i no es tracta del supòsit exclòs en el punt 3 d'este Annex II.
 • Que la persona sol·licitant no ha sigut exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió d'infraccions molt greus, de conformitat amb l'article 46 del Text Refós sobre Infraccions i Sancions en l'orde social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 • Que la persona sol·licitant no ha sigut sancionades en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, de conformitat amb el que preveu l'article 46 del Text Refós sobre Infraccions i Sancions en l'orde social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 • Que la persona sol·licitant no ha realitzat extincions de contractes de treball per causes disciplinàries o objectives declarades improcedents per sentència judicial ferma, o en virtut d'acomiadament col·lectiu, en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud de l'ajuda.
 • És certa la informació facilitada en el formulari de preinscripció.
 • Que les dades bancàries que s'han omplit en el formulari de preinscripció corresponen a la persona o entitat sol·licitant de l'ajuda.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

Publicació en BOP: Dijous, 23 de Setembre de 2021 - Núm. 185

2a Publicació en BOP: Dimecres, 29 de Setembre de 2021 - Núm. 189

Termini de sol·licitud: del dia 24/09/2021 fins al 19/10/2021 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • Abans de presentar la instància s'haurà d'haver obtingut un formulari de preinscripció en la web https://www.valencia.es/apps/resistir2021 després d'haver emplenat tota la informació que allí se sol·licita.
 • S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • L'imprés de sol·licitud contindrà un apartat sobre declaracions responsables i jurades que contindrà el pronunciament exprés sobre una sèrie de qüestions.

Documentació per a tots els casos:
 • Formulari de Preinscripció:

  en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021

 • NIF o NIE de persona sol·licitant o administradora de l'entitat que realitza la contractació:

  DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica.

 • Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat sol·licitant :

  Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat sol·licitant que indique l'activitat económica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de desenvolupament de l'activitat.
  NO és el model 036 ni 037.

 • Si és el cas, contracte de constitució de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats:

  En el cas que qui contracte siga societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, contracte de constitució degudament registrat en el PROP.

 • Si és el cas, DNI o NIE de persones sòcies/ comuneres que treballen o persona representant d'empresa:

  DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si ho indica de les persones sòcies/comuneres que exerceixen treball efectiu o de la persona representant legal de l'empresa que signa la sol·licitud.

 • Si és el cas, escriptura de constitució i estatuts d'empresa que contracta:

  En cas de qui contracte siga persona jurídica, escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.

 • Si és el cas, Annex Representació:

  Formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant. Document disponible en l'apartat "Impresos".

 • Certificat de titularitat del compte bancari de la persona o entitat sol·licitant de la subvenció:

  Certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància. Aquest compte haurà de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció.

 • DNI o NIE de la persona contractada:

  DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica.

 • Contracte de treball :

  Contracte de treball signat per les parts, de caràcter indefinit a temps complet, que dóna lloc a l'ajuda, o la transformació d'un contracte de temporal a indefinit a temps complet.

 • Justificant de la comunicació del contracte indefinit al SEPE:

  Justificant de la comunicació al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) del contracte indefinit de treball o la transformació del mateix de temporal a indefinit.

 • Annex “Dades i Autorització per a consultar vida laboral de la persona contractada”:

  Es troba en l'apartat impresos d'esta subvenció, en la seu electrònica. Ha d'anar firmat per la persona contractada per a autoritzar al servici gestor a consultar la seua vida laboral
  En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

 • En el seu cas, Certificat de periodes d’inscripció:

  Certificat de períodes d'inscripció, en cas d'haver estat inscrita com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els 540 dies (18 mesos) immediatament anteriors a la data d'alta en el RETA (Persona desocupada de llarga duració), emés per LABORA.

 • En el seu cas, certificat que acredite el grau de diversitat funcional:

  Quan la persona contractada puga acreditar un grau de diversitat funcional d’almenys el 33 %.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1.- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021

Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

Informació Complementària
 • Les ajudes contemplades en esta convocatòria s’estendran a la formalització de contractes indefinits o a la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits, a temps complet, a partir del dia 1 de gener de 2021 i fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • La persona contractada ha de ser mayor de 30 anys d'edat en el moment de la contractació (30 no inclosos; a partir de 31). Si fóra menor d'eixa edat haurà de sol·licitar la subvenció pel “Programa III Emplea Jove”
 • La quantia de la subvenció per contractació indefinida a temps complet o per la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits a temps complet serà de 5.000 €.
 • Esta quantia s’incrementarà en 1.000 € quan la persona contractada pertanga a algun dels següents col·lectius:

- Persones desocupades de llarga duració, és a dir, inscrites com a demandants d’ocupació durant 360 dies en els 540 dies (18 mesos) immediatament anteriors a la data del contracte. Esta situació s’acreditarà mitjançant la presentació del certificat de períodes d’inscripció.
- Persones amb 45 o més anys a la data del contracte.
- Persones que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d’almenys el 33 %.
- Dones.

Només es tindrà en compte la pertinença a un d'estos col·lectius a efectes d'incrementar la quantia en 1.000€.

 • Només serà possible sol·licitar subvenció per un màxim de dos contractacions per persona o empresa sol·licitant (s'ha de presentar sol·licitud per a cada una de les persones contractades).
 • Les persones i entitats beneficiàries hauran de mantindre la contractació subvencionada durant 12 mesos, com a mínim, a partir del dia següent de la publicació de l'acord de concessió de la subvenció.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Horari de 8:30 a 15:30h:

Teléfonos: 672325855

Horari d’ 11 a 18h:

Teléfonos: 672 542 906

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2021.

- Convocatòria subvencions municipals per a la promoció d'activitats econòmiques a la ciutat de València 2021: Programa II Subvenció Emplea 2021

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Correu electrònic:: reactiva@valenciactiva.es

Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correu electrònic emprende@valencia.es


Oficines de presentació:

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021

Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Anar a inici de pàgina