ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions Municipals per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València: Programa II Subvenció Emplea
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.30
Descripció

L'objecte d'esta convocatòria de 2022 és escometre actuacions immediates encaminades a pal·liar les greus conseqüències econòmiques de la pandèmia, fomentant l'ocupació estable i de qualitat per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a afavorir la formalització de contractes indefinits a jornada completa, mitjançant contractacions inicials o la transformació de contractes laborals preexistents, incentivant la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d'accés al mercat de treball.

------------------------------------------------------------------------

Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/subvencions (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).

Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Aquesta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

_________________________________________________________________________________________________

En cas que el nombre de sol·licituds supere el crèdit disponible per a cadascun dels programes, es farà un sorteig per a determinar des de quina sol·licitud s'inicia la tramitació i revisió de sol·licituds (veure punt 8 convocatòria “Procediment i Instrucció”)

Qui ho pot sol·licitar?

Podran acollir-se al programa de subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i complisquen amb els requisits exigits en la convocatòria i el seu corresponent annex.

Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

També queda exclòs el personal autònom col·laborador

- No seran subvencionables:

Les contractacions realitzades a l’empara d’una relació laboral de caràcter especial, a què es referixen l’art. 2.1 del Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre.

Requisits

Els senyalats en les bases de la convocatoria (punt 4) i els especificats en l'annex d'este Programa II (punt 2):

 1. Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat el domicili fiscal ha d'estar en el terme municipal de València.
 2. Que la formalització d'un contracte inicial, o la conversió a indefinit a temps complet, s'haja realitzat a partir del dia 1 de gener de 2021 i fins a la data de presentació de sol·licituds.
 3. Que la persona sol·licitant no haja sigut exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió d'infraccions molt greus, de conformitat amb l'article 46 del Text Refós sobre Infraccions i Sancions en l'orde social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 4. Que la persona sol·licitant no haja sigut sancionades en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, de conformitat amb el que preveu l'article 46 del Text Refós sobre Infraccions i Sancions en l'orde social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 5. Que la persona sol·licitant no haja realitzat extincions de contractes de treball per causes disciplinàries o objectives declarades improcedents per sentència judicial ferma, o en virtut d'acomiadament col·lectiu, en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud de l'ajuda.

- Les persones que siguen contractades hauran de complir el requisit següent:
En cas de contractacions inicials, estar en situació de desocupació, és a dir, no estar d'alta en cap règim de la Seguretat Social el dia previ a la contractació.

- No seran subvencionables:
Les contractacions realitzades a l’empara d’una relació laboral de caràcter especial, a què es referixen l’art. 2.1 del Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre.

- A este efecte d'acreditar el compliment dels requisits establits en esta convocatòria per a ser persona beneficiària d'estes ajudes, la persona sol·licitant haurà d'efectuar una declaració responsable (Incorporada en la sol·licitud normalitzada).

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

Publicació BOP: Dijous, 03 de Març de 2022 - Núm. 43


Termini de sol·licitud: del dia 04/03/2022 fins al 23/03/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Abans de presentar la instància s'haurà d'haver obtingut un formulari de preinscripció en la web https://www.valencia.es/apps/subvencions després d'haver emplenat tota la informació que allí se sol·licita.
 • S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • La instància de sol·licitud contindrà un apartat sobre declaració responsable que contindrà el pronunciament exprés sobre una sèrie de qüestions.

Documentació per a tots els casos:
 • Formulari de Preinscripció:

  en: https://www.valencia.es/apps/subvencions

 • NIF o NIE de persona sol·licitant o administradora de l'entitat que realitza la contractació:

  DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica el propi document.

 • Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat sol·licitant:

  certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat sol·licitant que indique l'activitat económica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de desenvolupament de l'activitat.
  NO és el model 036 ni 037.

 • Si escau, contracte de constitució de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats:

  en el cas que qui contracte siga societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, contracte de constitució degudament registrat en el PROP.

 • Si escau, escriptura de constitució i estatuts d'empresa que contracta:

  en cas de qui contracte siga persona jurídica, escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre on conste la persona administradora.

 • Si escau, annex representació:

  formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant. Document disponible en l'apartat "Impresos".

 • DNI o NIE de la persona contractada:

  DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica. Si la persona aporta la Targeta roja d'asil polític també haurà de presentar el passaport o un altre document que la identifique.

 • Contracte de treball:

  contracte de treball inicial o la transformació d'un contracte laboral previ, signat per les parts, de caràcter indefinit a temps complet.

 • Justificant de la comunicació del contracte indefinit al SEPE:

  justificant de la comunicació al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) del contracte indefinit de treball o la transformació del mateix a indefinit i jornado completa.

 • Annex “Dades i Autorització per a consultar vida laboral de la persona contractada”:

  es troba en l'apartat impresos d'esta subvenció, en la seu electrònica. Ha d'anar firmat per la persona contractada per a autoritzar al servici gestor a consultar la seua vida laboral
  En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

 • Si escau, certificat de periodes d’inscripció:

  certificat de períodes d'inscripció, en cas d'haver estat inscrita com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els 540 dies (18 mesos) immediatament anteriors a la data de contractació, emés per LABORA.

 • Si escau, certificat que acredite el grau de diversitat funcional:

  quan la persona contractada puga acreditar un grau de diversitat funcional d’almenys el 33 %.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/subvencions

Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

4.-Prèviament a elaborar la proposta d'acord, es publicaran a l'efecte de notificació en la pàgina Web municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, els llistats provisionals (veure punt 8.7 de la convocatòria)

Informació Complementària
 • Les ajudes contemplades en esta convocatòria s’estendran a la formalització d'un contracte inicial, o la conversió a indefinit a temps complet que s'haja realitzat a partir del dia 1 de gener de 2021 i fins a la data de presentació de sol·licituds.
 • Es concedirà una quantia fixa de 1.500€ a les sol·licituds que complisquen els requisits d'esta convocatòria
 • La quantia fixa de 1.500 € s'incrementarà en 500 € més quan la persona contractada pertanga a algun dels següents col·lectius:

- Persones desocupades de llarga duració, és a dir, inscrites com a demandants d’ocupació durant 360 dies en els 540 dies (18 mesos) immediatament anteriors a la data del contracte. Esta situació s’acreditarà mitjançant la presentació del certificat de períodes d’inscripció.
- Persones amb 45 o més anys a la data del contracte.
- Persones que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d’almenys el 33 %.
- Dones.

Només es tindrà en compte la pertinença a un d'estos col·lectius a efectes d'incrementar la quantia en 500€.

 • Si es contracta persones joves fins a 30 anys (inclusivament) a la data de la contractació, la quantia augmentarà en 500€ més.
 • Només serà possible sol·licitar subvenció per un màxim de dos contractacions per persona o empresa sol·licitant (s'ha de presentar sol·licitud per a cada una de les persones contractades).
 • Les persones i entitats beneficiàries hauran de mantindre la contractació subvencionada durant 12 mesos, com a mínim, a partir del dia següent de la publicació de l'acord de concessió de la subvenció.
 • Esta subvenció serà compatible amb qualsevol altra atorgada per l'Ajuntament de València o per una altra institució. No podran sol·licitar esta ajuda les persones que ja hagen sigut beneficiàries del Programa II Emplea o III Emplea Jove, de la subvenció municipal per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València 2021.
 • Hauran de donar-se d'Alta com a proveïdor/a de l'Ajuntament de València les persones proposades provisionalment com a beneficiàries (veure punt 8.7 de la convocatòria).
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: 4 mesos
El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de 4 mesos a comptar des de l'endemà a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

- Convocatòria subvencions municipals per a la promoció d'activitats econòmiques a la ciutat de València 2022

On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

Webchat: https://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correus electrònics:

reactiva@valenciactiva.es

emprende@valencia.es

Oficines de presentació:

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/subvencions
 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.
Anar a inici de pàgina