ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvenció municipal “Amunt Persianes” per a l'impuls socioeconòmic en el terme municipal de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.270
Descripció
 • TERMINI JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ: durant el mes de gener de 2023

Per a la justificació de la subvenció la documentació es presentarà a través de la carpeta ciutadana de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València i dins de la mateixa entrant a “Els meus expedients” i seleccionant l'expedient corresponent a “Convocatòria subvenció municipals “amunt persianes”, prement sobre la icona (i) i una vegada dins de l'expedient utilitzant el botó “Aportar documentació”.

Tant per a la memòria d'actuació com per a la relació classificada de despeses d'inversió s'utilitzarà el formulari normalitzat que està disponible en l'apartat “IMPRESOS” (ANNEX. MEMÒRIA D’ACTUACIÓ I COMPTE JUSTIFICATIU “AMUNT PERSIANES”)

Veure punt 14 de la convocatòria: Justificació de la subvenció mitjançant la presentació de factures i justificants de pagament.


* * * * * * * * * *

La finalitat de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a l'impuls socioeconòmic generant activitat econòmica i ocupació en els districtes i barris de València a través de la dinamització de locals buits en planta baixa.

L'objecte d'estes ajudes es dirigeix a cobrir les despeses d'inversió de l'activitat empresarial sempre que impliquen la posada en marxa d'un negoci en un local en planta baixa que prèviament haguera estat buit.

A l'efecte d'esta convocatòria, s'entén per local buit aquell en el qual no s'exerceix activitat econòmica, professional o empresarial i que es trobe disponible

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Se subvencionarà fins a un màxim del 80% del pressupost del projecte presentat destinat a despeses d'inversió dels establits en l'annex I de la convocatòria.

Depenent del barri en el qual es desenvolupe el projecte, la quantia màxima de la subvenció adoptarà diferents imports segons com es detalla a continuació:

- Per tractar-se de barris que tenen una desertització comercial severa, fins a un màxim de 20.000€ per projecte: Benicalap, Ciutat Fallera, El Botànic, El Pilar, La Roqueta, Marxalenes, Nou Moles, Russafa, Soternes, Tormos i Torrefiel.

- Per tractar-se de barris que presenten símptomes de desertització comercial, fins a un màxim de 15.000€ per projecte: Aiora, Arrancapins, Beteró, El Calvari, El Carme, Els Orriols, En Corts, La Creu Coberta, La Petxina, La Seu, La Xerea, Mont-Olivet i Morvedre.

- Fins a un màxim de 10.000€ per projecte per als restants barris.

Si desitja conéixer en quin barri està situat el seu projecte pot consultar la web: https://geoportal.valencia.es/portal/apps/webappviewer/index.html?id=2c55ba55d71146a4bb911cbc9e28dbb2&mobilebreakpoint=300

Aquells carrers que siguen límits de dos barris diferents es consideraran com a pertanyents al barri afectat en major mesura per la desertització comercial.

En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran acollir-se al programa de subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica legalment constituïdes i complisquen amb els requisits exigits en la convocatòria.

Requisits

1.- Podran ser beneficiàries d'estes ajudes, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i complisquen els següents requisits:

a. Haver subscrit un contracte de compravenda, d'arrendament o de cessió del local on es vol exercir l'activitat per a la qual sol·licita subvenció o disposar d'una escriptura de propietat d'este local.

b. Que el local en planta baixa on vaja a desenvolupar-se l'activitat es trobe en el terme municipal de València i es trobe buit. (A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entén per local buit aquell en el qual no s'exerceix activitat econòmica, professional o empresarial i es trobe disponible per a lloguer, venda o traspàs, inclosos aquells locals que es troben en reforma)

c. No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Teseroría General de la Seguretat Social (TGSS).

d. No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València.

e. Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València.

f. En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders suficients per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció al què fan referència els articles 39 i 65 LGS. Així mateix, en cas de concessió de la subvenció, la resolució contindrà els percentatges de participació de les persones integrants en l'entitat beneficiària, en funció dels quals participaran en els drets i obligacions derivats de l'atorgament de la subvenció.

g. Que no hagen incorregut en declaracions falses en facilitar la informació exigida per a poder participar en la convocatòria.

2.- Queden excloses:

-Les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

3.- En cap cas l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

Quan sol·licitar-ho

***TANCAT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER HAVER-SE ESGOTAT EL CRÈDIT DESTINAT A la CONVOCATÒRIA.***


El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà el dia 2 de maig de 2022 i estarà obert fins a esgotar el crèdit destinat a esta convocatòria de subvenció i no més tard del dia 15 de novembre de 2022. L’import de l’última ajuda atorgada podrà ser inferior a la quantitat que se sol·licite, ja que este últim import esgotarà el crèdit destinat a la convocatòria.

Publicació BOP: Divendres, 08 d'Abril de 2022 - Núm. 69

Documentació a presentar

 • La instància de sol·licitud s'emplenarà i signarà després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
  • Haurà d'estar signada per la persona interessada o el seu representant legal (en este cas segons el document de l'apartat "Impresos": "Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica".
  • La sol·licitud contindrà un apartat sobre declaracions responsables que contindrà el pronunciament exprés sobre una sèrie de qüestions i un apartat sobre Autoritzacions per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor dels requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (AEAT), la Seguretat Social (TGSS) amb la Tresoreria municipal.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex II. Memòria i pressupost del projecte:

  està en l'apartat de “Impresos “de la Seu Electrònica per a descarregar, emplenar i adjuntar a aquest tràmit.

 • Si és el cas, Annex Representació:

  formulari (de l'apartat "Impresos" d'este tràmit) relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

 • Contracte de lloguer, compravenda o de cessió del local on es desenvolupe l'activitat
 • Justificant d'haver sol·licitat l'alta com a persona proveïdora de l'Ajuntament de València:

  es farà a través del següent link: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.20

  Quan s'emplene l'alta de proveïdor, en l'apartat “Centre Gestor de l'Ajuntament” s'ha de posar: Servici d'Emprenedoria i Innovació Econòmica.

 • Únicament si no s'autoritza, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries:

  haurà d'aportar-se el certificat únicament si no s'autoritza l'Ajuntament de València a obtindre'l de manera directa.

 • Únicament si no s'autoritza, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social:

  haurà d'aportar-se el certificat únicament si no s'autoritza l'Ajuntament de València a obtindre'l de manera directa.

 • Únicament si no s'autoritza, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Tresoreria municipal:

  haurà d'aportar-se el certificat únicament si no s'autoritza l'Ajuntament de València a obtindre'l de manera directa.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

-Presentació de la sol·licitud normalitzada junt amb la documentació exigida: únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

- La instància de sol·licitud s'emplenarà i signarà després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació.

Haurà d'estar signada per la persona interessada o el seu representant legal (en este últim cas amb el document de l'apartat "Impresos": "Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica").

- Estar pendent de la publicació en el tauler d'edictes electrònic del ajuntament de València a l'efecte de notificació dels següents llistats:

a) Llistat de persones sol·licitants que no compleixen els requisits establits en la convocatòria quedant la seua sol·licitud desestimada.

b) Llistat de persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida en el punt 7 de la convocatòria amb indicació de la documentació requerida.

Les persones sol·licitants de l'ajuda que apareguen relacionades en alguns dels llistats als quals es fa esment en els anteriors punts a) i b) se'ls atorgarà un termini de 10 dies hàbils perquè al·leguen el que en el seu dret consideren oportú, o en el seu cas, esmenen la seua sol·licitud i presenten la documentació requerida, amb l'advertiment que si no ho fera, s'arxivarà la sol·licitud sense més tràmit, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- L'Acord de concessió serà objecte de publicació, en la pàgina web municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i en la Base de dades Nacional de Subvencions, de manera que esta publicació tindrà els efectes de la notificació.

- Justificació de la subvenció mitjançant la presentació de factures i justificants de pagament i manteniment de l'activitat tal com s'estableix en el punt 14 de la convocatòria.

Informació Complementària

-Criteris de selecció de les persones beneficiàries:

La selecció de les persones beneficiàries s'ha de realitzar atenent l'ordre de presentació de les sol·licituds i la valoració obtinguda, a partir de la memòria presentada. (Annex II)

-El projecte haurà de complir, com a mínim 5 dels següents 7 criteris que s'estableixen a continuació, de conformitat amb el que es preveu en l'art. 18.5 de la citada Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Autònoms:

1- Viabilitat del projecte: Coherència entre la justificació de l'acció, els objectius traçats i les activitats proposades que asseguren la consistència interna del projecte fins a la seua finalització.

2- Sostenibilitat del projecte: Assegurar unes activitats sostenibles econòmicament a llarg termini, més enllà de la subvenció, que reporten a tots els agents uns beneficis socioeconòmics ben distribuïts, entre els quals es compten oportunitats d'ocupació estable i d'obtenció d'ingressos i serveis socials per a la comunitat.

3- Experiència de la persona sol·licitant en projectes similars.

4- Adequació del projecte a les condicions socials, culturals o altres de l'àmbit on es vaja a desenvolupar.

5- Contribució a l'impacte econòmic del territori: contribució al progrés econòmic, cultural o social del barri i/o districte en el qual se situe.

6- Creativitat, grau d'elaboració, innovació, originalitat, o interés de l'activitat o projecte.

7- Incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte.

-Són obligacions de les beneficiàries:

1. En 2022 haurà de donar d'alta en l'Agència Estatal d'Administració Tributària l'activitat en el local que és objecte de la subvenció.

2. Mantindre l'activitat en el local objecte de la inversió subvencionada almenys durant dos anys a comptar des de la data d'alta en l'activitat que figure en el certificat de situació censal aportat en la 1a Fase de justificació de l'ajuda.

3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent normativa en matèria de subvencions.

4. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei General de Subvencions, i en particular, per obtindre la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho hagueren impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer prevista en l'article 14 de la Llei General de Subvencions.

5. Complir les restants obligacions que detalla l'article 14 de la Llei General de Subvencions i les detallades en l'article 11 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus Organismes Públics.

6. En cas que la persona o empresa beneficiària estiga compresa en els supòsits de l'article 3.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, haurà d'adaptar-se a les obligacions de publicitat activa que li resulten aplicables.

7. Presentar la justificació de la subvenció concedida dins del termini i en la forma escaient descrita en el punt 14.

8. Adoptar les mesures de difusió de caràcter públic del finançament conforme l'article 11.2.I) de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus Organismes Públics.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: Altres
45 dies naturals
Segons el que s'estableix en la convocatòria.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962087194 - 8.00 h a 14.30 h
960635690 – 8.00 h a 15.00 h
962083659 / 611048804 – 8.30 h a 15.30 h
010

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Llei 34/1998, de 11 de novembre, General de Publicitat.

- Convocatòria subvenció municipal “Amunt Persianes” per a l'impuls socioeconòmic en el terme municipal de València

On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

Webchat: https://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correus electrònics:

reactiva@valenciactiva.es

emprende@valencia.es

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”.

Anar a inici de pàgina