ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Subvenció parèntesi: per a sectors econòmics del districte de Ciutat Vella
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.250
Descripció

L'objecte de la convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències econòmiques de la declaració de la pandèmia i de l'estat d'alarma, amb major incidència per les característiques intrínseques, sobre l'activitat econòmica del districte de Ciutat Vella. Les limitacions a la mobilitat dels veïns i veïnes de la ciutat, així com l'absència de turistes que visiten el districte, estímuls que en són els principals motors econòmics, fa necessari l'adopció de mesures de suport als sectors afectats que eviten una deterioració del teixit empresarial del districte, que ajude a la conservació de l'ocupació i mitiguen les conseqüències socials que suposarien la paralització de la seua activitat.

Qui ho pot sol·licitar?

Són beneficiàries d'estes ajudes:

A. Persones en règim autònom o microempreses amb un màxim de 10 treballadors o treballadores que exercisquen l’activitat en un local situat al districte de Ciutat Vella i que estiguen donades d'alta en els epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, que figuren en l'annex i de la convocatòria

B. Persones en règim autònom i les microempreses amb un màxim de 10 treballadors o treballadores que exercisquen l’activitat en un local situat al districte de Ciutat Vella i hagen sigut beneficiàries d'alguna ajuda del Pla Resistir, ajudes Parèntesi, convocades per l’Ajuntament, per estar donades d'alta en els epígrafs de l'IAE que figuren en l'annex ii de la convocatòria

Només es podrà presentar una sol·licitud d'ajuda per persona autònoma o microempresa, no podent presentar-se simultàniament una sol·licitud per a ser beneficiària per reunir els requisits establits en la lletres A i B d'este apartat.


Requisits

7.1 Poden acollir-se a esta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions i complisquen els requisits següents:

a) Que el local d'exercici de l'activitat es trobe en el districte de Ciutat Vella.

b) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.

c) Estar donat d'alta en algun dels epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmica (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, epígrafs que figuren en l'Annex I d'esta convocatòria o bé haver sigut beneficiària d'alguna ajuda del Pla Resistir, Ajudes Parèntesi convocat per este Ajuntament, per estar donades d'alta en algun dels epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) que figuren en l'Annex II i que continuen d'alta en el mateix epígraf pel qual se li va concedir.

7.2 Acreditar mitjançant la presentació, el pagament de factures amb els seus justificants de pagament per import de 2.000 €, impostos no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l’activitat per a la qual se sol·licita subvenció.

7.4 De conformitat amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvencions, s’eximix qui sol·licite estes ajudes d’estar al corrent en les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i de ser deutors per reintegrament davant l’Administració.

- A l’efecte d’acreditar el compliment dels requisits establits en estes bases per a ser persona beneficiària d’estes ajudes, la persona sol·licitant ha d’efectuar una declaració jurada (Incorporada en la sol·licitud normalitzada) en què s’indique que:

 • L'activitat declarada per la qual sol·licita la subvenció reunix tots els requisits legals per a exercir-la.

En el supòsit de tractar-se d'una microempresa, la persona sol·licitant declara que reunix els requisits establits per a ser microempresa, de conformitat amb l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, i que té un màxim de 10 persones treballadores al seu càrrec.

En el supòsit de sol·licitar-ho persones en règim autònim declaren que estan d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.

 • Estar d'alta en els epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, epígrafs que figuren en l'annex I de la convocatoria, amb data anterior a la publicació en el BOP i i exercix l'activitat en un local ubicat en el districte de Ciutat Vella o bé haver sigut beneficiària d'alguna ajuda del Pla Resistir, Ajudes Parèntesi convocat per este Ajuntament, per estar donada d'alta en els epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmica (IAE) que figuren en l'Annex II i exercix la seua activitat en un local ubicat en el districte de Ciutat Vella.
 • En cas de sol·licitar l'ajuda per l'epígraf 651.4, la persona sol·licitant declara no ser titular d'un contracte de cessió o concessió de l'equipament públic en què exercix l'activitat
 • En cas de sol·licitar l'ajuda per epígraf 653.3, la persona sol·licitant declara no destinar majoritàriament la seua activitat al sector de souvenirs.
 • En cas de sol·licitar l'ajuda per algun d'estos epígrafs: 312.2, 453, 454, 454.1, 454.2, 474, 491, 491.1, 491.2, 613.1, 613.3, 619.3 o 691.9, la persona sol·licitant declara que els seus ingressos no provenen majoritàriament d'orfebreria valenciana i/o indumentària valenciana o del sector de cerimònies o celebracions.
 • És certa la informació facilitada en el formulari de preinscripció, que inclou la del nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.
 • Que les dades bancàries que s'han emplenat en el formulari de preinscripció corresponen a la persona o entitat sol·licitant de l'ajuda.
 • Que les factures presentades corresponen a les despeses corrents de l'activitat per a la qual sol·licita subvenció, acompanyades del corresponent justificant bancari de pagament, i amb identificació de la persona o empresa destinatària o, així mateix, acompanyades per qualsevol altre mitjà de justificació de pagament admés en dret.
 • En cas de sol·licitar que es complemente l'ajuda ja rebuda, les factures presentades són diferents de les que es van presentar per a l'ajuda ja concedida
 • Estes despeses han d'haver sigut pagades en el període comprés entre l'1 d'abril de 2020 fins a la data de presentació de la sol·licitud.

7.5. Queden excloses:

­- Les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.

- Els autònoms col·laboradors.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

Publicació BOP: Dilluns, 05 de Juliol de 2021 - Núm. 127 Termini inicial de sol·licitud: del dia 06/07/2021 fins al 26/07/2021 ambdós inclusivament.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE 10 DIES NATURALS. Publicació BOP: Divendres, 30 de Juliol de 2021 - Núm. 146


Termini de sol·licitud: del dia 31/07/2021 fins al 09/08/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

Abans de presentar la instància s'haurà d'haver obtingut un formulari de preinscripció en la web https://www.valencia.es/apps/resistir2021 després d'haver emplenat tota la informació que allí se sol·licita. La pàgina web estarà activa a partir de l'endemà de la publicació en el BOP de la convocatòria.

Posteriorment, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” en aquesta Seu Electrònica i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Formulari de Preinscripció:

  en https://www.valencia.es/apps/resistir2021

 • NIF o NIE:

  NIF per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, de la persona o empresa sol·licitant.

 • Certificat ACTUALITZAT de Situació Censal:

  que indique l'activitat econòmica que es realitza, amb la seua data d'alta i el local de desenvolupament de la mateixa.

 • Informe de vida laboral d'un codi de compte de cotització a data 31 de desembre de 2020, en cas de tindre persones treballadores al seu càrrec:

  només per a les persones que no han sigut beneficiàries d'una anterior ajuda del Pla Resistir Ajudes Parèntesi de l'Ajuntament de València.

  La persona titular d’la actividad no es pot incloure com a persona treballadora.

  El document a presentar ha de ser l'indicat i a eixa data.

 • Certificat de titularitat del compte bancari:

  certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància. Aquest compte haurà de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció.

 • Factures per import net mínim de 2.000 € (amb justificants pagament):

  factures per import net mímim de 2.000 €, impostos no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre l’1 d’abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.

  - Justificants de pagament de les factures presentades (justificant bancari de pagament i amb identificació de la persona o empresa destinatària).

  - Les factures s’han de relacionar en l'Annex IV de "Compte Justificatiu". ( Si es presenta per esta Seu Electrònica està incorporada en la misma sol·licitud).

  En cas de sol·licitar que es complemente l'ajuda ja rebuda, les factures presentades han de ser diferents de les que es van presentar per a l'ajuda ja concedida.

 • Annex IV. Compte justificatiu (està incorporada en el mateix formulari del tràmit)
 • Certificat de la Cooperativa, si escau:

  en cas d'Autònoms que estiguen treballant en règim de cooperativa de treball associat, en el qual en el certificat actualitzat de situació censal figure la cooperativa i no la persona física, s'haurà d'aportar certificat emés per la Cooperativa en el qual conste el pagament de factures de la persona sol·licitant de la subvenció per import de 2.000€, impostos no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud.

  Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.

 • Annex. Representació, si escau:

  formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1.- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021
 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal <valencia.es>

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

4.- Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les recollides en el punt 6 de la convocatòria.

Informació Complementària

Quantia de la subvenció

A. Per a persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores i que exercisquen la seua activitat en un local ubicat en el districte de Ciutat Vella que sol·liciten l'ajuda per algun dels epígrafs que figuren en l'Annex I d'esta convocatòria:

1. Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'esta convocatòria.

2. Una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre del 2020 de dites microempreses o autònoms donades d'alta en algun dels epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, que figuren en l'Annex I d'esta convocatòria.

B. Per a les persones autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores i que exercisquen la seua activitat en un local ubicat en el districte de Ciutat Vella i hagen sigut beneficiàries d'alguna ajuda del Pla Resistir, Ajudes Parèntesi convocat per este Ajuntament, per estar donades d'alta en els epígrafs del IAE que figuren en l'Annex II d'esta convocatòria:

• El mateix import que ja li va ser concedit en eixe epígraf pel qual ara està sol·licitant que es complemente la subvenció.

Concurrència amb altres subvencions

A- Per a les persones en règim autònom o microempreses que sol·liciten l'ajuda per algun dels epígrafs que figuren en l'Annex I de la convocatòria, esta ajuda no és compatible amb les ajudes Parèntesi que atorga este ajuntament, regulades en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes Parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

No obstant això, és compatible si l'epígraf pel qual se sol·licita l’ajuda és diferent a l'epígraf pel qual va obtindre l'anterior ajuda Parèntesi, sempre que les factures presentades siguen també diferents.

B- Persones en règim autònom i les microempreses amb un màxim de 10 treballadors i treballadores, l'activitat econòmica de les quals es desenvolupa al districte de Ciutat Vella i hagen sigut beneficiàries d'alguna ajuda del Pla Resistir, ajudes Parèntesis, convocades per l’Ajuntament, per estar donades d'alta en els epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) que figuren en l'Annex II, sí que és compatible amb la ja atorgada per l’Ajuntament pel mateix epígraf.

No són compatibles l'ajuda sol·licitada en el punt 10.A i l'ajuda sol·licitada en el punt 10.B.

És compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el decret. Esta compatibilitat està condicionada al fet que l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l’activitat subvencionada.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Convocatòria.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Correu electrònic: reactiva@valenciactiva.es

Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correu electrònic emprende@valencia.es

La PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021
 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal <valencia.es>

Anar a inici de pàgina