ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Subvenció Parèntesi: PER AL SECTOR DEL TAXI QUE PRESTA EL SERVEI EN EL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.220
Descripció

L'objecte d'esta convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre el sector del taxi que presta servici en el terme municipal de València.

Estes ajudes es dirigixen a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada pels treballadors autònoms i les microempreses amb un màxim de 10 treballadors.

Qui ho pot sol·licitar?

Són beneficiàries d'estes ajudes, els autònoms o microempreses amb un màxim de 10 treballadors que estiguen donats d'alta en l'epígraf 721.2 de l'impost d'activitats eonòmiques en el cens corresponent de l'Ajuntament de València, siguen titulars d'una autorització tipus VT (automòbils de turisme taxi) i exercisquen l'activitat en el terme municipal de València.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per cada alta en l'epígraf 721.2 de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València per persona física o jurídica o entitat, amb independència del nombre d'autoritzacions tipus VT de les quals siga titular. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera presentada tenint en compte la data i hora de la seua presentació per Registre general d'entrada a l'Ajuntament.

Requisits

Requisits per a ser persona o entitat beneficiària.

7.1 Podran acollir-se a esta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen e requisits següents:

a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.

b) Estar donat d'alta en l'epígraf 721.2 de l'IAE en el cens corresponent de l'Ajuntament de València amb data anterior a la publicació en el BOP de la mateixa i s'exercisca l'activitat en el terme municipal de València.

c) Ser titular de l'autorització tipus VT, visada i en vigor, que permeta la prestació del servici en el terme municipal de València.

7.2 Acreditar mitjançant la seua presentació, el pagament de factures per import de 2.000€, impostos no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.

7.4 Conforme a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions s'eximeix als sol·licitants d'estes ajudes d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social i de ser deutors per reintegrament davant l'Administració.

- A este efecte d'acreditar el compliment dels requisits establits en estes bases per a ser persona beneficiària d'estes ajudes, la persona sol·licitant haurà d'efectuar una declaració jurada (incorporada en la sol·licitud normalitzada) en la qual s'indique que:

 • L'activitat declarada per la qual sol·licita la subvenció reunix tots els requisits legals per al seu exercici.

En el supòsit de tractar-se d'una microempresa, la persona sol·licitant declara que reunix els requisits establits per a ser microempresa de conformitat amb l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 i compte que amb un màxim de 10 treballador al seu càrrec.

En el supòsit de sol·licitants autònom que declaren estar donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.

 • Estar donat d'alta en l'epígraf 721.2 de l'IAE en el cens corresponent de l'Ajuntament de València amb data anterior a la publicació en el BOP d'esta convocatòria i exercix l'activitat en el terme municipal de València .
 • És titular de l'autorització tipus VT, visada i en vigor, que permet la prestació del servici en el terme municipal de València .
 • És certa la informació facilitada en el formulari de preinscripció, que inclou la relativa al nombre de treballadors que s'indica afiliades a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.
 • Que les dades bancàries que s'han emplenat en el formulari de preinscripció corresponen a la persona o entitat sol·licitant de l'ajuda.
 • Que les factures presentades corresponen a les despeses corrents de l'activitat per a la qual sol·licita subvenció, acompanyades del corresponent justificant bancari de pagament, i amb identificació de la persona o empresa destinatària o així mateix, acompanyades per qualsevol altre mitjà de justificació de pagament admés en dret.
 • Estes despeses han d'haver sigut pagats en el període comprés entre abril de 2020 fins a la data de presentació de la sol·licitud.

7.5 Queden excloses:

- Les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, empreses públiques i altres ens públics.

- Les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

- Els autònoms col·laboradors.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

Publicació BOP: Divendres, 09 d'Abril de 2021 - Núm. 66


Termini de sol·licitud: del dia 10/04/2021 fins al 29/04/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

Abans de presentar aquesta instància s'haurà d'haver obtingut un formulari de preinscripció en la web https://www.valencia.es/apps/resistir2021 després d'haver emplenat tota la informació que allí se sol·licita. La pàgina web estarà activa a partir de l'endemà de la publicació en el BOP de la convocatòria.

Documentació per a tots els casos:
 • Formulari de Preinscripció:

  en https://www.valencia.es/apps/resistir2021

 • NIF o NIE:

  NIF per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, de la persona o empresa sol·licitant.

 • Certificat actualitzat de Situació Censal (només si no s'autoritza):

  únicamente en cas de no autoritzar l'Ajuntament la consulta dels epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques en el cens corresponent de l'Ajuntament de València en el qual la persona sol·licitant està donada d'alta. El certificat ha d'indicar l'activitat econòmica que es realitza, la seua data d'alta en l'activitat, lloc on es desenvolupa i el domicili fiscal.

 • Informe de vida laboral d'un codi de compte de cotització a data 31 de desembre de 2020:

  en cas de tindre persones treballadores al seu càrrec i voler beneficiar-se de la subvenció per aquest concepte. La persona titular de l'activitat no es pot incloure com a persona treballadora.

 • Certificat de titularitat del compte bancari de la persona o entitat:

  certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància. Aquest compte haurà de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció.

 • Factures per import net mínim de 2.000 € (amb justificants pagament):

  factures per import net mínim de 2.000 €, impostos no subvencionables exclosos, corresponents a les despeses corrents de l'activitat per a la qual sol·licita subvenció. Hauran d'acompanyar-se del corresponent justificant bancari de pagament, i amb identificació de la persona o empresa destinatària. (Emplenar annex de compte justificatiu de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit).

  Aquestes despeses hauran d'haver-se realitzat en el període comprés entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud.

 • Annex. Compte justificatiu:

  en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit, per a descarregar-lo, emplenar-lo i adjuntar-lo.

 • Certificat de la Cooperativa, en el seu cas:

  en cas d'Autònoms que estiguen treballant en règim de cooperativa de treball associat, en el qual en el certificat actualitzat de situació censal figure la cooperativa i no la persona física, s'haurà d'aportar certificat emés per la Cooperativa en el qual conste el pagament de factures de la persona sol·licitant de la subvenció per import de 2.000€, impostos no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció.

 • Annex. Representació, en el seu cas:

  formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant, que podrà descarregar de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit.

 • Autorització tipus VT, visada i en vigor:

  que permeta la prestació del servei en el terme municipal de València.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1. La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021
 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal.

2. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

3. La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

4. Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les recollides en el punt 6 de la convocatòria.

Informació Complementària

QUANTIA SUBVENCIÓ

1) Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballador en els sectors identificats en l'annex I d'esta convocatòria.

2) Una quantitat fixa de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'estes microempreses o autònoms donats d'alta en l'epígraf 721.2 de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en el cens corresponent de l'Ajuntament de València.

Concurrència amb altres subvencions

No serà compatible amb les ajudes parèntesis atorgades per aquest Ajuntament regulades en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia. No obstant això, serà compatible si l'epígraf pel qual se sol·licita aquesta ajuda és diferent a l'epígraf pel qual va obtindre l'anterior ajuda parèntesi.

Serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret. Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l'activitat subvencionada.


Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Horari de 8:30 a 15:30h:

Telèfon: 672325855

Horari de 11 a 18h:

Telèfon: 672 542 906

Legislació

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Convocatòria.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Correu electrònic: reactiva@valenciactiva.es

Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correu electrònic emprende@valencia.es

La PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021
 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal <valencia.es>

Anar a inici de pàgina