ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvenció municipal per als sectors econòmics tradicionals valencians
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.210
Descripció

CONVOCATÒRIA 2023

L’objecte de la convocatòria és preservar i fomentar l'activitat econòmica dels sectors productius tradicionals valencians formats pel conjunt d’artistes de falles i artistes de carrosses, el sector empresarial de la indumentària valenciana, orfebreria valenciana, pirotècnia, bandes, estendards, insígnies, revistes i altres mitjans de comunicació (webs i altres) l’activitat dels quals estiga directament vinculada a les festes falleres i/o les festes tradicionals de la ciutat. Tots els sectors han de tindre el seu local de desenvolupament de l’activitat al terme municipal de València, amb especial atenció al barri de Ciutat Fallera.

Estes ajudes es dirigixen a cobrir les despeses corrents de l’activitat realitzada per les persones físiques o jurídiques o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.

* * * * * * * * * *

(05/07/2023) PUBLICAT EN EL TAULER D'EDICTES, LLISTATS PROVISIONALS CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ MUNICIPAL PER ALS SECTORS ECONÒMICS TRADICIONALS VALENCIANS.

PER Al TRÀMIT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ I AL·LEGACIONS: una vegada publicat el llistat de requeriments, s'haurà d'aportar la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria, accedint al corresponent expedient a través de la Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València.

TERMINI PRESENTACIÓ REQUERIMENTS: Del 06 de juliol al 19 de juliol de 2023 (tots dos inclusivament).

Qui ho pot sol·licitar?

Són beneficiàries d’estes ajudes tant les persones físiques o jurídiques com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, dels sectors identificats en l’annex I d’esta convocatòria i que tinguen el local de desenvolupament de l’activitat al terme municipal València.

Es pot presentar un màxim d’una sol·licitud per sol·licitant. En cas que se’n presente més d’una, només es té en compte la primera presentada d’acord amb la data i hora de la presentació en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament.

Requisits

1. Poden acollir-se a esta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions i complisquen els requisits següents:


a) Que l’activitat econòmica la desenvolupe una persona física o jurídica o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica legalment constituïdes.

b) Estar d’alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l’annex I de la convocatòria amb data anterior a la publicació en el BOP d’esta.

c) Que el local de desenvolupament de l’activitat estiga al terme municipal de València.

d) Acreditar despeses corrents subvencionables recollides en l’annex II de la convocatòria.

e) Depenent del sector de l'activitat del sol·licitant:

e.1) En el cas d’artistes de falles:

Que hagen subscrit un contracte per a realizar una falla per a les festes falleres de 2022 i/o 2023 amb una comissió fallera, per a desenvolupar-lo al terme municipal de València o fora i que, si és el cas, s’hagen complit les condicions que s’hi establixen.

e.2) En el cas d’artistes de carrosses:

Que hagen subscrit un contracte per al disseny, la construcció i el lloguer de carrosses per a actes festius de 2022 i/o 2023 i que, si és el cas, s’hagen complit les condicions que s’hi establixen.

e.3) En el cas indumentària valenciana, orfebreria valenciana i pirotècnia:

Que els ingressos de l’activitat provinguen majoritàriament d’orfebreria valenciana i/o indumentària valenciana.

e.4) En el cas estendards, bandes o insígnies:

Que hagen subscrit un contracte amb la finalitat de subministrar estendards, bandes o insígnies per a les festes falleres de 2022, i/o 2023 amb una comissió fallera i que, si és el cas, s’hagen complit les condicions que s’hi establixen.

e.5) En el cas de revistes i altres mitjans de comunicación:

Que l’activitat es dedique majoritàriament a les festes falleres i/o altres festes tradicionals de la ciutat.

f) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica s’ha de nomenar una persona representant apoderada, amb poders suficients per a complir les obligacions que corresponen a l’agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l’article 11.3 de la LGS, l’agrupació o comunitat de béns no es pot dissoldre fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 de la LGS.

g) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, estar al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries amb la hisenda estatal (AEAT).

h) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular estar al corrent del compliment de les seues obligacions de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

i) No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València.

j) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja concedit amb anterioritat l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

k) Que no hagen incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per a poder participar en la convocatòria.


2. Queden excloses:

- Les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.
- Les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.
- Els autònoms col·laboradors.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Publicació BOP: 30/05/2023 Nº: 103


Termini de sol·licitud: del dia 31/05/2023 fins al 19/06/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La solicitud se presenta en esta Sede Electrónica. Se cumplimentará y firmará el formulario después de pulsar el botón “Iniciar trámite” y se adjuntará la documentación que se indica.


Documentació per a tots els casos:
 • Certificat actualitzat de situació censal:

  el certificat ha d'indicar l'activitat econòmica que es realitza amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i el local de desenvolupament de l'activitat.

 • Annex Compte justificatiu:

  està en l'apartat "Impresos" d'este tràmit, per a descarregar-lo, emplenar-lo i adjuntar-lo.

  Les factures han de relacionar-se en l'annex de “Compte justificatiu”. El document Pdf de les factures, seguides dels seus corresponents justificants de pagament, hauran de seguir l'ordre que s'haja seguit en este Annex de “Compte justificatiu”.

 • Factures amb justificants pagament per import net màxim de 5.000€:

  S’han de presentar en un únic document pdf que inclourà cada factura seguida del seu corresponent justificant de pagament i, al seu torn, respectant l'ordre que s'haja seguit en l'annex de “Compte justificatiu”.

  a) Factures per import net màxim de 5.000 €, impostos no subvencionables exclosos, la data d'emissió dels quals estiga compresa entre el 17 de maig de 2022 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció (establits en l'annex II de la convocatòria)

  b) Justificants de pagament de les factures presentades amb identificació de la persona o empresa destinatària, import, data de pagament i la persona que realitza el pagament, que haurà de coincidir amb la persona sol·licitant, juntament amb els requisits establits en el punt 9 d'esta convocatòria.

  c) Les factures s’han de relacionar en l'annex de «compte justificatiu». Es troba en l'apartat impresos d'esta subvenció, en la seu electrònica.

 • Certificat de titularitat del compte bancari:

  Este compte haurà de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció i estar emés en 2023.

  En la sol·licitud s'haurà d'emplenar els camps que fan referència al compte bancari en el qual es vol rebre el pagament de l'ajuda.

 • Si és el cas, Annex Representació:

  formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

  S'HA D'APORTAR EL NIF EN VIGOR PER LES DUES CARES O NIE EN VIGOR ACOMPANYAT DEL PASSAPORT, DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTADA.

  Este annex està en l’apartat Impresos d'esta pàgina.

 • EN CAS D'ARTISTES DE FALLES, Certificat actualitzat del Secretari/ària i/o President/a de la Falla:

  amb indicació que s'han complit les condicions del contracte de realització de la Falla per a les festes falleres de 2022 i/o 2023. També haurà de constar en el certificat l'any per a què realitza la Falla, el Municipi al qual pertany i la demarcació.

 • EN CAS ARTISTES DE CARROSSES, Certificat actualitzat del Secretari/ària i/o President/a de l'entitat pública o privada:

  amb indicació que s'han complit les condicions del contracte per al disseny, construcció i lloguer de carrosses per a actes festius de 2022 i /o 2023. També haurà de constar en el certificat la festa per a la qual es realitza la carrossa, l'any i el municipi.

 • EN CAS D'INDUMENTÀRIA VALENCIANA I ORFEBRERIA VALENCIANA, Certificat actualitzat d'una entitat o institució pública o privada:

  que acredite que l'activitat es destina majoritàriament a orfebreria valenciana i/o indumentària valenciana (certificat del Gremi de Sastres i Modistes, Certificat de l'Associació Comerç Indumentària Valenciana, etc…) o acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret que l'activitat es destina majoritàriament a orfebreria valència i/o indumentària valenciana.

 • EN CAS ESTENDARDS, BANDES O INSÍGNIES, Certificat actualitzat del Secretari/a i/o President/a de la Falla :

  que s’ha subscrit un contracte amb la finalitat de subministrar estendards, bandes o insígnies per a les festes falleres de 2022, i/o 2023 amb una comissió fallera i que, si és el cas, s’han complit les condicions que s’hi establixen.

 • EN CAS DE REVISTES I ALTRES MITJANTS DE COMUNICACIÓ, Certificat actualitzat de la Junta Central Fallera, de la Junta Major de la Setmana Santa o una altra entitat o institució pública o privada:

  que acredite que la seua activitat es destina majoritàriament a les festes falleres i/o altres festes tradicionals de la ciutat.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà mitjançant una sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través d'este procediment. Per a fer-ho, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania –persones físiques– admés per la seu electrònica de l’Ajuntament de València.

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

4.- Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les recollides en el punt 6 de la convocatòria.

Informació Complementària

Crèdit pressupostari: 478.456€

Quantia de la subvenció

1. Les persones sol·licitants que es troben donades d’alta en els epígrafs de l’IAE 465, 495.9, 855.9, 856.1 i 861 (artistes de falles i de carrosses), complisquen els requisits establits en esta convocatòria i, a més, tinguen el domicili de desenvolupament de l’activitat al barri de Ciutat Fallera, rebran una quantia de 1.000 € (CF), addicional a la quantia que resulte del punt 4.2. de la convocatoria. Esta quantia s’ha d’acreditar mitjançant la presentació del certificat de situació censal.

2. Se subvenciona el 100 % de les despeses objecte d’ajuda econòmica presentades i correctament justificades fins a un màxim de 3.000 € per cada sol·licitant que reunisca els requisits establits en la convocatòria.

3. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, quan la suma dels imports sol·licitats en els punts 1 i 2 no esgote el crèdit pressupostari de la convocatòria, la quantia de la subvenció corresponent a cada sol·licitant pel concepte establit en al punt 2 es calcularà de la manera següent:

S= (478.456€ -∑CF)/ ∑ del total de les quantitats sol·licitades i correctament justificades.

L’import subvencionat a cada sol·licitud serà el resultat de multiplicar l’import correctament justificat pel factor corrector “S” fins a un màxim de 5.000 € sempre que la quantitat sol·licitada i correctament justificada siga per aquest import.

Incompatibilitats

Esta subvenció serà compatible amb qualsevol altra atorgada per l'Ajuntament de València o per una altra entitat o institució, en 2023 o en anys anteriors, en els termes establits en l'article 13 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Segons el que s'estableix en el punt 12.8 de la convocatòria.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962087194 - 8.00 h a 14.30 h
960635690 - 8.00 h a 15.00 h
962083659 - 8.30 h a 15.30 h
010

Legislació
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2022.
 • Convocatòria subvenció municipal per als sectors econòmics tradicionals valencians: artistes de falles, artistes de carrosses, indumentària valenciana, orfebreria valenciana, pirotécnia, bandes, estendards, insígnies i revistes i altres mitjans de comunicació directament vinculats a les festes falleres i/o festes tradicionals de València 2023.
On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

Webchat: https://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correus electrònics:

reactiva@valenciactiva.es

emprende@valencia.es


Oficines de presentació:

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà mitjançant una sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través d'este procediment establit a l’efecte en la seu electrònica de l’Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>. En l’apartat Tràmits, seleccioneu Matèries i dins d’estes seleccioneu Activitat econòmica, ocupació i consum. Per a fer-ho, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania –persones físiques– admés per la seu electrònica de l’Ajuntament de València.

Anar a inici de pàgina