ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvenció municipal per als sectors econòmics tradicionals valencians
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.210
Descripció

L'objecte de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius tradicionals valencians formats pel conjunt d'artistes de falles i artistes de carrosses, el sector empresarial de la indumentària valenciana, orfebreria valenciana, pirotècnia, bandes, estendards, insígnies, revistes i altres mitjans de comunicació (webs i altres) l'activitat dels quals estiga directament vinculada a les festes falleres i/o festes tradicionals de la ciutat. Tots els sectors han de tindre el seu local de desenvolupament de l'activitat en el terme municipal de València, amb especial atenció al barri de Ciutat Fallera.

Estes ajudes es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones físiques o jurídiques o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.

------------------------------------------------------------------

Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/subvencions (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).

Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Esta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Qui ho pot sol·licitar?

Són beneficiàries d'aquestes ajudes, les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes dels sectors identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria i que el local de desenvolupament de la seua activitat es trobe al terme municipal València.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera presentada tenint en compte la data i hora de la seua presentació per Registre General d'Entrada a l'Ajuntament.

Requisits

Requisits per a ser beneficiària

Podran acollir-se a aquesta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els següents requisits:

a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona física o jurídica o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica legalment constituïdes.

b) Estar donat d'alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l'Annex I d'esta convocatòria, amb data anterior a la publicació en el BOP de la mateixa i s'exercisca al terme municipal de València.

c) Que el local de desenvolupament de l'activitat estiga al terme municipal de València.

d) Acreditar despeses corrents subvencionables recollides en l'annex II de la convocatòria

A més:

d) En el cas d'artistes de falles:

- Que hagen subscrit un contracte per a la realització d'una Falla per a les festes falleres de 2021, i/o 2022 amb una Comissió Fallera, per a desenvolupar-lo al terme municipal de València o fora d'ell i que en el seu cas s'hagen complit les condicions en ell establides.

e) En el cas d'artistes de carrosses:

- Que hagen subscrit un contracte per al disseny, construcció i lloguer de carrosses per a actes festius de 2021 i/o 2022 i que en el seu cas s'hagen complit les condicions en ell establides.

f) En el cas indumentària valenciana, orfebreria valenciana:

- Que els ingressos de l'activitat provinguen majoritàriament d'orfebreria valenciana i/o indumentària valenciana.

g) En el cas estendards, bandes o insígnies:

- Que hagen subscrit un contracte amb la finalitat de subministrar estendards, bandes o insígnies per a les festes falleres de 2021, i/o 2022 amb una Comissió Fallera i que en el seu cas s'hagen complit les condicions en ell establides.

h) En el cas de revistes i altres mitjans de comunicació

- Que la seua activitat es dedique majoritàriament a les festes falleres i/o altres festes tradicionals de la ciutat.

- En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.

- Conforme a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions s’eximix qui sol·licite estes ajudes d’estar al corrent en les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i de ser deutors per reintegrament davant l’Administració

- A l’efecte d'acreditar el compliment dels requisits establits en estes bases per a ser persona beneficiària d'estes ajudes, la persona sol·licitant haurà d'efectuar una declaració jurada (Incorporada en la sol·licitud normalitzada).

- Queden excloses:

- Les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.

- Les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

- Els autònoms col·laboradors.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Publicació BOP: Dilluns, 04 d'Abril de 2022 - Núm. 65 Termini inicial de sol·licitud: del dia 05/04/2022 dins al 26/04/2022 ambdós inclusivament.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE 10 DIES NATURALS. Publicació BOP`: Dijous, 05 de Maig de 2022 - Núm. 85


Termini de sol·licitud: del dia 06/05/2022 fins al 16/05/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

Abans de presentar aquesta instància s'haurà d'haver obtingut un formulari de preinscripció en la web https://www.valencia.es/apps/subvencions després d'haver emplenat tota la informació que allí se sol·licita. La pàgina web estarà activa a partir de l'endemà de la publicació en el BOP de la convocatòria.

Documentació per a tots els casos:
 • Formulari de Preinscripció:

  en https://www.valencia.es/apps/subvencions

 • NIF o NIE:

  NIF per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, de la persona o empresa sol·licitant.

 • Certificat actualitzat de situació censal:

  el certificat ha d'indicar l'activitat econòmica que es realitza amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i el local de desenvolupament de l'activitat.

 • Factures per import net màxim de 3.000€ (amb justificants pagament):

  -Factures per import net màxim de 3.000 €, impostos no subvencionables exclosos, amb data de desembors compresa entre l’1 d’maig de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció (especificats en l'Annex II de la convocatòria).

  - Justificants de pagament de les factures presentades (justificant de pagament amb identificació de la persona o empresa destinatària).

  - Les factures s’han de relacionar en l'annex de «compte justificatiu». Es troba en l'apartat impresos d'esta subvenció, en la seu electrònica.

 • Annex Compte justificatiu:

  està en l'apartat "Impresos" d'este tràmit, per a descarregar-lo, emplenar-lo i adjuntar-lo.

 • Si escau, certificat de la cooperativa:

  en cas de persones autònomes que estiguen treballant en règim de cooperativa de treball associat, i que en el certificat actualitzat de situació censal figure la cooperativa i no la persona física, s’ha d’aportar un certificat emés per la cooperativa en el qual conste el pagament de factures de la persona sol·licitant de la subvenció per import de 3.000 €, impostos no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre l`1 de maig de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l’activitat per a la qual se sol·licita subvenció.

 • Si escau, annex representació:

  formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

 • Cas artistes de falles, Certificat Secretari/ària i/o President/a de la falla:

  amb indicació que s'han complit les condicions del contracte de realització de la Falla per a les festes falleres de 2021 i/o 2022. També haurà de constar en el certificat l'any per a què realitza la Falla, el Municipi al qual pertany i la demarcació.

 • Cas artistes de carrosses, Certificat Secretari/ària i/o President/a de l'entitat pública o privada :

  amb indicació que s'han complit les condicions del contracte per al disseny, construcció i lloguer de carrosses per a actes festius de 2021 i/o 2022. També haurà de constar en el certificat la festa per a la qual es realitza la carrossa, l'any i el municipi.

 • Cas indumentària valenciana, orfebreria valenciana, Certificat d'una entitat o institució pública o privada o acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret:

  que acredite que l'activitat es destina majoritàriament a orfebreria valenciana i/o indumentària valenciana (certificat del Gremi de Sastres i Modistes, Certificat de l'Associació Comerç Indumentària Valenciana, etc…) o acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret que l'activitat es destina majoritàriament a orfebreria valència i/o indumentària valenciana.

 • Cas estendards, bandes o insígnies, Certificat Secretari/ària i/o President/a de la Falla:

  que s'ha subscrit un contracte amb la finalitat de subministrar estendards, bandes o insígnies per a les festes falleres de 2021, i/o 2022 amb una Comissió Fallera i que en el seu cas s'han complit les condicions en ell establides.

 • Cas revistes i altres mitjans de comunicació, Certificat de la Junta Central Fallera, de la Junta Major de la Setmana Santa o una altra entitat o institució pública o privada:

  que acredite que la seua activitat es destina majoritàriament a les festes falleres i/o altres festes tradicionals de la ciutat.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/subvencions
 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

4.- Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les recollides en el punt 6 de la convocatòria.

Informació Complementària

Crèdit pressupostari: 300.000 euros

Quantia de la subvenció

1.- Les persones sol·licitants que es troben donades d'alta en els epígrafs de l'IAE 465, 495.9, 855.9, 856.1 i 861 (artistes de falles i de carrosses) que complisquen els requisits establits en aquesta convocatòria i que a més tinguen el domicili de desenvolupament de l'activitat en el barri de Ciutat Fallera, rebran una quantia de 1.000€ (CF), addicional a la quantia que resulte el punt 2. Esta quantia s'ha d'acreditar mitjançant la presentació del certificat de situació censal.

2.- Se subvencionarà el 100% de les despeses subvencionables presentades i correctament justificades fins a un màxim de 3.000€ per cada persona sol·licitant que reunisca els requisits establits en la convocatòria.

3.- Quan la suma dels imports sol·licitats en el punt 1 i 2 excedisca del crèdit pressupostari, la quantia de la subvenció corresponent al punt 2 es calcularà de la següent manera:

S= (300.000-∑CF)/ ∑ del total de les quantitats sol·licitades i correctament justificades.

L'import subvencionat a cada sol·licitud serà el resultat de multiplicar el seu import correctament justificat pel factor corrector S.

Concurrència amb altres subvencions

Les subvencions regulades en esta convocatòria són compatibles amb aquelles altres procedents de les Administracions Públiques, percebudes de qualsevol administració o ens privats o públics, nacionals, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals, sense perjudici de l'aplicació dels límits previstos en els articles 19.3 de la LGS i 33 i 34 del RLGS i 13 de les Bases reguladores.

Alta com a proveïdor de l'Ajuntament
Hauran de donar-se d'Alta com a proveïdor/a de l'Ajuntament de València les persones proposades provisionalment com a beneficiàries (veure punt 12. 3. c de la convocatòria).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Segons el que s'estableix en el punt 12.9 de la convocatòria.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962087194 - 8.00 h a 14.30 h
960635690 – 8.00 h a 15.00 h
962083659 / 611048804 – 8.30 h a 15.30 h
010

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

- Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

- Convocatòria subvenció municipal per als sectors econòmics tradicionals valencians: artistes de falles, artistes de carrosses, indumentària valenciana, orfebreria valenciana, pirotécnia, bandes, estendards, insígnies i revistes i altres mitjans de comunicació directament vinculats a les festes falleres i/o festes tradicionals de València. Acord d'ampliació del termini de presentació de sol·licituds.

On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

Webchat: https://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correus electrònics:

reactiva@valenciactiva.es

emprende@valencia.es

On presentar:

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/subvencions
 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.
Anar a inici de pàgina