ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Criteris de patrocini d'activitats de dinamització a Ciutat Vella
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.190
Descripció

Els presents criteris tenen per objecte patrocinar la realització d'esdeveniments/fires/exposicions (d'ara en avant projectes) relacionats amb la cultura, sectors tradicionals, comerç, hostaleria així com amb altres sectors que pugen contribuir a la dinamització econòmica del districte de Ciutat Vella, projectes que s'han d'executar en aquest districte i ajuden a revitalitzar el seu teixit econòmic, que per les seues característiques intrínseques, s'ha vist especialment afectat per les restriccions de mobilitat i aforament produïdes per la pandèmia.

No seran objecte de patrocini, esdeveniments de caràcter comercial o de presentació de productes/serveis/marques.

El present programa de patrocini no exclou la realització d'altres patrocinis per la Regidoria d'Emprenedoria i Innovació Econòmica que, pel seu caràcter extraordinari o d'especial rellevància per a la ciutat en l'àmbit de les seues competències, resulten d'interés per a València.


QUANTIA DEL PATROCINI

Els imports del patrocini, impostos inclosos, s'establixen en funció de la puntuació obtinguda, segons els criteris de valoració previstos en el punt nové dels presents criteris:

 • De 31 a 50 punts: 8.000€
 • De 51 a 70 punts: 12.000€
 • De 71 a 90 punts: 15.000€
 • De 91 a 100 punts: 17.800€

L'import del patrocini concedit no pot ser superior al 65% de l'import total del pressupost total de l'esdeveniment, impostos inclosos. Per tant, l'import de patrocini que corresponga en funció de la puntuació obtinguda es pot minorar per a complir este requisit. Per davall de 31 punts no es considerarà d'interés per al seu patrocini.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar patrocini, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió del patrocini, i complisquen els requisits següents:

 • Que té la capacitat d'obrar i compta amb l'habilitació professional necessària per a realitzar el projecte patrocinat.
 • Que no està sotmés/a en prohibicions per a contractar amb l'Administració.

No podran sol·licitar patrocini:

 • Les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.

Requisits

Els projectes (esdeveniments, fires, exposicions) per a patrocinar hauran de complir amb els requisits següents:

 • Desenvolupar directament les activitats patrocinades en el districte de Ciutat Vella.
 • Hauran de realitzar-se abans abans del 23 de desembre del 2021 i no abans de l'adjudicació del contracte menor privat de patrocini amb la persona o entitat adjudicatària.

Els esdeveniments que per a la seua implementació requerisquen d'autorització, llicència, permís, etc., d'una Administració Pública o qualsevol altra entitat, esta anirà a càrrec de la persona o entitat sol·licitant.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web municipal www.valencia.es així com en el Tauler d'edictes.

Publicació Tauler d'edictes: 08/10/2021


 • (26/10/2021) PUBLICAT EN EL TAULER D'EDICTES AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS (FINS Al DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2021 INCLUSIVAMENT).
 • Termini inicial de sol·licitud: del dia 13/10/2021 fins al 27/10/2021 ambdós inclusivament.
Termini de sol·licitud: del dia 13/10/2021 fins al 05/11/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprés de sol·licitud que pot descarregar-se en l'apartat “impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyada de la documentació que s'indica i es dirigirà al Servei d'Emprenedoria i Innovació Econòmica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

La sol·licitud normalitzada haurà d'estar signada per la persona interessada o el seu representant legal, segons el document de l'apartat "Impresos": "Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica".
L'imprés de sol·licitud contindrà un apartat sobre declaracions responsables que contindrà el pronunciament exprés sobre una sèrie de qüestions.

Documentació per a tots els casos:
 • ANNEX I:

  a) Memòria. Haurà de contindre:

  • Descripció del projecte i la seua temàtica, aliniada amb l'eix 2 “Reactivació Econòmica” de l’Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post-Covid19, duració del projecte (dates de realització), relació de ponents, etc.

  L'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post-Covid19, pot consultar-se ací:

  http://smartcity.valencia.es/wp-content/uploads/ACORD_MARC_POST_COVID19.pdf

  • Dates de realització del projecte.
  • Impacte territorial: Llocs on tindrà lloc el projecte amb descripció del carrer o plaça on tindrà lloc i en cas de ser més d'una ubicació, indicar els carrers o places on tindrà lloc.
  • Nombre d'assistents previstos. Com a base es requereixen les dades històriques d'assistents en anteriors edicions.
  • Col·laboració amb entitats privades i/o públiques per al desenvolupament del projecte esdeveniment. Descripció de les entitats col·laboradores.
  • Format d'entrada per a assistents (d'assistència gratuïta o no).

  b) Estructura i composició de l'entitat:

  • Perfil paritari de l'entitat: Almenys un 40% de dones.
  • Perfil generacional de l'entitat: Almenys un 40% de jóvens de fins a 30 anys i/o de persones majors de 45 anys.
  • Perfil inclusiu de l'entitat: Almenys un 10% de persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%.c)

  c) Pressupost d'ingressos i despeses del projecte, total i desglossat per partides, amb indicació de l'IVA corresponent o, si és el cas, art. de la Llei de l'IVA pel que està exempt.

  d) Les accions on estarà present la marca i el seu valor econòmic en matèria de publicitat, màrqueting, projeccions, edicions i/o merchandising.

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • ANNEX II. Declaració responsable:

  Declaració responsable firmada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les qüestions següents:

  • Que té la capacitat d'obrar i compta amb l'habilitació professional necessària per a realitzar el projecte que es patrocina.
  • Que no està sotmés/a en prohibicions per a contractar amb l'Administració.
  • Que són certes les dades exposades en l'Annex I.

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • ANNEX III. Documentació a presentar per a realitzar els contractes de patrocini:

  A- Memòria de patrocini en el qual conste la data de realització de la memòria:

  1. Introducció de l'associació o entitat que ho realitza (Qui és, objecte, finalitat.... Indicar el núm. del CIF de l'entitat i el seu domicili social).
  2. Explicació de l'acte, esdeveniment o estudi per al qual se sol·licita el patrocini. Indicar data d'inici i finalització de l'esdeveniment.
  3. Breu descripció de l'impacte econòmic, social i mediambiental que generarà l'acte, esdeveniment o estudi per al qual se sol·licita el patrocini. Exemple d'indicadors:

  - Econòmics: Número de venda d'entrades, ingressos originats sobre el cost total, despesa mitjana per assistent, quantitat de productes venuts en l'esdeveniment, nombre de turistes que ha atret a la ciutat, satisfacció d'altres patrocinadors, etc.

  - Socials: Nombre d'assistents off-line i/o en línia, tipus d'assistents, seguiment en xarxes socials, grau de satisfacció de l'assistent amb l'esdeveniment, grau de satisfacció dels ciutadans amb l'esdeveniment, etc.

  - Mediambientals: Consum d'energia elèctrica per superfície en l'esdeveniment, consum d'aigua per assistent, quantitat de residus generats per assistent, ús del transport públic per a accedir (%), etc.

  4. Pressupost:

  - Total de l'acte o esdeveniment o estudi (estimació del mateix).

  5. Pla específic de comunicació on figuren:

  a. Els mitjans en què es difondrà l'acte o esdeveniment a patrocinar.
  b. Els elements per a la comunicació i difusió del mateix on apareixerà el logotip de l'Ajuntament de València, com ara: Agències a les quals s'enviarà informació de l'esdeveniment, Premsa digital i escrita, especialitzada o no en l'activitat objecte del patrocini, Influencers, Canal youtube… , Suports físics, Merchandising, Xarxes socials.. Impressió gràfica per a la comunicació i difusió de l'esdeveniment.
  c. Valoració quantificada del retorn publicitari estimat d'aquest pla de comunicació. (comparar el cost del patrocini publicitari amb el cost de contractar serveis publicitaris professionals per a l'obtenció del mateix impacte o difusió pública).

  Una vegada realitzat l'acte o esdeveniment patrocinat haurà d'enviar a l'adreça de correu electrònic: promocioneconomica@valencia.es : documentació acreditativa que justifique el retorn publicitari realitzat.

  Les persones i entitats sol·licitants del patrocini hauran de donar-se d'alta en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi de l'Ajuntament de València en el següent enllaç: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/ad.ad.20

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persona física:
  • DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica
 • Persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:
  • Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica
  • Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.:

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1.- Presentació de la sol·licitud junt amb la documentació exigida

2.- Estar pendent de la publicació en el tauler d'edictes electrònic del ajuntament de València del llistat de projectes ordenats per puntuació decreixent obtinguda conforme als criteris de selecció establerts, indicant l’import que li correspon a cada patrocini. Els patrocinis s’atorgaran per ordre riguròs de la puntuació obtinguda fins esgotar el total de la dotació pressupostaria.

3.- L’Ajuntament de València formalitzarà contractes menors de caràcter privat de patronici del projecte amb cadascuna de les persones o entitats sol·licitants que hajen obtingut puntuació per ser patrocinades de conformitat amb el punt 9 dels criters.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Horari de 8.30 a 15:30h:

Telèfons: 672 325 855
Horari d'11 a 18h:

Telèfons: 672 542 906

Legislació
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Correu electrònic: reactiva@valenciactiva.es

Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correu electrònic: emprende@valencia.es


Oficines de presentació:

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al servei Emprenedoria i Innovació Econòmica, es presentaran en els diferents Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de tràmits seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar activitat econòmica, ocupació i consum. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 hores A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 09:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina