esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Criteris de patrocini d’esdeveniments sectorials en el municipi de València
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
AE.IE.190
Descripció

Els presents criteris tenen per objecte patrocinar la realització d’esdeveniments/fires/exposicions (endavant projectes) eminentment divulgatius de temàtiques relacionades amb la tecnologia, innovació, ciència, investigació, disseny, emprenedoria i consolidació empresarial, que es desenvolupen en el municipi de València i ajuden a posicionar a la ciutat com a referent en la economia del coneixement.

No seran objecte d’estos els esdeveniments de caràcter comercial o de presentació de productes/servicis/marques, encara que estiguen relacionats amb les temàtiques exposades.

El present programa de patrocini no exclou la realització d’altres patrocinis per la Regidoria d’Emprenedoria i Innovació Econòmica que, pel seu caràcter extraordinari o d’especial rellevància per a la ciutat en l’àmbit de les seues competències, resulten d’interès per a València.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Els imports del patrocini, impostos inclosos, s'establixen en funció de la puntuació obtinguda, segons els criteris de valoració previstos en el punt nové dels presents criteris:

 • De 50 a 70 punts: 3.000€
 • De 71 a 80 punts: 4.000€
 • De 81 a 90 punts: 5.000€
 • De 91 a 100 punts: 6.000€

L'import del patrocini concedit no pot ser superior al 40% de l'import total del pressupost total de l'esdeveniment, impostos inclosos. Per tant, l'import de patrocini que corresponga en funció de la puntuació obtinguda es pot minorar per a complir este requisit.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar patrocini, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió del patrocini, i complisquen els requisits següents:

 • Que té la capacitat d'obrar i compta amb l'habilitació professional necessària per a realitzar el projecte patrocinat.
 • Que no està sotmés/a en prohibicions per a contractar amb l'Administració.

No podran sol·licitar patrocini:

 • Les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.
 • Les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.
 • Les persones jurídiques que compartisquen socis amb participació majoritària amb una altra persona jurídica que ja haja sol·licitat este patrocini.
 • Les persones jurídiques que tinguen com a sòcies persones físiques o jurídiques que tinguen una participació majoritària i que ja hagen presentat esta sol·licitud de patrocini.
 • Les persones físiques que tinguen una participació majoritària en altres persones jurídiques que ja hagen sol·licitat este patrocini.
Requisits

Els projectes per a patrocinar hauran de complir amb els requisits següents:

 • Desenvolupar directament les activitats patrocinades en el municipi de València.
 • Hauran de realitzar-se abans de finalitzar l'any en curs i després de l'adjudicació del contracte menor privat de patrocini amb la persona o entitat adjudicatària.

Els esdeveniments que per a la seua implementació requerisquen d'autorització, llicència, permís, etc., d'una Administració Pública o qualsevol altra entitat, esta anirà a càrrec de la persona o entitat sol·licitant.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web municipal www.valencia.es així com en el Tauler d'edictes.

Publicació Tauler d'edictes: 25/08/2020


Termini de sol·licitud: del dia 01/09/2020 fins al 11/09/2020 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

La sol·licitud normalitzada haurà d'estar signada per la persona interessada o el seu representant legal segons el document de l'apartat "Impresos": "Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica".

Documentació per a tots els casos:
 • ANNEX I:

  a) Memòria. Haurà de contindre:

  • Descripció del projecte i la seua temàtica, aliniada amb l'eix 2 “Reactivació Econòmica” de l’Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post-Covid19, duració del projecte (dates de realització), relació de ponents, etc.

  L'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post-Covid19, pot consultar-se ací:

  http://smartcity.valencia.es/wp-content/uploads/ACORD_MARC_POST_COVID19.pdf

  Descripció de les activitats a desenvolupar en el marc del projecte. Cumplimentar una fitxa per cada activitat seguint el model del document de l'apartat "Impresos": "Annex III. Fitxa d'activitats a desenvolupar"

  • Experiència i antiguitat, acreditada.
  • Nombre d'assistents previstos, tant en format offline com online. Com a base es requerixen les dades històriques d'assistents en anteriors edicions i l'estimació diferenciada -offline i online- de la present.
  • Abast, és a dir, la capacitat de l'esdeveniment d'impactar dins i/o fora de València, recolzat per difusió a l’àmbit nacional i internacional.
  • Col·laboració amb altres entitats públiques i privades per al desenvolupament de l'esdeveniment.
  • Format d'entrada per a assistents (d'assistència gratuïta o no).

  b) Estructura i composició de l'entitat:

  • Perfil paritari de l'entitat: Almenys un 40% de dones.
  • Perfil generacional de l'entitat: Almenys un 40% de jóvens de fins a 30 anys i/o de persones majors de 45 anys.
  • Perfil inclusiu de l'entitat: Almenys un 10% de persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%.

  c) Pressupost d'ingressos i despeses, total i desglossat per partides, amb indicació de l'IVA corresponent o, si és el cas, art. de la Llei de l'IVA pel que està exempt.

  d) Les accions on estarà present la marca i el seu valor econòmic en matèria de publicitat, màrqueting, projeccions, edicions i/o merchandising.

  Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • ANNEX II:

  Declaració responsable firmada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les qüestions següents:

  • Que té la capacitat d'obrar i compta amb l'habilitació professional necessària per a realitzar el projecte que es patrocina.
  • Que no està sotmés/a en prohibicions per a contractar amb l'Administració.
  • Que són certes les dades exposades en l'Annex I.

  Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persona física:
  • DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica
 • Persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:
  • Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica
  • Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.:

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1.- Presentar la sol·licitud junt amb la documentació exigida.

2.- Estar pendent de la publicació en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de València del termini de presentació de sol·licituds.

3.- Estar pendent de la publicació en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de València del llistat de projectes ordenats per puntuació decreixent obtinguda conforme als criteris de selecció establerts, indicant l’import que li correspon a cada patrocini. Els patrocinis s’atorgaran per ordre riguròs de la puntuació obtinguda fins esgotar el total de la dotació pressupostaria.

4.- L’Ajuntament de València formalitzarà contractes menors de caràcter privat de patronici del projecte amb cadascuna de les persones o entitats sol·licitants que hajen obtingut puntuació per ser patrocinades de conformitat amb el punt 9 dels criters.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Legislació

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (endavant LCSP)

- Llei 34/1988, d'11 de novembre, general de publicitat.

- Criteris de patrocinis d'esdeveniments sectorials en el municipi de València.

On dirigir-se

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al servei Emprenedoria i Innovació Econòmica, es presentaran en els diferents Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de tràmits seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar activitat econòmica, ocupació i consum. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA
 • Pl. Ajuntament, 1-Planta primera. 46002 València
  Tel.: 962 087 671/ 7672 / 7673 / 7670
  Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00
  emprende@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.6
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • Plaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre)
  Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055
  jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023
  jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  El registre d'entrada de la OAC Tabacalera es trasllada a l'edifici de Casa Consistorial (plaça de l’Ajuntament)
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha