esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Subvenció municipal per al suport al sector de la restauració 2020
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
AE.IE.180
Descripció

L'objecte de la present convocatòria és donar suport al sector empresarial de la restauració per a impulsar la seua activitat econòmica per mitjà de l'establiment d'ajudes destinades al manteniment de l'activitat d'aquells locals que estiguen ubicats el terme municipal de València.

Es considera d'interés per a la ciutat, donar suport al col·lectiu indicat per a minimitzar l'impacte de les conseqüències econòmiques que han derivat de la crisi sanitària del COVID-19.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Es concedirà una quantia fixa de 1.000 € per a recolzar el manteniment de l'activitat. En cas que amb el nombre de persones beneficiàries de subvenció no s'esgote l'import objecte de la convocatòria, la quantitat restant es prorratejarà entre aquelles persones beneficiàries.

El sorteig públic per a determinar des de quina sol·licitud s'inicia la tramitació i revisió de sol·licituds de subvenció per al sector de la restauració, es realitzarà el pròxim dia 13 d'octubre a les 9.30 en l'Hemicicle de l'Ajuntament de València, situat en la plaça de l'Ajuntament número 1.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran acollir-se a esta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions.

Queden excloses:

- les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.

- les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

- las persones jurídiques que compartisquen socis amb participació majoritària amb una altra persona jurídica que ja haja sol·licitat esta ajuda.

- les persones jurídiques que tinguen com a socis persones físiques o jurídiques que tinguen una participació majoritària i que ja hagen sol·licitat una ajuda en esta mateixa convocatòria.

- les persones físiques que tinguen una participació majoritària en altres persones jurídiques que ja hagen sol·licitat esta ajuda.

Requisits

Els senyalats en la normativa general sobre subvencions públiques i els específicament establits en les Bases de la convocatoria , y cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el local on s'exercix l'activitat es trobe en el terme municipal de València.

b) La titularitat de l'activitat ha de correspondre a persones autònomes, microempreses o xicotetes empreses. Són aquelles definides conforme Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny del 2014.

c) Estar donat d'alta en almenys un dels següents epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmica: 671, 672, 673, 675 i 676.

d) Estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància.

e) No trobar-se sotmeses en cap de les circumstàncies arreplegues en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Este requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data de pagament de la subvenció, si és el cas.

f) No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València. Este requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data de pagament de la subvenció, si és el cas.

g) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

h) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenarse una persona representant apoderada, amb poders suficient per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS. Així mateix, en cas de concessió de la subvenció, la resolució contindrà els percentatges de participació de les persones integrants en l'entitat beneficiària, en funció dels quals participaran en els drets i obligacions derivats de l'atorgament de la subvenció

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).

Publicació en el BOP: 09/09/2020

El sorteig públic per a determinar des de quina sol·licitud s'inicia la tramitació i revisió de sol·licituds de subvenció per al sector de la restauració, es realitzarà el pròxim dia 13 d'octubre a les 9.30 en l'Hemicicle de l'Ajuntament de València, situat en la plaça de l'Ajuntament número 1.


Termini de sol·licitud: del dia 10/09/2020 fins al 07/10/2020 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprés de sol·licitud que pot descarregar-se en l'apartat “impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyada de la documentació que s'indica i es dirigirà al Servei d'Emprenedoria i Innovació Econòmica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

L'imprés de sol·licitud contindrà un apartat sobre declaracions responsables que contindrà el pronunciament exprés sobre una sèrie de qüestions i un apartat sobre Autoritzacions per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor dels requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (AEAT), enfront de la Seguretat Social (TGSS), amb la Tresoreria municipal, a la consulta de l'informe de vida laboral.

Quan la persona que es dona d'alta en el RETA no és la mateixa que signa la sol·licitud haurà d'emplenar-se l'annex de la instància per a autoritzar la consulta de la vida laboral i ha d'estar signat per la persona que es dona d'alta en el RETA. En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persona física:
  • DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica
  • Si no s'autoritza, informe de vida laboral:

   Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Hisenda:

   Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries. 

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb S. Social:

   Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Aj. València:

   Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Tresoreria municipal.

  • En el seu cas, resolució concessió ajornament de deutes i últim certificat:

   En el cas que la persona física que realitze la sol·licitud de subvencions tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de concessió del mateix al costat de l'últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de l'ajornament.

 • Persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:
  • Si no s'autoritza, informe de vida laboral de la persona administradora :

   Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa (Annex).

  • Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica
  • Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.
  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Hisenda:

   Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries. 

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb S. Social:

   Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Aj. València:

   Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Tresoreria municipal.

  • En el seu cas, resolució concessió ajornament de deutes i últim certificat:

   En el cas que la persona jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra entitat sense personalitat jurídica, que realitze la sol·licitud de subvencions tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de concessió del mateix juntament amb l'últim certificat de no tindre deutes posterior a la concessió de l'ajornament.

  • Annex. Autorització consulta vida laboral persona administradora:

   Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1.- Presentació de la sol·licitud junt amb la documentació exigida

2.- Estar pendent de la publicació en el tauler d'edictes electrònic del ajuntament de València dels llistats provisionals i definitius de concessió o denegació de la subvenció.

3.- Si és el cas, esmena o aportació de la documentació requerida i presentació d'al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà a la publicació dels llistats.

4.- Durant el termini d'esmena de sol·licituds, les persones proposades com a beneficiàries, les que vagen a realitzar l'aportació de documentació i les que vagen a realitzar una al·legació, hauran de presentar per Seu Electrònica d'este Ajuntament, la informació dels seus dades bancàries. Hi ha un tràmit especifique en la Seu Electrònica denominat “Subvencions d'Empreniment i Innovació Econòmiques: Aportació informació compte bancari”:

https://seu.valència.es/seu/registre/procediment/AE.IE.16.

En el supòsit de no presentar dita informació en el termini establit, es considerarà que es desistix de la sol·licitud formulada.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de sis mesos a comptar des de l'endemà a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Legislació
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020
 • Subvenció municipal per al suport al sector de la restauració 2020.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Servici d'Emprenedoria i Innovació Económica

Pl. Ajuntament, 1-Planta primera. 46002 València

Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00

Telèfon 96 208 7670/ 7671/ 7672/ 7673

Email: emprende@valencia.es

Oficines de presentació:

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al servei Emprenedoria i Innovació Econòmica, es presentaran en els diferents Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de tràmits seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar activitat econòmica, ocupació i consum. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.6
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • Plaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre)
  Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055
  jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023
  jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 962084243/ 962084245 / 962084246 /
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha