ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Subvenció Re-Activa: Justificació de les ajudes
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.17
Descripció

Subvenció Re-Activa: Justificació de les ajudes.

VEURE APARTAT "INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA" D'ESTE TRÀMIT PER A SABER SI HA SIGUT BENEFICIÀRIA EN EL PRIMER ACORD O SEGON I SI ES TRACTA DEL PRIMER ACORD, TERMINI FINS Al 12/08/2021 (INCLOSO).
PER A LES PERSONES BENEFICIÀRIES DEL SEGON ACORD EL TERMINI (OBERT ACTUALMENT) ÉS DEL 09/08/2021 Al 09/09/2021 (TOTS DOS INCLOSOS).

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones beneficiàries d’una ajuda en el marc del Programa Re-Activa de l’Ajuntament de València 2020

Requisits

Ser persones beneficiàries d’una ajuda atorgada en el marc del Programa Re-Activa de l’Ajuntament de València 2020

Quan sol·licitar-ho

La persona beneficiària haurà de justificar en el mes tretzé a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la concessió de la subvenció

Publicació del 1r Acord Concessió Reactiva: 10/07/2020.

Del 12 de juliol al 12 d'agost del 2021, en el cas que s'haguera aprovat la seua subvenció en data 10 de juliol del 2020.

Publicació 2n Acord Concessió Reactiva: 7/08/2020.

Del 9 d'agost al 9 de setembre del 2021, en el cas que s'haguera aprovat la seua subvenció en data 7 d'agost del 2021.


Termini de sol·licitud: del dia 12/07/2021 fins al 09/09/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Certificat actualitzat de situació censal:

  que indique l’activitat econòmica amb la seua data d’alta, el domicili fiscal i el local de desenvolupament de l’activitat.

 • Resolució/certificació alta règim corresponent de S.Social o Mútua professional corresponent de persona física o administradora actualitzat a la data de presentació de justificació
 • Cas persones treballadores a càrrec seu, informe vida laboral empresa per la TGSS amb data posterior al 10/07/2021 o al 07/08/2021, segons la seua subvenció s'aprovara el 10/07/2020 o el 07/08/2020
 • Annex. Representació, si escau:

  formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Informació Complementària

ANNEX I. RELACIÓ DE PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONS RE-ACTIVA PER ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10 DE JULIOL 2020.
ANNEX II. RELACIÓ DE PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONS RE-ACTIVA PER ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 D'AGOST 2020.

Reintegrament de les subvencions

1. El reintegrament de l’import percebut, quan siga procedent, es regirà pel que es disposa en el títol II de la LGS i pel títol III del RLGS.

2. Juntament amb les causes d’invalidesa de la resolució de concessió, recollides en l’article 36 de la LGS, donaran lloc a l’obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com a l’exigència de l’interés de demora corresponent des de la data del pagament de la subvenció fins que s’acorde la procedència del reintegrament, els supòsits previstos amb caràcter general en l’article 37 de la Llei general de subvencions.

Si la persona beneficiària incomplix l’obligació de mantindre l’activitat empresarial durant els 12 mesos establits en el punt 10 de convocatòria serà procedent el reintegrament de l’import de la subvenció per este concepte, és a dir 3.000 euros.

Si la persona beneficiària incomplix l’obligació del manteniment durant 12 mesos de, com a mínim, el 50% de la plantilla establida en el punt 10 de la convocatòria, serà procedent el reintegrament de l’import de la subvenció rebuda per este concepte.

3. Sense perjudici d’iniciar el procediment de reintegrament, en cas d’incompliment de les obligacions establides amb motiu de la concessió de la subvenció, la persona o empresa beneficiària podran comunicar a l’òrgan gestor per registre d’entrada este fet i efectuar la devolució voluntària de la quantitat percebuda. Per a això, haurà de posar-se en contacte amb el servici gestor a l’efecte de conéixer els tràmits a seguir. Així mateix, es calcularan els interessos de demora fins al moment en el qual es produïsca la devolució efectiva per la seua part.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Horari de 8:30 a 15:30h:
Teléfon: 672325855

Horari de 11 a 18h:
Teléfono: 672 542 906

Legislació

Programa d’Ajudes Re-Activa aprovat per Acord de la Junta de Govern Local el 27 de març de 2020

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Correu electrònic: reactiva@valenciactiva.es

Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correu electrònic emprende@valencia.es

Presentació per seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Anar a inici de pàgina