ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Cessió temporal d'ús de 3 locals situats en el districte de Ciutat Vella
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.150
Descripció

És objecte d’esta convocatòria regular el procediment per a l’accés a l’ús de locals situats en el districte de Ciutat Vella, concretament en el Local A, situat al carrer del Triador, 12 (102.48 m2); el Local B, al carrer de l’Angelicot, 7 (109.40m2); el Local C, del carrer de l’Angelicot, 3 (70.34m2), per part d’associacicions sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i col·legis professionals l’àmbit territorial dels quals d’actuació siga València o la Comunitat Valenciana, l’activitat de la qual es desenvolupe en el sector d’indústries creatives amb la finalitat de contribuir al desenvolupament, dinamització i consolidació d’este sector a la ciutat de València.

Qui ho pot sol·licitar?

Associacions sense ànim de lucre dotades de personalitat jurídica pròpia i col·legis professionals l'àmbit territorial dels quals d'actuació siga València o la Comunitat Valenciana i que a més complisquen els requisits establits en la convocatoria.

Requisits

Són beneficiàries d'estes ajudes les associacions sense ànim de lucre dotades de personalitat jurídica pròpia i col·legis professionals l'àmbit territorial dels quals d'actuació siga València o la Comunitat Valenciana que complisquen els següents requisits:
a) Que el seu objecte o finalitat aquest directament relacionada amb el sector de les indústries creatives, i en concret es dediquen a alguna/s de les següents branques:
- Manufactura creativa
- Edició, edició de videojocs i arts gràfiques
- Multimèdia
- Programació
- Informació i comunicació
- Ràdio i televisió
- Arquitectura
- Disseny, fotografia i traducció
- Creació artística i arts escèniques
Este objecte o finalitat haurà de quedar degudament acreditat en els seus estatuts o en la seua llei de creació.
b) Que tinguen el seu domicili social o fiscal a la ciutat de València.
c) Que majoritàriament les seues activitats es desenvolupen a la ciutat de València.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació del extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Provincia BOP).

Publicació en el BOP: Dijous 2 de novembre de 2023 - Butlletí Núm. 211


Termini de sol·licitud: del dia 03/11/2023 fins al 22/11/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Documentació que acredite objecte, finalitat i antiguitat d'entitat, segons siga procedent (Estatuts/ Acta Fundacional d'associació sense ànim de lucre/Llei de creació del col·legi professional):

  Esta documentació acreditarà per a la seua valoració l'antiguitat de l'entitat sol·licitant.

 • Certificat actualitzat de situació censal:

  Que acredite que l'associació o col·legi professional té el seu domicili social o fiscal a València.

 • Annex. Memòria d'activitats realitzades per l'associació o col·legi professional:

  S'ha d'utilitzar el model normalitzat que es troba en l'apartat “Impresos” d’este procediment, signat pel/per la Secretari/ària de l'associació o col·legi professional amb el vistiplau del president d'esta, en la qual s'incloga una relació numerada de les activitats realitzades en els últims 24 mesos en el terme municipal de València, amb la data, lloc de realització, descripció de l'activitat i nombre d'assistents.

  El document acreditarà per a la seua valoració la implicació de l'associació o col·legi professional en el "teixit social" de la ciutat.

 • Annex. Programa d'activitats a desenvolupar per l'associació o col·legi professional:

  S'ha d'utilitzar el model normalitzat que es troba en l'apartat “Impresos” d'este tràmit, signat pel Secretari/ària de l'associació o col·legi professional amb el vistiplau del President d'esta, en què es descriguen les activitats a desenvolupar en el local objecte d'esta convocatòria durant el primer any de vigència de la cessió. Cal que s’hi indique expressament:

  - Nombre total d'hores d'obertura setmanals.

  - Nombre de dies que el local roman obert a la setmana.

  - Nombre de persones usuàries i/o assistents estimats en cada activitat prevista.

  Este document acreditarà este efecte de la seua valoració l'horari d'ús setmanal que es vaja a donar al local (nombre d'hores i nombre de dies setmanals).

  S'haurà d'aportar un Annex Programa d'activitats a desenvolupar per cadascun dels locals als quals es vulga optar.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà mitjançant una sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través d’este procediment.
- En la sol·licitud s'indicaran els locals als quals es vol optar per a la seua cessió, podent assenyalar-se un, dues o els tres locals. En cas d'assenyalar-se més d'un local, s'haurà d'indicar la seua ordre de preferència.
Com a màxim, se cedirà l'ús de dos locals a una mateixa entitat, sempre que no hi haja una altra entitat sol·licitant que reunisca els requisits establits en la convocatòria, fins i tot obtenint aquesta menor puntación conforme als criteris de valoració establits.
- La persona sol·licitant haurà de presentar un “Annex Programa d'activitats a desenvolupar” de l'apartat “Impresos” d'este tràmit per cadascun dels locals als quals es vulga optar (A, B o C). Tot això a fi de valorar el criteri establit en el punt 8.c) d'esta convocatòria, per a cadascun dels locals sol·licitats.
- La presentació de la sol·licitud de cessió fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, serà causa d'inadmissió.

Informació Complementària
 • Termini de cessió: la cessió d'ús dels locals tindrà una duració inicial de quatre anys. Prèviament a la finalització d'este termini i a sol·licitud de l'entitat cessionària, es podrà prorrogar fins a un màxim de quatre anys més, amb dues pròrrogues de dos anys cadascuna, de manera que la duració total, incloses les pròrrogues, no podrà excedir de huit anys. 
 • Criteris de valoració: s'estableixen en el punt 8 de la convocatòria (mirar apartat "Legislació" d'este tràmit).
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Segons el que s'estableix en el punt 7.e) d’esta convocatòria.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

960635690 – 8.00 h a 15.00 h

010

Legislació

- Convocatòria per a la cessió temporal d'ús de 3 locals situats en el districte de Ciutat Vella.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

On dirigir-se

Per a més informació:

Webchat: enllaç

Correu electrònic:

emprende@valencia.es

Anar a inici de pàgina