esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Subvencions RE-ACTIVA
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
AE.IE.15
Descripció

La pestanya d'inici de tràmit s'habilitarà el dia 1 d'abril a les 00,01. En l'apartat de legislació hi ha dos documents que s'han d'emplenar abans de l'inici del tràmit en cas que fora necessari:
- Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica (en valencià).
- Annex RE-ACTIVA (a aportar en cas que la persona que presenta la sol·licitud no siga la persona interessada).

La tramitació es realitzarà solament per mitjans electrònics en aplicació del que es disposa en l'article 14.3 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenint en compte que l'actual declaració de l'estat d'alarma limita la circulació de les persones per les vies o espais d'ús públic i que la Resolució de l'Alcaldia núm.73, de 15 de març de 2020, suspén l'atenció presencial en les oficines municipals.

L'objecte de la present convocatòria és pal·liar i actuar de manera immediata, davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada pel COVID-19, i impulsar l'activitat econòmica en el terme municipal de València, atorgant liquiditat a les empreses de la ciutat per a contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l'activitat i ocupació i esmorteir la reducció dràstica d'ingressos.

Es pretén protegir l'interés general de la ciutadania de València, donant suport a les persones autònomes, microempresa i petita empresa, per a minimitzar l'impacte crisi econòmica provocada pel COVID-19 i aconseguir que, una vegada finalitzada l'alarma sanitària, es produïsca al més prompte possible una reactivació de l'economia de la nostra ciutat, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar aquesta subvenció aquelles persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes que duguen a terme les activitats empresarials que motiven la concessió de la subvenció.

Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre i el personal autònom col·laborador.

Requisits

Els senyalats en la normativa general sobre subvencions públiques i els específicament establits en les Bases de la convocatoria:

a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma, una microempresa o petita empresa. La microempresa i la xicoteta empreses són aquelles definides conforme Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

b) Que l'activitat que desenvolupen s'haja vist afectada pel tancament d'establiments disposat RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març o, no sent aquest el cas, que l'activitat desenvolupada per l'empresa haja patit una reducció de la seua facturació en el mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 75%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. Quan la persona física o jurídica no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat. Aquest requisit es justificarà a través d'una declaració responsable que vindrà inclosa en la instància presentada i juntament amb la documentació requerida en el punt 8 d'aquesta convocatòria.

c) Que l'activitat afectada pel tancament de l'establiment disposada per l'estat d'alarma no s'ha vist compensada per un increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci online o telefònic de la persona sol·licitant.

d) Estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància.

e) Que, el domicili fiscal i en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València.

f) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

g) No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de València. Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

h) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

i) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS. Així mateix, en cas de concessió de la subvenció, la resolució contindrà els percentatges de participació de les persones integrants en l'entitat beneficiària, en funció dels quals participaran en els drets i obligacions derivats de l'atorgament de la subvenció.

En cap cas l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat podrà superar el minvament d'ingressos de l'activitat com a conseqüència de la crisi provocada pel coronavirus.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).

La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió.

Publicació en el BOP: 31/03/2020


Termini de sol·licitud: del dia 01/04/2020 fins al 04/05/2020 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La seua tramitació es realitzarà per mitjans electrònics en aplicació del que es disposa en l'article 14.3 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenint en compte que l'actual declaració de l'estat d'alarma limita la circulació de les persones per les vies o espais d'ús públic i que la Resolució de l'Alcaldia núm.73, de 15 de març de 2020, suspén l'atenció presencial en les oficines municipals.

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

En cas de no autoritzar, les persones físiques, hauran d'aportar Annex disponible en l'apartat impresos.

La sol·licitud normalitzada haurà d'estar signada per la persona interessada o el seu representant legal i ha d'acompanyar-se obligatòriament de la següent documentació:

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones físiques:
  • DNI per les dos cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica
  • Certificat actualitzat de Situació Censal:

   Que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el del local de desenvolupament de l'activitat.

  • Alta en el RETA o Mútua professional:

   Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent

  • En el seu cas, Informe de Vida Laboral de l'Empresa:

   En cas de tindre treballadors al seu càrrec i voler beneficiar-se de l'increment al qual es refereix el punt 4 d'aquesta convocatòria, relatiu al nombre de treballadors al seu càrrec, haurà de presentar l'Informe de Vida Laboral de l'Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s'incloga el nombre de treballadors a data d'1 de març de 2020.

  • En el seu cas, informació comptable que justifique la reducció de la facturació:

   En aquells casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament d'establiments disposat en l'RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, i hagen patit una reducció de la seua facturació en el mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 75%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifique des dels 6 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció:

   • còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes
   • o llibre diari d'ingressos i despeses
   • o llibre registre de vendes i ingressos
   • o llibre de compres i despeses.

   - Quan la persona física no estiga obligada a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admés en dret.

   - Quan la persona física no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat.

  • En el seu cas, resolució concessió ajornament de deutes i últim certificat:

   En el cas que la persona física, que realitze la sol·licitud de subvencions tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de concessió del mateix al costat de l'últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de l'ajornament.

  • Autoriz. a consulta vida laboral p.interessada, si és diferent a p.presentadora (Annex):

   Document disponible en l'apartat impresos d'aquesta mateixa pàgina.

  • En el seu cas, apoderament per a la presentació de la sol·licitud
 • Persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:
  • NIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica
  • Certificat actualitzat de Situació Censal persona jurídica, S.C, C.B, O.E sense personalitat jurídica:

   Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de desenvolupament de l'activitat.

  • Contracte constitució registrat en el PROP de S.C, C.B, O.E sense personalitat jurídica.
  • Escriptura constitució i estatuts persona jurídica actualitzats, inscrits:

   En el corresponent Registre

  • Acreditació dels poders de la persona administradora:

   i de la qual presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa persona.

  • DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si l'indica de la persona administradora:

   i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa.

  • Alta en el règim de la Seguretat social corresponent de la persona administradora
  • En el seu cas, Informe de Vida Laboral de l'Empresa:

   En cas de tindre treballadors al seu càrrec i voler beneficiar-se de l'increment al qual es refereix el punt 4 d'aquesta convocatòria, relatiu al nombre de treballadors al seu càrrec, haurà de presentar l'Informe de Vida Laboral de l'Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s'incloga el nombre de treballadors a data d'1 de març de 2020.

  • En el seu cas, informació comptable que justifique la reducció de la facturació:

   En allò casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament d'establiments disposat en l'RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, i hagen patit una reducció de la seua facturació en el mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 75%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifique des dels 6 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció:

   • còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes
   • o llibre diari d'ingressos i despeses
   • o llibre registre de vendes i ingressos
   • o llibre de compres i despeses.

   - Quan la persona jurídica no aquest obligada a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admés en dret.

   - Quan la persona jurídica no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat.

  • En el seu cas, resolució concessió ajornament de deutes i últim certificat:

   En el cas que la persona jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra entitat sense personalitat jurídica, que realitze la sol·licitud de subvencions tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de concessió del mateix al costat de l'últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de l'ajornament.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1.- Presentació de la sol·licitud junt amb la documentació exigida.

2.- Estar pendent de la publicació en el tauler d'edictes electrònic del Ajuntament de València dels llistats provisionals i definitius de concessió o denegació de la subvenció.

3.- Si és el cas esmena o aportació de la documentació requerida i presentació d'al·legacions en el termini de 5 dies hàbils des de l'endemà a la publicació dels llistats.

4.- Durant el termini d’esmena de sol·licituds, les persones proposades com a beneficiàries hauran de presentar, Sol·licitud de “Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i Personal propi”, dirigida al Servici Fiscal Gastos de l’Ajuntament de València. En el supòsit de no presentar esta sol·licitud en el termini establit, es considerarà que es desistix de la sol·licitud formulada.

Informació Complementària

1.- Es concedirà una quantitat fixa de 3.000€ per a persones físiques i jurídiques amb o sensetreballadors al seu càrrec quan l'activitat que desenvolupen s'haja vist afectada peltancament d'establiments disposat RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article10 del RD 463/2020 de 14 de març.

2.- Es concedirà una quantia fixa de 2.000€ a aquelles persones físiques o jurídiques sensetreballadors al seu càrrec que no s'han vist afectats pel tancament d'establimentsdisposat RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14de març, sempre que hagen patit una reducció de la seua facturació enel mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 75%, en relació amb la mitjanaefectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. Quanla persona física o jurídica no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditarla reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte elperíode d'activitat. Aquesta reducció de facturació s'haurà de justificar ambla presentació de la documentació requerida en el punt 8.

La quantitat de 3.000€ o la de 2.000€ a les quals es refereix els dos paràgrafs anteriors, s'incrementaràen 2.000 € en cas de tindre fins a 9 treballadors (inclusivament) i en 3.000€ encas de tindre des de 10 fins a 49 treballadors (inclusivament) a data 1 de març de 2020.Tot això fins a esgotar-se el crèdit destinat a la convocatòria.

Concurrència amb altres subvencions

Per tractar-se de subvencions sotmeses al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013), no podran concedir-se a empreses dels següents sectors:

a) Pesca i aqüicultura, segons es contemplen en el Reglament (UE) 1379/2013 que estableix l'organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.

b) Producció primària de productes agrícoles que figuren en la llista de l'annex I del Tractat.

c) Empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents: c.1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades. c.2) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat de la mateixa es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres quan l'ajuda estiga vinculada a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

En cap cas, les ajudes podran superar l'import màxim total d'ajuda de minimis, actualment establit en 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals per a una mateixa empresa, ni individualment, ni com a resultat de l'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides a la mateixa empresa, conforme estableix el Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la Comissió, o amb una altra mena d'ajudes subjectes a les regles comunitàries d'ajudes d'Estat.

A l'efecte del que es disposa en el paràgraf anterior s'entén per “empresa” qualsevol entitat que exercisca una activitat econòmica, amb independència de la seua naturalesa jurídica i de la seua manera de finançament.

En cas de resultar beneficiària d'una subvenció del programa Re-Activa i amb posterioritat resultar beneficiària d'una altra subvenció incompatible amb aquesta, es podrà renunciar a la subvenció concedida en el marc d'aquest programa, reintegrant l'import percebut i abonant a més els corresponents interessos de demora generats, tal com s'estableix en la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions i altra normativa aplicable.

Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

Són obligacions de les beneficiàries:

a) Mantindre l'activitat empresarial durant 12 mesos, com a mínim, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció.

b) En cas d'optar a la subvenció per tindre al seu càrrec treballadors, manteniment com a mínim d'un 50% de la plantilla declarada en l'informe de la vida laboral de l'empresa aportat en el moment que es va presentar la sol·licitud.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent normativa en matèria de subvencions.

d) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei General de Subvencions, i en particular, per obtindre la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho hagueren impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer prevista en l'article 14 de la Llei General de Subvencions.

e) Complir les restants obligacions que detalla l'article 14 de la Llei General de Subvencions i les detallades en l'article 11 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus Organismes Públics.

f) En cas que la persona o empresa beneficiària es trobe compresa en els supòsits de l'article 3.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, haurà d'adaptar-se a les obligacions de publicitat activa que li resulten aplicables.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de sis mesos a comptar des de l'endemà a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Fer en web

Per a la identificació de l'usuari en aquesta Seu, l'Ajuntament de València admet les modalitats que ofereix la plataforma Cl@ve:

 • Certificat digital: Amb caràcter general, per a persones físiques, s'admet el DNI electrònic i tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Per a persones jurídiques i empreses, aquesta seu admet la identificació mitjançant certificats emesos per ACCV i segells electrònics emesos per FNMT. La llista d'autoritats admeses per a la identificació electrònica d'entitats i empreses s'anirà actualitzant gradualment.

 • Claus concertades: Cl@ve PIN com a sistema de contrasenya de validesa molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis públics electrònics. Cl@ve Permanent com a sistema de contrasenya de validesa duradora en el temps, orientat a usuaris habituals dels serveis públics electrònics.


Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Email emprende@valencia.es

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2020.

- Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013).

- Convocatòria RE-ACTIVA.

- Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica (en valencià).

- Annex RE-ACTIVA.

On dirigir-se

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servei d'Emprenedoria i Innovació Econòmica, es presentaran per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”.

Correu electrònic per a consultes a l’adreça emprende@valencia.es

AVÍS SOBRE LES AJUDES RE-ACTIVA VALÈNCIA DIRIGIDES A AUTONÓMOSI PIMES

A causa de l'alt volum de visites i accessos simultanis a la nostra Seu, aquesta pot experimentar moments de sobrecàrrega.
Si ho desitja, pot presentar la seua sol·licitud també a través del Registre Electrònic Comú de l'Administració General d'Estat (REC) en: https://rec.redsara.es/
En cas d'utilitzar el REC per a sol·licitar les subvencions Reactiva per a Pimes i Autònoms haurà de descarregar també el formulari específic que trobarà a València Activa. Mes Informació sobre requisits i documentació: http://valenciactiva.valencia.es/va/valencia-empren/subvenciones-re-activa-valencia

Quant a Cl@ve, en el REC s'utilitza, igual que en la nostra Seu i en moltes altres com el que és: un mitjà d'identificació. Per a poder registrar la sol·licitud és necessari disposar de certificat digital amb el qual realitzar el procés de signatura que obliga la Llei 39/2015 quan es presentaran escrits, documents i sol·licituds davant l'Administració.

esquina inferior izquierda esquina inferior derecha