ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premis “Sant Isidre Llaurador” a las pràctiques exemplars d'emprenedoria en agricultura, ramaderia o pesca
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.105
Descripció

CONVOCATÒRIA PREMIOS 2024

L’objecte d’estos premis és atorgar reconeixement a persones emprenedores en el sector agrícola, ramader o pesquer, per la seua contribució a l’impuls d’estos sectors econòmics mitjançant la realització de pràctiques exemplars en algun d’ells.

Qui ho pot sol·licitar?

Les/els candidates/candidats han de ser proposades/proposats per les diferents entitats que integren la Junta de Síndics Agraris del Consell Agrari de València i l'Alcaldia pedània de València, i només s’hi pot presentar una candidatura per entitat o alcaldia per a ser premiada.

Podrà presentar-se un màxim d’una candidatura per cada entitat que integra la Junta de Síndics Agraris del Consell Agrari de València o per cada alcaldia pedània.

Requisits

Requisits bàsics que han de complir les persones proposades per a ser premiades:

a. Que siga o haja sigut una persona emprenedora agricultora, ramadera o pescadora del terme municipal de València.

b. Que la proposta de persona per a ser premiada la realitze alguna o algunes de les entitats que integren la Junta de Síndics Agraris del Consell Agrari de Valencia o alguna o algunes alcaldies pedànies de València.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de candidatures serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació d’estes bases en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de València.

Data publicació en Tauler d'Edictes: 22/04/2024


Termini de sol·licitud: del dia 23/04/2024 fins al 13/05/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica en la convocatòria.

Documentació per a tots els casos:
 • Memòria:

  Descarregar-la de l'apartat "Impresos" d'esta pàgina, emplenar-la i adjuntar-la. Conté una descripció per a la descripció de la trajectòria de la persona candidata que inclou els següents ítems:

  a. Trajectòria de la persona emprenedora agricultora, ramadera o pescadora: Antecedents de la persona emprenedora, assoliments aconseguits i metes futures.

  b. Memòria explicativa de les pràctiques exemplars desenvolupades en el sector de l’agricultura, ramaderia o pesca.

 • Si escau, Annex Representació:

  Formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de firma electrònica i actuar mitjançant representant (es troba en l’apartat "Impresos" d’esta pàgina)

Informació Complementària
 • L’import total dels premis serà de 6.000 euros, sufragats amb càrrec a l’aplicació pressupostària RC1K00000– 49500 – 47910 del vigent pressupost municipal.

El pagament d’estos premis es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de l’import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de l’acord de concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties.

 • S’atorgaran els següents premis:

- Premi a la persona emprenedora agricultora, ramadera o pescadora “EXEMPLAR”: 2.000€

- Premi a la persona emprenedora agricultora, ramadera o pescadora “JOVE”: 2.000€

- Premi a la persona emprenedora agricultora, ramadera o pescadora “INNOVADOR/A”: 2.000€

 • Els criteris de valoració per a la concessió dels premis seran:

a. Trajectòria de la persona emprenedora: Antecedents de la persona emprenedora, assoliments aconseguits i metes futures. Màxim 20 punts.

b. Pràctiques exemplars en l’agricultura, ramaderia o pesca. Màxim 30 punts.

*****

 • "Devolució voluntària de subvencions: IMPORTANT: per a la devolució de tot o part d'una subvenció el formulari sol·licita LA REFERÈNCIA AJUNTAMENT DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. Este codi pot consultar-se en l'extracte bancari de la transferència rebuda.

Amb este codi i a través del botó VALIDAR el formulari accedirà a les dades del pagament de la subvenció i obtindrà l'import i la data del pagament. En indicar l'import a retornar el formulari calcularà automàticament els interessos de demora.

Enllaç al formulari d'autoliquidació A710"

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
-
Segons el que s'establix en la convocatoria de Premis a les pràctiques exemplars de l'emprenedor en agricultura, ramaderia o pesca.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Horari: 08:30 -14:00

96-208.71.94

96-208.71.86

96-208.40.72

010

Legislació

- Convocatòria de Premis a les pràctiques exemplars de la persona emprenedora en agricultura, ramaderia o pesca.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

Correus electrònics:

info@valenciactiva.es

emprende@valencia.es

Anar a inici de pàgina