ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvenció municipal "Emprén i Cultiva"
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.100
Descripció

L’objecte d’esta convocatòria és estimular i fomentar l’activitat emprenedora en el sector de l’agricultura i de la ramaderia en l’àmbit territorial de l’Horta de València, d’acord amb la delimitació geogràfica establida en la Llei 5/2018, de 6 de març, de l’Horta de València.

BASES CONVOCATÒRIA 2024 (enllaç)


L'apartat "impresos" s'activarà el dia que s'inicie el termini de presentació de sol·licituds.

Qui ho pot sol·licitar?

Són beneficiàries d’estes ajudes tant les persones físiques o jurídiques com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, sempre que complisquen els requisits de la convocatòria (punt 4).

Pot presentar-se un màxim d’una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les arreplegades en el punt 4.1 de la convocatòria per sector.

En conseqüència, en cas que un mateix autònom fora titular d’una explotació agrícola i d’una explotació ramadera pot presentar una sol·licitud de subvenció pel sector agrícola i una altra pel sector ramader.

En cas de presentar-se pel sector agrícola i pel sector ramader, obligatòriament s’han de presentar 2 sol·licituds diferenciades, indicant el sector pel qual es presenta.

En este supòsit, les factures que es presenten per a ser subvencionades per un dels sectors no poden tornar-se a presentar per l’altre sector.

Requisits
 • a) Que el sol·licitant siga titular d’una explotació agrària i/o ramadera en règim de propietat, arrendament o cessió en precari.
 • b) Que almenys una de les parcel·les de l’explotació agrària i/o ramadera estiga situada en l’àmbit territorial de l’Horta de València, de conformitat amb la delimitació geogràfica establida en la Llei 5/2018, de 6 de març, de l’Horta de València.
 • La delimitació de l’àmbit territorial de l’Horta de València es pot consultar en en este enllaç.
 • c) En el cas d’explotacions agrícoles, que el sol·licitant tinga inscrites les parcel·les a les quals fa referència b) en el Registre d’explotacions agrícoles de la Comunitat Valenciana creat per Decret 73/2022, de 27 de maig, del Consell.
 • d) En el cas d’explotacions ramaderes, que el sol·licitant tinga inscrites les parcel·les a les quals fa referència b) en el Registre d’explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana creat per la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de ramaderia de la Comunitat Valenciana.
 • e) Que el sol·licitant tinga el domicili fiscal en el terme municipal de València.
 • f) Que en el certificat de situació censal del sol·licitant es trobe donada d’alta una activitat agrícola/ramadera o alguna activitat relacionada directament amb l’explotació agrària i/o ramadera
 • g) Que l’autònom o administrador de la societat estiga donat d’alta en el règim de la Seguretat Social corresponent.
 • h) Que la titularitat de l’activitat ha de correspondre a autònoms o empreses la plantilla mitjana de les quals de treballadors en situació d’alta en els 12 mesos anteriors a la presentació de la solicitud siga inferior a 10 treballadors o, si és el cas, en el període en què s’estiga d’alta en l’activitat.
 • i) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se un representant apoderat, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l’agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l’article 11.3 LGS, l’agrupació o comunitat de béns no po dissoldre’s fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.
 • j) No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT).
 • k) No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en el article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
 • l) No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.
 • m) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.
 • n) Que no hagen incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per a poder participar en la convocatòria.Resten exclosos de participar en esta convocatòria:

 • a) Les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense finalitat lucrativa.
 • b) L’autònom col·laborador.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

Publicació BOP: Dilluns 15 d'abril de 2024 - Butlletí Núm. 72


Termini de sol·licitud: del dia 16/04/2024 fins al 06/05/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica en la convocatòria.
 • El formulari de sol·licitud tindrà un apartat sobre una Declaració responsable que contindrà el pronunciament exprés sobre una sèrie de qüestions i un apartat sobre AUTORITZACIONS a l'òrgan gestor.Documentació per a tots els casos:
 • Annex: Llista de parcel·les declarades:

  Este document es troba en l’apartat impresos d’esta subvenció, en la seu electrònica. S’hi ha d’especificar totes les parcel·les declarades que es troben dins de l’àmbit territorial de l’Horta de València. En este document s’ha d’indicar: terme municipal, número de polígon i parcel·la, superfície i règim de tinença (propietat, arrendament, cessió, etc.).

 • Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat sol·licitant:

  El certificat ha d'indicar l’activitat econòmica amb la data d’alta, el domicili fiscal i, si escau, el dels locals annexos a l’activitat.

 • En cas d'explotació agrícola: Justificant d'inscripció parcel·les en el REA i règim tinença explotació:

  Justificant d’inscripció actualitzat de les parcel·les en el Registre de les explotacions agrícoles de la Comunitat Valenciana (REA, en què consten les dades de localització (coordenades, polígon i parcel·la o referència SIGPAC) i règim de tinença de l’explotació.

 • En cas d’explotació ramadera: justificant d’inscripció de l’explotació ramadera en el Registre REGA i règim de tinença de l’explotació:

  justificant d’inscripció actualitzat de l’explotació ramadera en el Registre d’explotacions ramaderes (REGA) en què conste les dades de localització (coordenades, polígon i parcel·la o referència SIGPAC) i règim de tinença de l’explotació.

 • En cas d’explotacions ramaderes, full “L” del llibre d’explotació en què consten les dades de localització de l’explotació:

  En el cas d’explotacions ramaderes, full “L” del llibre d’explotació en què consten les dades de localització de l’explotació: coordenades o polígon i parcel·la.

 • Si té o ha tingut treballadors/as , Informe plantilla mitjana de treballadors d'alta de la persona sol·licitant en els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud:

  En el cas d'estar donada d'alta en un període inferior de temps, este informe es referirà al període que s'estiguera donada d'alta.

  El document servirà per a acreditar que la titularitat de l'activitat correspon a autònoms o empreses la plantilla mitjana de les quals, en este període és inferior a 10 persones treballadores.

 • Si no té o no ha tingut treballadors/as, document: “Acreditació de no estar inscrit com a empresari en el sistema de la Seguretat Social” :

  En el cas que la persona física o l'entitat sol·licitant no tinga, ni haja tingut persones treballadores al seu càrrec, el document a aportar serà el de “Acreditació de no estar inscrit com a empresari en el sistema de la Seguretat Social”.

  El document servirà per a acreditar que la titularitat de l'activitat correspon a autònoms o empreses la plantilla mitjana de les quals, en este període és inferior a 10 persones treballadores.

 • Si és el cas, contracte de constitució de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats:

  En cas de societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica , contracte de constitució degudament registrat en el PROP.

 • Si és el cas, Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica:

  En cas de persones jurídiques, escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre on conste la persona administradora.

 • Annex Compte Justificatiu:

  Està en l'apartat "Impresos" d'este tràmit, per a descarregar-lo, emplenar-lo i adjuntar-lo.

  Les factures han de relacionar-se en l'annex de “Compte justificatiu”.

  El document Pdf de les factures, seguides dels seus corresponents justificants de pagament, hauran de seguir l'ordre que s'haja seguit en este Annex de “Compte justificatiu”.

 • Factures amb justificants pagament:

  Les factures i justificants de pagament per a acreditar les despeses realitzades s’han de presentar en un únic arxiu PDF que ha d’incloure cada factura relacionada en l’annex “compte justificatiu” seguida del seu corresponent justificant de pagament i respectant l’ordre seguit en l’annex.

  Es consideren despeses subvencionables les despeses corrents realitzades i generats del 1r de gener de 2023 fins a la data de la presentació de la sol·licitud que responguen a la naturalesa i objecte de l’activitat subvencionada, excloses despeses inventariables. Les despeses subvencionables es relacionen en el punt 5.2 de la convocatoria.

  Justificants bancaris de pagament de les factures presentades efectivament pagats i realitzats entre el 1r de gener de 2023 i la data de presentació de la sol·licitud amb identificació de l’autònom o empresa destinatària, import, data de pagament i l’autònom o empresa que realitza el pagament que ha de coincidir amb el sol·licitant.

 • Certificat de titularitat del compte bancari:

  Este compte haurà de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció i estar emés en 2024.

  En la sol·licitud s'haurà d'emplenar els camps que fan referència al compte bancari en el qual es vol rebre el pagament de l'ajuda.

 • Si escau, Annex per a autoritzar la consulta de vida laboral de l’administrador de l’entitat sol·licitant:

  En el cas que el sol·licitant no siga un autònom, s’ha de presentar l’annex per a autoritzar la consulta de vida laboral de l’administrador de l’entitat sol·licitant i ha d’estar signat per este. Este document es troba en l’apartat d’impresos d’esta subvenció, en la seu electrònica.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • La presentació de les sol·licituds s'efectuarà mitjançant una sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través d’este procediment. Per a fer-ho, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania –persones físiques– admés per la seu electrònica de l’Ajuntament de València.
 • El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).
 • La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.
 • En cas de persones jurídiques o entitats, la sol·licitud ha de ser presentada a nom d’estes i no de les persones que les conformen o representen
 • Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les recollides en el punt 4.1 de la convocatòria.

En conseqüència, en cas que un mateix autònom fora titular d’una explotació agrícola i d’una explotació ramadera pot presentar una sol·licitud de subvenció pel sector agrícola i una altra pel sector ramader.

En cas de presentar-se pel sector agrícola i pel sector ramader, obligatòriament s’han de presentar 2 sol·licituds diferenciades, indicant el sector pel qual es presenta.

En este supòsit, les factures que es presenten per a ser subvencionades per un dels sectors no poden tornar-se a presentar per l’altre sector.

Informació Complementària

Crèdit pressupostari: 500.000€

Quantia de la subvenció

Es concedirà una quantia de fins a 4.000€ a les sol·licituds que complisquen els requisits d’esta convocatòria, per orde de presentació de les sol·licituds i fins a agotar el crèdit destinat a esta convocatòria.

Se subvencionarà el 100% del total de les despeses subvencionables justificades, exclosos els impostos susceptibles de recuperació, fins a l’import màxim indicat.

Es consideren despeses subvencionables les despeses corrents realitzades i generats del 1r de gener de 2023 fins a la data de la presentació de la sol·licitud que responguen a la naturalesa i objecte de l’activitat subvencionada, excloses despeses inventariables. Les despeses subvencionables es relacionen en el punt 5.2 de la convocatoria.

Incompatibilitats

Estes ajudes són compatibles amb la resta de subvencions municipals amb aplicació dels límits previstos en els articles 19.3 de la LGS i 33 i 34 del RLGS. És a dir, que l’import de la subvenció unit al d’altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat no pot superar el cost de l’objecte de la subvenció.

*****

 • "Devolució voluntària de subvencions: IMPORTANT: per a la devolució de tot o part d'una subvenció el formulari sol·licita LA REFERÈNCIA AJUNTAMENT DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. Este codi pot consultar-se en l'extracte bancari de la transferència rebuda.

Amb este codi i a través del botó VALIDAR el formulari accedirà a les dades del pagament de la subvenció i obtindrà l'import i la data del pagament. En indicar l'import a retornar el formulari calcularà automàticament els interessos de demora.

Enllaç al formulari d'autoliquidació A710"

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
Segons el que s'estableix en el punt 12.8 de esta convocatòria.
Fer en web

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Horari: 08:30 -14:00

96-208.71.94

96-208.71.86

96-208.40.72

010

Legislació
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2024.
 • Convocatòria subvenció municipal Emprén i Cultiva 2024.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Correus electrònics:

info@valenciactiva.es

emprende@valencia.es


Oficines de presentació:

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà mitjançant una sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través del procediment establit a l’efecte en la seu electrònica de l’Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>. En l’apartat Tràmits, seleccioneu Matèries i dins d’estes seleccioneu Activitat econòmica, ocupació i consum. Per a fer-ho, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania –persones físiques– admés per la seu electrònica de l’Ajuntament de València.


Anar a inici de pàgina