ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Selecció de personal per al programa Escoles d'Ocupació ET FORMEM
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.EM.75
Descripció

Selecció de personal docent d’idiomes anglés i francés per a l'execució del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació ET FORMEM Activitats Administratives 2ª etapa, FETF2/2023/6/46.

* * * * * * * * * *

Informació completa al Tauler d'Edictes. Veure ENLLAÇ.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques que complisquen el requisits establits en la normativa de referència.

Requisits

Per a prendre part en el procés de selecció, serà necessari que les persones aspirants reunisquen les condicions següents:

a) Tindre complits 18 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.

b) Pertànyer a qualsevol dels estats signants del Tractat de la Unió Europea i de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, amb coneixements suficients castellana.

c) Les persones estrangeres que no pertanguen a algun dels estats signants del Tractat de la Unió Europea hauran de tindre permís de treball amb una du superior a la del projecte a realitzar, la titulació exigida per al lloc al qual opten homologada per l’Estat espanyol així com coneixements suficients de la llengua

d) Estar en possessió dels requisits mínims exigits per al lloc de treball que se sol·licita, en la data en què s’inicia el termini de presentació de sol·licituds.

e) No haver sigut separada mitjançant expedient disciplinari del servici de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitada per a l’exercici de funcions incursa en causa d’incapacitat.

f) En relació amb la formació certificable, s'aplicarà el que es preveu en el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional i el Reial decret 1210/2009, de 17 de juliol, modificat per Rd 645/2011, de 9 de maig, pel qual s'estableixen els corresponents certificats de professionalitat.

Relació de llocs de treball del projecte Escoles d'Ocupació ET FORMEM ACTIVITATS ADMINISTRATIVES 2ª etapa (número d'expedient FETF2/2023/6/46) Annex I

Quan sol·licitar-ho

El termini de sol·licitud serà de 7 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el tauler d’edictes municipal.


Termini de sol·licitud: del dia 02/01/2024 fins al 10/01/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

  • Si la sol·licitud es presenta en esta seu electrònica s’ha d’emplenar i signar el formulari després de prémer el botó Iniciar tràmit i adjuntar la documentació que s’hi indica.
  • Si la sol·licitud es realitza presencialment, es pot descarregar la Sol·licitud de participació en l’apartat "Impresos" d’esta pàgina, i presentar-lo acompanyat de la documentació que s’hi indica.
  • La titulació acadèmica, l'acreditació d'experiència professional, els cursos de formació i perfeccionament o l'acreditació de coneixements de valencià han de presentar-se en cas de no haver-los presentat per a un altre lloc en aquest mateix procés o si no s'acull a una acta anterior del mateix lloc oferit.

Documentació per a tots els casos:
  • DNI / TIE (Targeta d'identificació d'estranger/a):

    els documents han d’estar vigents i s’han de presentar per totes dos cares.

  • Annex II. Imprés de sol·licitud LABORA:

    es pot descarregar en l’apartat impresos d’esta pàgina. S’ha d’indicar obligatòriament el lloc de treball al qual s’opta.

  • Annex III. Curriculum vitae. Escoles d'Ocupació ET FORMEM (LABORA):

    es pot descarregar en l’apartat "Impresos" d’esta pàgina.

  • Titulació acadèmica, si escau
  • Acreditació d'experiència professional, si escau:

    - En el cas de treballar per compte d'altri, s’han d’aportar:

    · Informe de Vida Laboral actualitzat.

    · Contractes i certificats d’empresa que acrediten les funcions realitzades.

    - En cas de treball autònom, s’aportarà:

    · Informe de vida laboral actualitzat.
    · Alta en el Règim Especial de treballadors/ores per compte propi corresponent (autònom o un altre)
    · Alta o declaració de l’inici d’activitat (certificat de situació censal), que acredite l’alta en el grup o epígraf/secció corresponent de l’IAE (que ha d’estar relacionat amb les funcions del lloc)
    · En cas de servici a empreses, s’ha de presentar contracte de prestació de servicis que reculla el servici prestat. En cas de no disposar-ne, s’aportarà algún altre document probatori (factures, full d’encàrrec...); i certificat d’empresa de les funcions realitzades, que especifiquen la duració de la prestació i el temps de dedicació.

  • Acreditació de coneixements de valencià, si escau:

    certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Es tindrà en compte només el certificat de major nivell.

  • Altra documentació:

    altres mèrits i circumstàncies personals.

    En cas d'aportar diversos documents en arxius separats podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 122 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.

  • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
  • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
  • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

96 208 17 25

Legislació

- Instrucció del director general de LABORA - Servici Valencià d’Ocupació i Formació per a la selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu de les Escoles d’Ocupació ET FORMEM.

- ORDRE 9/2022 de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa mixt d’Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació ET FORMEM destinat a persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

- RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, susceptible de cofinançament per la Unió Europea a través del Programa Comunitat Valenciana Fons Social Europeu Plus (FSE ) 2021-2027, per a l'exercici pressupostari 2023, en aplicació de l'Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Oficines d'informació
  • SERVICI DE OCUPACIÓ I FORMACIÓC/ Amadeu de Savoia, 11 - Nau Oest, planta 1, 46010 ValènciaTel.: 962 081 725De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
Oficines on presentar
  • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
  • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
  • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
  • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
  • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
  • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
  • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
  • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
  • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
  • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
  • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
  • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
  • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
  • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
  • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
  • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
  • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
  • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina