ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Pla municipal d'Ocupació
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.EM.55
Descripció

Selecció de personal per a la posterior contractació laboral temporal, mitjançant la modalitat de contracte per a la millora de la ocupabilitat i la inserció laboral.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques empadronades a València, preseleccionades per l'Agència d'ocupació València Activa i inscrites en LABORA.

Requisits

Persones empadronades a València, preseleccionades en el sondeig de l'Agència d'ocupació València Activa i inscrites en LABORA que posseïsquen la titulació requerida i els requisits específics de la convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de l'imprés d'inscripció amb la documentació requerida serà de 5 dies hàbils. La data d'inici d'aquest còmput de 5 dies hàbils es publicarà en la web València Activa.


Termini de sol·licitud: del dia 27/09/2022 fins al 03/10/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

A) En el cas que la persona preseleccionada per l'Agencia d'ocupació València Activa ESTIGA INTERESSADA a participar en el procés de selecció de l'oferta d'ocupació:

1) DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Imprés de sol·licitud. Si la sol·licitud es presenta de manera presencial, es pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina o des de la web València Activa. Si es presenta en aquesta Seu Electrònica, el formulari de sol·licitud es visualitzarà com a "Formulari de tràmit" després de prémer el botó "Iniciar tràmit".
 • Annex 1. Declaració responsable, emplenat i signat, accesible per a la seua descàrrega en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina
 • DNI, Número d'Identitat d'Estranger (NIE), passaport, permís de redidència, permís de conducció o quasevol document identificatiu oficial en vigor, de la persona candidata que incorpore fotografia, a fi d'acreditar indubtablement la identitat d'aquesta.
 • Titulació acadèmica oficial sol·licitada. Per totes dues cares. En cas de titulació estrangera ha d'estar homologada.
 • Certificat de períodes d'inscripció en LABORA.

2) DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL DEPENENT DE CIRCUMSTÀNCIES ESPECIFIQUES:

 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per l'Agència d'ocupació València Activa tinga diversitat funcional: Certificat del grau de discapacitat.
 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per l'Agència d'ocupació València Activa tinga la condició de víctima de violència de gènere: ha d'acreditar-se mitjançant el document expedit per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones o les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de conformitat amb la Resolució de 2 de desembre de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Igualtat, d'11 de novembre de 2021, relatiu a l'acreditació de les situacions de violència de gènere.
 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per l'Agència d'ocupació València Activa es trobe en situació o risc d'exclusió social: Certificat dels servicis socials públics. Indicacions: s'aportarà el certificatat acreditatiu sol si s'ha emés per Servicis Socials públics diferents dels de l'Ajuntament de València.
 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per l'Agència d'ocupació València Activa tinga que acreditar la percepció o no d'ajuda econòmica: Certificat emés pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Indicacions: en cas de no autortizar expressament el fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'aportar el document corresponent.
 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per l'Agència d'ocupació València Activa tinga que acreditar l'experiència relacionada amb el lloc de treball: Vida laboral actualitzada, contracte de treball o certificació acreditativa dels períodes treballats, certificació de l'empresa justificativa de l'experiència manifestada.
 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per l'Agència d'ocupació València Activa tinga que acreditar l'experiència relacionada amb el lloc de treball siga persona autònoma: Alta en el Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms, declaració de l'inici d'activitat en la qual apareix el grup o epígraf/secció I.A.E. o codi d'activitat.
 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per l'Agència d'ocupació València Activa se li requerisca permís de conducció: Permís de conducció tipus B en vigor.
B) En el cas que la persona preseleccionada per l'Agencia d'ocupació València Activa NO ESTIGA INTERESSADA a participar en el procés de selecció de l'oferta d'ocupació:

 • Imprés de sol·licitud. Si la sol·licitud es presenta de manera presencial, es pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina o des de la web València Activa. Si es presenta en aquesta Seu Electrònica, el formulari de sol·licitud es visualitzarà com a "Formulari de tràmit" després de prémer el botó "Iniciar tràmit".
 • Annex 2. Renúncia a la preselecció, emplenat i signat, accesible per a la seua descàrrega en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina.
 • DNI, Número d'Identitat d'Estranger (NIE), passaport, permís de redidència, permís de conducció o quasevol document identificatiu oficial en vigor, de la persona candidata que incorpore fotografia, a fi d'acreditar indubtablement la identitat d'aquesta.


A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN ELS DOCUMENTS A APORTAR TAL COM APAREIXEN DESCRITS EN REALITZAR EL TRÀMIT PER SEU ELECTRÒNICA

Documentació per a tots els casos:
 • DNI / TIE (Targeta d'identitat d'estranger/a) / PNC (Permís Nacional de conduir) de la persona interessada
 • Annex 1. Declaració responsable
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En el cas que la persona sol·licitant preseleccionada per l'Agencia d'ocupació València Activa estiga interessada a participar en el procés de selecció de l'oferta d'ocupació:
  • Vida Laboral actualitzada
  • Titulació acadèmica
  • Contractes de treball o certificació acreditativa dels períodes treballats
  • Certificacio de l'empresa justificativa de l'experiència manifestada
  • Alta en el Règim Especial de treballadors per compte propi o autònoms
  • Declaració inici d'activitat en la qual apareix el grup o epígraf/secció I.A.E. o codi d'activitat
  • Certificat de grau de discapacitat
  • Resolució judicial o informe dels serveis socials públics (en cas de ser víctima de violència de gènere):

   ha d'acreditar-se mitjançant el document expedit per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones o les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de conformitat amb la Resolució de 2 de desembre de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Igualtat, d'11 de novembre de 2021, relatiu a l'acreditació de les situacions de violència de gènere.

  • Certificat dels servicis socials públics:

   s'aportarà el certificat acreditatiu sol si s'ha emés per Servicis Socials públics diferents dels de l'Ajuntament de València.

  • Certificat emés pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)
  • Certificat de períodes d’inscripció en LABORA
  • Permís de conducció tipus B en vigor
 • En el cas que la persona sol·licitant preseleccionada per l'Agencia d'ocupació València Activa no estiga interessada a participar en el procés de selecció de l'oferta d'ocupació:
  • Annex 2. Renúncia a la preselecció
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 1. Constar en el llistats de candidatures preseleccionades per l'Agència d'Ocupació València Activa i rebre comunicació de l'Ajuntament de València mitjançant SMS, en el qual s'informe que és una candidatura preseleccionada per a participar en el procés de selecció. En el missatge anirà indicat el codi personal assignat a cada persona participant. Amb aquest codi apareixerà en els llistats d'admissió i baremació que es publiquen i en l'acta de selecció final, en els quals no figurarà cap dada identificativa de la persona participant per a preservar la protecció de dades personals. Tota la informació i les comunicacions que realitze l'Ajuntament de València relativa a este programa seran publicades en la pàgina web de València Activa https://valenciactiva.valencia.es/
 2. Presentació de la sol·licitud juntament amb la documentació acreditativa dels critereis a valorar en el termini indicat.
 3. En cas que la persona candidata no estiga interessada en l'oferta d'cupació, haurà de presentar l'imprés de rebuig d'oferta emplenat i signat.
 4. Publicació del llistat de sol·licituds admeses i no admeses, indicant el motiu i obrint el termini de 10 dies hàbils per a esmenar la documentació requerida.
 5. Una vegada finalitzat este termini, es procedirà a la baremació de les candidatures admeses i es publicarà el llistat de baremació obrint un nou termini de 10 dies hàbils per a la presentació davant la Comissió de Baremació de les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents.
 6. Resoltes les reclamacions o al·legacions presentades, es publicarà l'acta de selecció final, en la qual s'indicarà les persones seleccionades per a subscriure el contracte de treball oferit.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 121 y Art. 122de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 09/09/2022, pel qual s'aprova el Pla Municipal d'Ocupació 2022 i les bases de selecció del personal participant, autoritza el gasto i formula la declaració d'excepcionalitat a la limitació de les contractacions laborals.
On dirigir-se

OFICINA ON OBTINDRE INFORMACIÓ I FER CONSULTES:

Servici de Formació i Ocupació

C/ Amadeu de Savoia, 11 Nau Oest, 1er pis

46010 València

OFICINES DE PRESENTACIÓ:

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servici de Formació i Ocupació, es presentaran de manera telemàtica preferentment o prèvia cita en els diferents registres d'entrada de l'Ajuntament de València, sense perjuí de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, se'n podrà realitzar la presentació telemàtica a través la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS (TRÀMITS PADRÓ)Carrer d'Alberic, 18De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS (TRÀMITS PADRÓ)C/ del Comte de Lumiares, 5 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 / 963014227De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina