ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Selecció de personal per a Tallers d’ocupació i Tallers d’ocupació per a dones
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.EM.50
Descripció

Selecció de l’equip tècnic, docent i auxiliar administratiu per a l’execució de Tallers d'ocupació i Tallers d'ocupació per a dones.*****

 • Nou procés selecció: Convocatòria pública Docent MF0272_2: Primers auxilis del Taller d'Ocupació Activa´t (FOTAE/2022/53/46).

Publicació convocatòria en tauler d'edictes: 24/02/2023

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques que complisquen el requisits establits en la normativa de referència.

Requisits

Per a prendre part en el procés de selecció de Tallers d'Ocupació, serà necessari que les persones aspirants reunisquen les condicions següents:

a) Tindre complits 18 anys, i no haver aplegat a l'edat de jubilació forçosa.

b) Pertànyer a qualsevol dels Estats signants del Tractat de la Unió Europea i de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, amb coneixements suficients de la llengua castellana.

c) Les persones estrangeres que no pertanguen a algun dels Estats signants del Tractat de la Unió Europea, hauran de tenir permís de treball amb una duració mínima superior a la del projecte a realitzar, la titulació exigida per al lloc al qual opten homologada per l'Estat espanyol, així com coneixements suficients de la llengua castellana.

d) Estar en possessió dels requisits mínims exigits pel lloc de treball que se sol·licita, en la data en què s'inicia el termini de presentació de sol·licituds.

e) No haver sigut separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques, ni incursa en causa d'incapacitat.

f) Quan es tracte de formació certificable, s'aplicarà el que es preveu en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre que ho desenvolupa i en corresponent reial decret pel qual s'establisca el corresponent certificat de professionalitat.


Relació de llocs de treball i requisits particulars:

- Annex I. Relació llocs de treball del personal del Taller d'ocupació de dones Informació i Mediació FOTAEM 2022/39/46
- Annex I. Relació llocs de treball del personal del Taller d'ocupació Oci Sostenible II FOTAE 2022/55/46
- Annex I. Relació llocs de treball del personal del Taller d'ocupació Activa´t FOTAE 2022/53/46

- Annex I. Docent MF0272_2: Primers auxilis

Quan sol·licitar-ho

El termini de sol·licitud serà de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Tauler d’edictes municipal.

Publicació Tauler d'edictes: 24/02/2023


Termini de sol·licitud: del dia 27/02/2023 fins al 03/03/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprés/formulari de sol·licitud. Si la sol·licitud es presenta de manera presencial, es pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica a continuació. Si es presenta en aquesta Seu Electrònica, el formulari de sol·licitud es visualitzarà com a "Formulari de tràmit" després de prémer el botó “Iniciar tràmit”, havent-se d'adjuntar seguidament la documentació especificada.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex II. Sol·licitud per a participar en el procés de selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu dels projectes:

  Disponible en l'apartat impresos.

 • DNI / TIE (Targeta d'identificació d'estranger/a):

  Els documents han d'estar vigents. Per totes dues cares.

 • Annex III. Curriculum Vitae:

  Disponible en l'apartat impresos.

 • Documentació justificativa requisits que s'adduïsquen:

  La que corresponga segons la documentació requerida.

 • Documentació justificativa acreditació mèrits que s'adduïsquen:

  La que corresponga segons la documentació aportada.

 • Altra documentació complementària:

  La que corresponga segons la documentació requerida.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Per a participar en el procés de selecció es realitzaran les actuacions relacionades en la Instrucció del Director General de LABORA- Servici Valenciá d’Ocupació per a la selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu de Tallers d’ocupació i Tallers d’ocupació per a dones

Informació Complementària

Per a participar en els processos de selecció de personal de Programes de Formació i Ocupació de l'Ajuntament de València, es complirà amb la normativa establida per al programa.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs d'alçada
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 122 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962081725

Legislació

- Instrucció del Director General de LABORA-Servici Valenciá de Ocupació para la selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu de TALLERS D'OCUPACIÓ I TALLERS D'OCUPACIÓ PER A DONES.
- ORDRE 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d'ocupació formació Tallers d'Ocupació.
- ORDRE 7/2021, de 15 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d'ocupació formació «Tallers d’ocupació».
- RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2021, de la Direcció General de LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.
- RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2021, de la Direcció General de LABORA-Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria del Programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació per a Dones, a càrrec de l’exercici pressupostari 2022, en aplicació de l’Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores d’aquestes.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació i fer consultes:

Servici de Formació i Ocupació

C/ Amadeu de Savoia, 11 Nau Oest, 1er pis

46010 - València

Oficines de presentació:

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servici de Formació i Ocupació, es presentaran de manera telemàtica preferentment o prèvia cita en els diferents registres d’entrada de l’Ajuntament de València, sense perjuí de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, se’n podrà realitzar la presentació telemàtica a través la seu electrònica de l’Ajuntament de València <valencia.es>.


Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS (TRÀMITS PADRÓ)Carrer d'Alberic, 18De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS (TRÀMITS PADRÓ)C/ del Comte de Lumiares, 5 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 / 963014227De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina