ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Selecció de personal per a Tallers d’ocupació i Tallers d’ocupació per a dones
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.EM.50
Descripció
 • Selecció de l’equip tècnic, docent i auxiliar administratiu per a l’execució de Tallers d'ocupació i Tallers d'ocupació per a dones.*****

NOUS PROCESSOS DE SELECCIÓ:Publicació amb convocatòria tauler d'edictes: 23/02/2024

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques que complisquen el requisits establits en la normativa de referència.

Requisits
 • Equip directiu, docent i auxiliar administratiu:


Per a prendre part en el procés de selecció de Tallers d'Ocupació, serà necessari que les persones aspirants reunisquen les condicions següents:

a) Tindre complits 18 anys i no haver aplegat a l'edat de jubilació forçosa.

b) Pertànyer a qualsevol dels Estats signants del Tractat de la Unió Europea i de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, amb coneixements suficients de la llengua castellana.

c) Les persones estrangeres que no pertanguen a algun dels Estats signants del Tractat de la Unió Europea, hauran de tenir permís de treball amb una duració mínima superior a la del projecte a realitzar, la titulació exigida per al lloc al qual opten homologada per l'Estat espanyol, així com coneixements suficients de la llengua castellana.

d) Estar en possessió dels requisits mínims exigits pel lloc de treball que se sol·licita, en la data en què s'inicia el termini de presentació de sol·licituds.

e) No haver sigut separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques, ni incursa en causa d'incapacitat.

f) Quan es tracte de formació certificable, s'aplicarà el que es preveu en el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional, l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre que desenvolupa el Reial decret 34/2008 de 18 de gener, en el que no s'opose a l'anterior, i en el corresponent reial decret pel qual s'establisca el corresponent certificat de professionalitat.


RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I REQUISITS PARTICULARS:


Quan sol·licitar-ho

El termini de sol·licitud serà de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Tauler d’edictes municipal.

Publicació Tauler d'edictes: 23/02/2024


Termini de sol·licitud: del dia 26/02/2024 fins al 01/03/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica en esta seu electrònica. En este cas, el formulari de sol·licitud es visualitzarà com a "Formulari de tràmit" després de prémer el botó “Iniciar tràmit”, havent-se d'adjuntar seguidament la documentació especificada.

 • Si la sol·licitud es presenta de manera presencial, l'imprés de sol·licitud (Sol·licitud de participació en els processos selectius del personal per a programes de formació i ocupació) es descarregarà en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica a continuació.


Important: La sol·licitud en el procediment és excloent per tallers i llocs. Si la persona candidata desitja optar a diversos llocs i/o tallers, haurà d'iniciar un tràmits de sol·licitud per a cadascun d'ells.

Segons convocatòria, la documentació acreditativa es presentarà una única vegada i s'adjuntarà solament a una de les sol·licituds presentades, indicant en la resta de sol·licituds on s'ha adjuntat la documentació.


Documentació per a tots els casos:
 • Annex II. Sol·licitud per a participar en el procés de selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu dels projectes:

  Disponible en l'apartat impresos.

 • DNI / TIE (Targeta d'identificació d'estranger/a):

  Els documents han d'estar vigents. Per totes dues cares.

 • Annex III. Curriculum Vitae:

  Disponible en l'apartat impresos.

 • Documentació justificativa requisits que s'adduïsquen:

  La que corresponga segons la documentació requerida.

 • Documentació justificativa acreditació mèrits que s'adduïsquen:

  La que corresponga segons la documentació aportada.

 • Altra documentació complementària:

  La que corresponga segons la documentació requerida.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Per a participar en el procés de selecció es realitzaran les actuacions relacionades en la Instrucció del Director General de LABORA- Servici Valenciá d’Ocupació per a la selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu de Tallers d’ocupació i Tallers d’ocupació per a dones.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs d'alçada (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 122 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit).

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

962081725, 96 208 3660 i 96 208 3661

Legislació
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació i fer consultes:

Servici d´Ocupació i Formació

C/ Amadeu de Savoia, 11 Nau Oest, 1er pis

46010 - València

Oficines de presentació:

Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica preferentment a través la Seu electrònica o en els diferents registres d’entrada de l’Ajuntament de València, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina