ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes a la reactivació dels mercats municipals de Districte, els extraordinaris fixes i els periòdics festius de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.CM.80
Descripció

Ajudes destinades a pal·liar les conseqüències negatives patides per les persones que són titulars d'autoritzacions en els mercats extraordinaris fixos i en els periòdics festius de la ciutat de València, i de concessions administratives en els mercats municipals de districte, que s'han vist obligades a cessar la seua activitat a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma declarada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o en el seu cas, s'hagen vist directament afectades per haver disminuït significativament les seues vendes.

PUBLICAT EN EL TAULER D'EDICTES (05/10/2020), TERMINI PER A ESMENAR DOCUMENTACIÓ.

PER AL TRÀMIT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ: una vegada publicat el llistat de requeriments, s'haurà d'aportar la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de l'edicte en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

TERMINI PRESENTACIÓ REQUERIMENTS: Del 6 d'octubre al 21 d'octubre de 2020 (tots dos inclusivament).

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils, legalment constituïdes, que actualment siguen titulars d'autoritzacions municipals en els mercats extraordinaris fixos i periòdics festius que se celebren a la ciutat de València, així com les que siguen titulars de concessions administratives en els mercats municipals de districte de València.

Requisits

Els senyalats en la normativa general sobre subvencions públiques i els específicament establits en la convocatoria.

Quan sol·licitar-ho

En el termini de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Publicació extracte BOP: 01 de Juliol de 2020 - Núm. 124


Termini de sol·licitud: del dia 02/07/2020 fins al 21/07/2020 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

La sol·licitud normalitzada haurà d'estar signada per la persona interessada o el seu representant legal, emplenada íntegrament almenys amb les següents dades:
a) Nom i cognoms del/la sol·licitant si és persona física, o la denominació social i les dades de la persona representant degudament apoderada si és persona jurídica.
b) Número de NIF de la persona física o jurídica sol·licitant.
c) Direcció vàlida a l'efecte de notificacions.
d) Número de telèfon i, en el seu cas, adreça de correu electrònic.
e) Número de permís del qual és titular o en el seu cas el número de parada o parades, la titularitat de les quals ostenta en els mercats municipals de districte i l'epígraf o epígrafs autoritzats.

En el cas que les persones sol·licitants no estiguen donades d'alta en el fitxer de persones creditores de l'Ajuntament de València, hauran de presentar instància dirigida al SERVICI FISCAL DE GASTOS, sol·licitant l'alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi. Haurà d'acompanyar-se de la documentació requerida en la mateixa sol·licitud. Enllaç al tràmit.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex 1. Autoritzacions:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • En cas de no autoritzar, certificat actualitzat de no existència de deutes amb la Hisenda Municipal a data de 31 de desembre de 2019
 • En cas de no autoritzar, certificat actualitzat de no existència de deutes amb la Seguretat Social a data de 31 de desembre de 2019
 • En cas de no autoritzar, certificat actualitzat de no existència de deutes amb l'Agència Tributària a data de 31 de desembre de 2019
 • En cas de no autoritzar, informe de vida laboral de la persona o representant entitat sol·licitant:

  S'exclou del requisit de presentar la vida laboral o, en el seu cas, autorització per a consulta d'aquesta, a les persones venedores dels mercats periòdics festius, atés que no els és exigible estar d'alta en el règim especial de treballadors autònoms.

 • En el seu cas, resolució de concessió de l'ajornament/fraccionament de deutes amb la TGSS, AEAT o Tresoreria Municipal
 • En el seu cas, últim certificat de manca de deutes posterior a la concessió de l'ajornament
 • Annex 2. Declaració responsable:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació a presentar segons els casos:
  • En cas de persones jurídiques, escriptura de constitució de la societat, estatuts, i eventuals modificacions d'esta:

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • En cas de personas jurídiques, nomenament i número de NIF de la persona administradora o apoderada de la societat:

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • En cas de S.C, C.B o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, contracte de constitució de les citades entitats degudament registrat en el PROP:

   En el cas de societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.

  • En el seu cas, còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, o llibre diari d'ingressos i gasto, lliure registre de vendes i ingressos, o llibre de compres i despeses:

   Les persones físiques o jurídiques, titulars de concessions administratives de parades de mercats de Districte que s'han vist afectades pel tancament d'establiments disposat en l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, i hagen patit una reducció de la seua facturació en el mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 75%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifique des dels 6 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. Sobre este tema s'haurà d'aportar còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, o llibre diari d'ingressos i gasto, lliure registre de vendes i ingressos, o llibre de compres i despeses.

   Quan la persona jurídica no està obligada a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran de justificar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admés en dret.

   En el cas de no ser titular del dret durant 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • En el seu cas, comunicat mèdic de baixa d'incapacitat temporal o qualsevol mitjà de prova admés en dret:

   S'aportarà en el cas en què les persones venedores dels mercats municipals de Districte s'hagen vist obligades a tancar el seu/s posat/s com a conseqüència d'haver presentat símptomes o hagen estat en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació anteriorment assenyalada.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 25.4 de la LGS Article 20.5 de la OGS
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

4731 negociat mercats ordinaris, 4734 mercats extraordinaris i 4744

Legislació

Acord de Junta de Govern Local de 19/06/2020 pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes a la reactivació dels mercats municipals de districte, els extraordinaris fixos i els periòdics festius.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

Reglament general de subvencions, aprovat per Real decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS).

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

Bases d’execució del pressupost.

On dirigir-se

El model de Sol·licitud i Annexos 1 i 2 normalitzats per a l'obtenció de les subvencions regulades en les presents bases estaran disponibles en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València, https://sede.valencia.es. Les sol·licituds hauran de dirigir-se al Servei de Comerç i Abastiment. La instància i els annexos normalitzats de la subvenció hauran d'anar signats pel sol·licitant o, en el cas de comunitats de béns o societats civils, per totes les persones comuneres/sòcies.

En tot cas estaran obligades a presentar la sol·licitud i a relacionar-se a través de mitjans electrònics les persones jurídiques i les enumerades en l'article 14.2 de la LPACAP.

Les persones físiques podran presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, a més de per la seu electrònica, de manera presencial en qualsevol dels diferents registres d'entrada municipals, sense perjudici de poder presentar-les en els diferents llocs previstos en l'article 16.4 de la LPACAP.

En cas de no presentar-se en els registres municipals cal que en la instància aparega la data de recepció en l'organisme públic corresponent. Si es remet per correu, serà necessari que es presente en sobre obert perquè siga datada i segellada pel personal de Correus abans que aquest procedisca a la seua certificació.

Oficines d'informació
 • OFICINA ADMINISTRATIVA. SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTSPlaça del Mercat, 6-B 46001 ValènciaTel.: 962084731, 962084734, 962084744Fax: 96 353 99 43Atenció al públic: de 9:00 a 13:30 hores.
Anar a inici de pàgina