ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Subvencions a nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.CM.50
Descripció

Subvencions destinades a fomentar la implantació de noves activitats comercials a la ciutat i al manteniment de comerços ja existents.

PUBLICAT EDICTE EL DIA 28/07/2021 CONCEDINT UN TERMINI DE DEU DIES HÀBILS A COMPTAR DES DEL SEGÜENT Al DE LA PUBLICACIÓ EN EL TAULER D'EDICTES ELECTRÒNIC DE L'AJUNTAMENT (www.valencia.es), perquè les persones interessades procedisquen a esmenar els defectes o falta de documentació assenyalats (ANNEX II I III DE L'EDICTE) o aporten al seu expedient, que és l'assenyalat en la columna I de l'Edicte, els documents i justificacions que estimen pertinents al seu dret (ANNEX IV DE L'EDICTE).

Podrà realitzar-ho a través del tràmit Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques i les persones jurídiques, cooperatives, societats civils, comunitats de béns legalment constituïdes i altres entitats sense personalitat jurídica que realitzen la seua activitat en establiments comercials oberts al públic situats a la ciutat de València i siguen persones autònomes, xicotetes empreses o microempreses.

Requisits

Els assenyalats en la normativa general de subvencions públiques i els específicament establits en la convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

En el termini de 20 dies naturals, a comptar des del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Publicació BOP: Divendres, 12 de Febrer de 2021 - Núm. 29

Termini de sol·licitud: del dia 13/02/2021 fins al 04/03/2021 ambdós inclusivament.Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprès de sol·licitud normalitzada especifica del procediment, que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • Són d'obligada presentació i hauran d'anar completament emplenats, signats i juntament amb tota la documentació que en cadascun d'ells es detalla, tant la Instància normalitzada de sol·licitud com els Annexos.
 • Tots els Annexos estaran disponibles en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, per a descarregar i adjuntar en aquest tràmit.
 • Documentació relativa al compliment dels requisits establits i acreditació dels mateixos fixats en la base 5.2 de la convocatòria.
 • Les persones jurídiques, Comunitats de béns i societats civils i Cooperatives hauran de presentar-ho per Seu electrònica.
 • * A més, les persones sol·licitants no donades d’alta en el fitxer de persones creditores de l’Ajuntament de València o que desitgen canviar les seues dades bancàries, han de presentar una instància dirigida al SERVICI FISCAL GASTOS per a sol·licitar l’alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi (requerit en la Base 5, apartat 15).

Documentació per a tots els casos:
 • Certificat actualitzat de situació censal:

  Emés per l’Agència Tributària, que indique la data d'alta en l'activitat, l'epígraf, el domicili on es desenvolupa l'activitat i les obligacions periòdiques que té la persona o entitat interessada amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).

 • Còpia dels següents models de l'Agència Tributària corresponents als exercicis 2020 o 2021:
  • Model 111 (retencions i ingressos a compte) o Model 190 (declaració informativa de retencions i ingressos a compte). Així mateix hauran d'aportar informe de la plantilla mitjana de persones treballadores de l'any anterior. En cas de no disposar de persones treballadores, han d’aportar-hi una declaració jurada de no tindre’n.
  • Model 303 (resum trimestral IVA) o Model 390 (Resum anual IVA). En cas d’estar acollits al règim especial de recàrrec d’equivalència, han d’aportar declaració jurada d’estar acollits a este.
 • Fotografia de la façana del local comercial en qualsevol format
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones físiques:
  • DNI vigent, NIE, o passaport de la persona física sol·licitant i TIE (Targeta d´identificació d´estrangers)
  • Annex 1. Autorització, si escau, perquè l'Ajuntament puga obtindre directament per mitjans telemàtics els següents certificats o documents acreditatius:
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València.
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb la AEAT.
   • Estar al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
   • Vida laboral.

   Si no autoritza, ha d'aportar els documents exigits.

  • Annex 2. Declaració responsable i d’ajudes de minimis
  • Annex 3. Declaració responsable com a persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa i compromís de no dissolució
  • Annex 4. Compte justificatiu
 • Persones jurídiques:
  • Targeta d'identificació fiscal definitiu (NIF) de l'entitat sol·licitant
  • Document d’identitat vigent (DNI/NIF o NIE) de la persona o de les persones representants legals
  • Acreditació de la capacitat de representació de la persona signant de la sol·licitud
  • Escriptura pública de constitució de la societat inscrita en el Registre Mercantil
  • Estatuts de la societat
  • Comptes anuals:

   Comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, i memòria) referides a l’últim exercici, aprovats (certificat d’aprovació del Consell d’Administració) i depositats en el registre mercantil o en el que corresponga. El depòsit dels citats comptes haurà d´acreditarse degudament mitjançant document expedit a aquest efecte.

  • Annex 1. Autorització, si escau, perquè l'Ajuntament puga obtindre directament per mitjans telemàtics els següents certificats o documents acreditatius:
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València.
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb la AEAT.
   • Estar al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
   • Vida laboral.

   Si no autoritza, ha d'aportar els documents exigits.

  • Annex 2. Declaració responsable i d’ajudes de minimis
  • Annex 3. Declaració responsable com a persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa i compromís de no dissolució
  • Annex 4. Compte justificatiu
 • Comunitats de béns i societats civils:
  • Targeta d'identificació fiscal definitiu (NIF) de l'entitat sol·licitant
  • Document d’identitat vigent (DNI/NIF o NIE) de totes i cada una de les persones comuneres/sòcies
  • Contracte o escriptura pública de constitució
  • Acreditació de la capacitat de representació de la persona signant de la sol·licitud
  • Compromís de no dissolució:

   Fins que haja transcorregut el termini de prescripció dels articles 39 i 65 de la Llei General de Subvencions (requerit en l’annex 3). 

    

   La instància i els annexos normalitzats de la sol·licitud de la subvenció hauran d'anar signats per totes les persones comuneres/sòcies.

  • Annex 1. Autorització, si escau, perquè l'Ajuntament puga obtindre directament per mitjans telemàtics els següents certificats o documents acreditatius:
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València.
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb la AEAT.
   • Estar al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
   • Vida laboral.

   Si no autoritza, ha d'aportar els documents exigits.

  • Annex 2. Declaració responsable i d’ajudes de minimis
  • Annex 3. Declaració responsable com a persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa i compromís de no dissolució
  • Annex 4. Compte justificatiu
 • Cooperatives:
  • Targeta d'identificació fiscal definitiu (NIF) de l'entitat sol·licitant
  • Document d'identitat vigent (DNI/NIF o NIE) de la/les persona/es administradora/es de la cooperativa
  • Escriptura pública de constitució de la societat inscrita en el registre corresponent
  • Estatuts de la cooperativa
  • Acreditació de la capacitat de representació de la persona signant de la sol·licitud
  • Comptes anuals:

   Comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, i memòria) referides a l’últim exercici, aprovats (certificat d’aprovació del Consell d’Administració) i depositats en el registre mercantil o en el que corresponga. El depòsit dels citats comptes haurà d´acreditarse degudament mitjançant document expedit a aquest efecte.

  • Annex 1. Autorització, si escau, perquè l'Ajuntament puga obtindre directament per mitjans telemàtics els següents certificats o documents acreditatius:
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València.
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb la AEAT.
   • Estar al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
   • Vida laboral.

   Si no autoritza, ha d'aportar els documents exigits.

  • Annex 2. Declaració responsable i d’ajudes de minimis
  • Annex 3. Declaració responsable com a persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa i compromís de no dissolució
  • Annex 4. Compte justificatiu
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentar la sol·licitud, els annexos, fotografia de la façana del local i donar-se d'alta en el fitxer de persones creditores, cessionàries i terceres de l'Ajuntament de València

Informació Complementària

L'execució de les actuacions objecte d'ajuda i, per tant, la data de les factures justificatives de d'estes, han d’estar compreses entre l’1 d'agost de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud.

Es consideren subvencionables les despeses derivades de qualsevol de les accions i situacions següents:

a) Lloguer del local comercial. (Hauran d’aportar contracte d’arrendament en vigor, factures del lloguer mensual i justificants de pagament bancari, no s’admetran els pagaments de lloguer efectuats en metàl·lic). En el contracte d'arrendament, l'arrendatari que ha de constar és la persona física o jurídica sol·licitant de l'ajuda.

b) Implantació de sistemes de qualitat: despeses relatives a la realització de documentació del sistema de qualitat de l'empresa així com els derivats de la seua implantació.

c) Realització de cursos de formació comercial no reglada, de caràcter específic, per a millorar la qualificació professional, de l’empresariat i del personal contractat. S'inclouen només les despeses derivades del cost del curs i de la inscripció a este.

d) Participació en plataformes individuals o conjuntes de comerç electrònic. Es consideraran les despeses destinades a la implantació del comerç electrònic, entenent per tal la compra i venda de productes o servicis a través de mitjans electrònics, de manera que es millore la competitivitat de l'empresa i es reforcen les vendes.

e) Realització d'auditories energètiques en l'empresa que permeten identificar els consums elèctrics i els factors que l’afecten (climatologia, nivells de producció, horaris de treball, etc.), així com detectar oportunitats d'estalvi per a la seua optimització.

f) Màrqueting empresarial: estudis de mercat, anàlisi d'oferta i demanda, enquestes, avaluació de satisfacció de clients, servicis de geolocalització o altres destinats a avaluar la implantació o a millorar el posicionament de l'establiment comercial en el mercat.

g) Despeses tendents a definir, millorar o difondre la identitat corporativa, com ara els derivats del disseny de noms, marques i logotips, el disseny o elaboració de material gràfic i documental de tot tipus (etiquetes, cartells, targetes de presentació, fullets, catàlegs, envasos, embalatges...).

h) Servicis d'assessorament o consultoria en matèria de modernització o promoció comercial, de millora de la imatge o d'assessorament laboral i fiscal relacionat amb l'exercici de l'activitat.

i) Despeses generades per la implantació o la prestació de servicis tècnics i tecnològics per a la venda i difusió de l'activitat comercial a través d'Internet o per a la millora de les eines de comunicació comercial.

j) Publicitat en ràdio, televisió, premsa, aplicacions per a telèfons i smartphones, Internet, blogs i xarxes socials o altres suports.

k) Despeses derivades de contractes de subministrament d'energia, aigua, telèfon o Internet específicament referits a l'establiment comercial.

l) Despeses derivades de l'obtenció de certificacions oficials en matèria d'igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones, o qualssevol anàlegs, sempre que siguen de caràcter oficial.

m) Quotes d'assegurances de responsabilitat civil del local comercial derivades de l'exercici de l'activitat comercial.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Art. 25.4 de la Llei General de Subvencions. Art. 20.5 de la Ordenança General de Subvencions.
Fer en web

La presentació telemàtica de les sol·licituds es farà a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de València, https://sede.valencia.es -Tràmits - Matèries - Activitat Econòmica, Ocupació i Consum - Comerç - Subvencions a nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de Valéncia 2021.

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010
Teléfono: 96.352.54.78 Ext. 5702-4750-4743-3948

Legislació
 • Bases de esta convocatòria.
 • Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València, aprovada per Acord plenari de data 28 de juliol de 2016 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província el 2 de novembre de 2016 (OGS).
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS).
 • Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013).
 • Bases d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de València de 2021.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Oficines del Servei de Comerç i Abastiment, situades en Pl. del Mercat, núm. 6 de València, prèvia cita prèvia. Atenció telefònica permanent.

Oficines de presentació:

En el registre electrònic general o en qualsevol dels llocs previstos en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació electrònica és obligatòria per a les persones jurídiques i altres indicades en l'art. 14.2 de la citada Llei.


Anar a inici de pàgina