esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Subvencions a la creació de nous comerços i consolidació dels existents en la ciutat de València 2020
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
AE.CM.50
Descripció

Subvencions destinades a fomentar la implantació de noves activitats comercials en la ciutat i al manteniment de comerços ja existents.

PUBLICAT EN EL TAULER D'EDICTES DE DATA 30/10/2020

EDICTE ACORD CONCESSIÓ AJUDES CREACIÓ DE NOUS COMERÇOS I CONSOLIDACIÓ DELS EXISTENTS 2020.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques i jurídiques, cooperatives, societats civils i comunitats de béns legalment constituïdes, que realitzen la seua activitat en establiments comercials situats en la ciutat de València i siguen autònomes, xicotetes empreses o microempreses.

Requisits

Els senyalats en la normativa general sobre subvencions públiques i els específicament establits en la convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

En el termini de 20 dies naturals, a comptar del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Data inici 12-3-2020

Publicat en el BOP: 11/03/2020

Acord pel qual s'aprova la continuació del procediment i la modificació de les bases 2a i7a.3. (Publicació extracte en el BOP de 26 de Maig de 2020 - Núm. 99).
PUBLICAT EN EL TAULER D'EDICTES (15/07/2020), TERMINI PER A ESMENAR DOCUMENTACIÓ.

PER Al TRÀMIT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ: una vegada publicat el llistat de requeriments, s'haurà d'aportar la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

TERMINI PRESENTACIÓ REQUERIMENTS: Del 16 al 29 de juliol de 2020 (tots dos inclusivament).

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari de sol·licitud després de prémer el botó Iniciar tràmit i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • Documentació relativa al compliment dels requisits establits i acreditació dels mateixos fixats en la base 5.2 de la convocatòria.
 • Les persones jurídiques, Comunitats de béns i societats civils i Cooperatives hauran de presentar-ho per seu electrònica.
 • Tots els Annexos estaran disponibles en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina, per a descarregar i adjuntar en aquest tràmit.

Documentació per a tots els casos:
 • Certificat actualitzat de situació censal:

  Que indique la data d'alta en l'activitat, l'epígraf, el domicili on es desenvolupa l'activitat i les obligacions periòdiques que té la persona o entitat interessada amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).

 • Còpia dels següents models de l'Agència Tributària corresponents a l'exercici actual o a l'anterior:
  • Model 111 (Retencions i ingressos a compte) o Model 190 (Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte.). En cas de no disposar de treballadors, hauran d'aportar declaració jurada de la no disposició d'estos.
  • Model 303 (Resum trimestral IVA) o Model 390 (Resum anual IVA). En cas d'estar acollits al règim especial de recàrrec d'equivalència, han d'aportar declaració jurada sobre eixa situació.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones físiques:
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport:

   De la persona física sol·licitant.

  • Annex 1. Autorització, si escau, perquè l'Ajuntament puga obtindre directament per mitjans telemàtics els següents certificats o documents acreditatius:
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València.
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb la AEAT.
   • Estar al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
   • Vida laboral.

   Si no autoritza, ha d'aportar els documents exigits.

  • Annex 2. Declaració responsable de no haver obtingut altres ajudes públiques o privades per a la mateixa activitat:

   O, si escau, de les obtingudes i del compliment de les circumstàncies exigides en les bases de la convocatòria

  • Annex 3. Declaració responsable de les ajudes de minimis
  • Annex 4. Compte justificatiu:

   Juntament amb tota la documentació requerida en aquest annex.

  • Annex 5. Declaració responsable com a persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa :

 • Persones jurídiques:
  • Targeta d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant
  • Fotocòpia del document d'identitat (DNI/NIF o NIE) de la/les persona/es representant/s legal/s
  • Acreditació de la capacitat de representació de la persona signant de la sol·licitud
  • Escriptura pública de constitució de la societat :

   Inscrita en el Registre Mercantil

  • Estatuts de la societat
  • Comptes anuals :

   Comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i memòria) referides a l'últim exercici, aprovades (certificat aprovació per Consell Administració) i depositades en el Registre Mercantil o en el qual corresponga.

  • Annex 1. Autorització, si escau, perquè l'Ajuntament puga obtindre directament per mitjans telemàtics els següents certificats o documents acreditatius:
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València.
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb la AEAT.
   • Estar al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
   • Vida laboral.

   Si no autoritza, ha d'aportar els documents exigits.

  • Annex 2. Declaració responsable de no haver obtingut altres ajudes públiques o privades per a la mateixa activitat:

   O, si escau, de les obtingudes i del compliment de les circumstàncies exigides en les bases de la convocatòria

  • Annex 3. Declaració responsable de les ajudes de minimis
  • Annex 4. Compte justificatiu:

   Juntament amb tota la documentació requerida en aquest annex.

  • Annex 5. Declaració responsable com a persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa :

 • Comunitats de béns i societats civils:
  • Targeta d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant
  • Fotocòpia del document d'identitat (DNI/NIF o NIE) :

   De totes i cadascuna de les persones comuneres/sòcies.

  • Contracte o escriptura pública de constitució
  • Acreditació de la capacitat de representació de la persona signant de la sol·licitud
  • Annex 1. Autorització, si escau, perquè l'Ajuntament puga obtindre directament per mitjans telemàtics els següents certificats o documents acreditatius:
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València.
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb la AEAT.
   • Estar al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
   • Vida laboral.

   Si no autoritza, ha d'aportar els documents exigits.

  • Annex 2. Declaració responsable de no haver obtingut altres ajudes públiques o privades per a la mateixa activitat:

   O, si escau, de les obtingudes i del compliment de les circumstàncies exigides en les bases de la convocatòria

  • Annex 3. Declaració responsable de les ajudes de minimis
  • Annex 4. Compte justificatiu:

   Juntament amb tota la documentació requerida en aquest annex.

  • Annex 5. Declaració responsable com a persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa :

  • Annex 6. Compromís de no dissolució:

   Fins que haja transcorregut el termini de prescripció dels articles 39 i 65 de la Llei General de Subvencions.

    

   Els annexos normalitzats de la sol·licitud de la subvenció hauran d'anar signats per totes les persones comuneres/sòcies.

 • Cooperatives:
  • Targeta d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant
  • Fotocòpia del document d'identitat (DNI/NIF o NIE) de la/les persona/es administradora/es de la cooperativa
  • Escriptura pública de constitució de la societat :

   Inscrita en el Registre corresponent.

  • Estatuts de la cooperativa
  • Acreditació de la capacitat de representació de la persona signant de la sol·licitud
  • Comptes anuals :

   Comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i memòria) referides a l'últim exercici, aprovades (certificat aprovació per Consell Administració) i depositades en el Registre Mercantil o en el qual corresponga.

  • Annex 1. Autorització, si escau, perquè l'Ajuntament puga obtindre directament per mitjans telemàtics els següents certificats o documents acreditatius:
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València.
   • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb la AEAT.
   • Estar al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
   • Vida laboral.

   Si no autoritza, ha d'aportar els documents exigits.

  • Annex 2. Declaració responsable de no haver obtingut altres ajudes públiques o privades per a la mateixa activitat:

   O, si escau, de les obtingudes i del compliment de les circumstàncies exigides en les bases de la convocatòria

  • Annex 3. Declaració responsable de les ajudes de minimis
  • Annex 4. Compte justificatiu:

   Juntament amb tota la documentació requerida en aquest annex.

  • Annex 5. Declaració responsable com a persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa :

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Informació Complementària

L'execució de les actuacions objecte d'ajuda i, per tant, la data de les factures justificatives de d'estes, han d’estar compreses entre l'1 de juny de 2019 i la data de presentació de la sol·licitud.

Es consideren subvencionables les despeses derivades de qualsevol de les accions i situacions següents:

a) Lloguer del local comercial. (Hauran d'aportar contracte d'arrendament, rebuts o factures i justificants de pagament bancari degudament segellats pel banc; no s'admetran pagaments en metàl·lic.) En el contracte d'arrendament, l'arrendatari que ha de constar és la persona física o jurídica sol·licitant de l'ajuda.

b) Implantació de sistemes de qualitat: despeses relatives a la realització de documentació del sistema de qualitat de l'empresa així com els derivats de la seua implantació.

c) Realització de cursos de formació comercial no reglada, de caràcter específic, per a millorar la qualificació professional, de l’empresariat i del personal contractat: s'inclouen només les despeses derivades del cost del curs i de la inscripció a este.

d) Participació en plataformes individuals o conjuntes de comerç electrònic.

Es consideraran les despeses destinades a la implantació del comerç electrònic, entenent per tal la compra i venda de productes o servicis a través de mitjans electrònics, de manera que es millore la competitivitat de l'empresa i es reforcen les vendes.

e) Realització d'auditories energètiques en l'empresa que permeten identificar els consums elèctrics i els factors que l’afecten (climatologia, nivells de producció, horaris de treball, etc.), així com detectar oportunitats d'estalvi per a la seua optimització.

f) Màrqueting empresarial: estudis de mercat, anàlisi d'oferta i demanda, enquestes, avaluació de satisfacció de clients, servicis de geolocalització o altres destinats a avaluar la implantació o a millorar el posicionament de l'establiment comercial en el mercat.

g) Despeses tendents a definir, millorar o difondre la identitat corporativa, com ara els derivats del disseny de noms, marques i logotips, el disseny o elaboració de material gràfic i documental de tot tipus (etiquetes, cartells, targetes de presentació, fullets, catàlegs, envasos, embalatges...).

h) Servicis d'assessorament o consultoria en matèria de modernització o promoció comercial, de millora de la imatge o d'assessorament laboral i fiscal relacionat amb l'exercici de l'activitat.

i) Despeses generades per la implantació o la prestació de servicis tècnics i tecnològics per a la venda i difusió de l'activitat comercial a través d'Internet o per a la millora de les eines de comunicació comercial.

j) Publicitat en ràdio, televisió, premsa, aplicacions per a telèfons i smartphones, Internet, blogs i xarxes socials o altres suports.

k) Despeses derivades de contractes de subministrament d'energia, aigua, telèfon o Internet específicament referits a l'establiment comercial.

l) Despeses derivades de l'obtenció de certificacions oficials en matèria d'igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones, o qualssevol anàlegs, sempre que siguen de caràcter oficial.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 25.4 de la LGS Article 20.5 de la OGS.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Bases (28/02/2020) d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2020.
 • Bases específiques (MODIFICADES) de les ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2020.
 • Acord de Junta de Govern Local de 15/05/2020 pel qual s'aprova la continuació del procediment i la modificació de les bases 2a i 7a.3. (Publicació extracte en el BOP de 26 de Maig de 2020 - Núm. 99).
 • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
 • Reglament General de Subvencions, aprovat per Real-Decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS).
 • Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
 • Bases d’Execució del Pressupost.
On dirigir-se

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servici de Comerç i Abastiment, es presentaran per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València, https://sede.valencia.es - Tràmits - Matèries - Activitats econòmiques, ocupació i consum - Comerç - Subvencions a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2020 (per a la realització del tràmit esmentat, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania –persones físiques– admés per la seu electrònica de l’Ajuntament de València).

La seua tramitació es realitzarà per mitjans electrònics en aplicació del que disposa l'article 14.3, d'1 d'octubre, de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenint en compte que l'actual declaració de l'estat d'alarma limita la circulació de les persones per les vies o espais d'ús públic i que la Resolució de l'Alcaldia núm. 73, de 15 de març del 2020, suspén l'atenció presencial de la ciutadania en les oficines municipals.

Per a la identificació de l'usuari en esta Seu, l'Ajuntament de València admet les modalitats que oferix la plataforma Cl@ve:

Certificat digital: Amb caràcter general, per a persones físiques, s'admet el DNI electrònic i tots els certificats reconeguts inclosos en La Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació establida a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Per a persones jurídiques i empreses, esta seu admet la identificació per mitjà de certificats emesos per ACCV i segells electrònics emesos per FNMT. La llista d'autoritats admeses per a la identificació electrònica d'entitats i empreses s'anirà actualitzant gradualment.

Claus concertades: Cl@ve PIN com a sistema de contrasenya de validesa molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedixen esporàdicament als servicis públics electrònics. Cl@ve Permanent com a sistema de contrasenya de validesa duradora en el temps, orientat a usuaris habituals dels servicis públics electrònics.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT
 • Plaça del Mercat, 6-B 46001 València
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones 5702, 4743, 4750
  Fax: 96 353 99 43
  Atenció al públic: de 9:00 a 13:30 hores.
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha