ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions a nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.CM.50
Descripció

Subvencions destinades a fomentar la implantació de noves activitats comercials i al manteniment de comerços ja existents a la ciutat de València 2023.

*****

ANUNCI D'ESMENA DE LES AJUDES A NOUS COMERÇOS I CONSOLIDACIÓ DELS EXISTENTS A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2023 (PUBLICACIÓ TAULER D'EDICTES: 09/06/2023)

ESMENA: 10 dies hàbils a partir del 12/06/2023, accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana, o a través del procediment Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones tant físiques com jurídiques, societats limitades, cooperatives, societats civils, comunitats de béns legalment constituïdes i altres entitats sense personalitat jurídica, que realitzen la seua activitat en establiments comercials oberts al públic situats a la ciutat de València i siguen persones autònomes, petites empreses o microempreses i els epígrafs de les quals siguen: 64 (excepte 646 i 647.5), 65 (excepte 655 i 652.1) i 97 (excepte 973.2).

Quan sol·licitar-ho

En el termini de 20 dies naturals, a comptar des del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Publicació BOP: Dijous 16 de febrer de 2023 - Núm. 33

Termini de sol·licitud: del dia 17/02/2023 fins al 08/03/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment: Imprès de sol·licitud normalitzat, que es pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica a continuació.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació corresponent.
 • És obligatori utilitzar els annexos normalitzats que figuren en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex 1. Autoritzacions
 • Annex 2. Declaració responsable i d'ajudes minimis, com a persona autònoma o xicoteta empresa i compromís de no dissolució
 • Annex 3. Compte justificatiu
 • Annex 4. Alta fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi
 • DNI o, en el seu cas NIE o TIE acompanyat de passaport vigents durant tot l'any 2023, de la persona física
 • Certificat de situació censal actualitzat:

  emés per l'AEAT en el qual conste data d'alta de l'activitat, epígraf, domicili de l'activitat i obligacions amb l'AEAT.

 • En el cas de trobar-se en el règim especial de recàrrec d’equivalència, declaració jurada que ho justifique:

  no caldrà aportar-lo quan conste esta circumstància en el certificat censal.

 • Factures de data 1 d'abril de 2022 fins a la data de presentació de la sol·licitud
 • Justificant bancari dels pagaments:

  no s'accepten captures de pantalla, ni extractes de moviments de compte ni pagaments en efectiu.

 • Contracte de lloguer vigent fins a final any 2023, , en el supòsit d'aportar despeses per este concepte
 • Fotografia de la façana del local quan estiga obert al públic
 • Pòlissa de l'assegurança del local, o document justificatiu en què conste el període i quantia del contracte emés per la companyia asseguradora, en caso d'aportar despeses per aquest concepte
 • Certificat de 2023 de la titularitat bancària de la persona sol·licitant de l'ajuda, amb IBAN complet.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones jurídiques:
  • NIF definitiu
  • Escriptura de constitució i estatuts:

   en cas d'aportar diversos documents en arxius separats podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Poders de representació actualitzats, acompanyat del DNI, NIE o, en el seu cas TIE acompanyat de passaport, vigents durant tot l'any 2023 si la persona que presenta no és la representant legal:

   DNI o, en el seu cas, NIE, o TIE acompanyat de passaport, vigents durant tot l'any 2023, de totes les persones comuneres o sòcies (comunitat de béns, societat civil o Altres Entitats sense personalitat jurídica); en cas de cooperatives i Societats Limitades, DNI o, en el seu cas, NIE, o TIE acompanyat de passaport vigents durant tot l'any 2023 de la persona administradora.

  • DNI o, en el seu cas, NIE, o TIE acompanyat de passaport, vigents durant tot l'any 2023, de totes les persones comuneres o sòcies, o de de la persona administradora
Informació Complementària

Base 6 Despeses subvencionables

Es consideren subvencionables les despeses derivades de qualsevol de les següents accions i situacions:

a) Lloguer del local comercial. (Hauran d'aportar contracte d'arrendament en vigor fins a final de l'any 2023, factures del lloguer mensual i justificants de pagament bancari, no s'admetran els pagaments de lloguer efectuats en metàl·lic). En el contracte d'arrendament, l'arrendatari que ha de constar és la persona física o jurídica sol·licitant de l'ajuda.

b) Implantació de sistemes de qualitat: Despeses relatives a la realització de documentació del sistema de qualitat de l'empresa així com els derivats de la seua implantació.

c) Realització de cursos de formació comercial no reglada, de caràcter específic, per a millorar la qualificació professional, de l'empresariat i del personal contractat. S'inclouen només les despeses derivades del cost del curs i de la inscripció a aquest.

d) Participació en plataformes individuals o conjuntes de comerç electrònic. Es consideraran les despeses destinades a la implantació del comerç electrònic, entenent per tal la compra i venda de productes o serveis a través de mitjans electrònics, de manera que es millore la competitivitat de l'empresa i es reforcen les vendes.

e) Realització d'auditories energètiques en l'empresa que permeten identificar els consums elèctrics i els factors que afecten al mateix (climatologia, nivells de producció, horaris de treball, etc.), així com detectar oportunitats d'estalvi per a la seua optimització.

f) Màrqueting empresarial: Estudis de mercat, anàlisi d'oferta i demanda, enquestes, avaluació de satisfacció de clients, serveis de geolocalització o altres destinats a avaluar la implantació o a millorar el posicionament de l'establiment comercial en el mercat.

g) Despeses tendents a definir, millorar o difondre la identitat corporativa, com ara els derivats del disseny de noms, marques i logotips, el disseny o elaboració de material gràfic i documental de tota mena (etiquetes, cartells, targetes de presentació, fullets, catàlegs, envasos, embalatges...).

h) Serveis d'assessorament o consultoria en matèria de modernització o promoció comercial, de millora de la imatge o d'assessorament laboral i fiscal relacionat amb l'exercici de l'activitat.

i) Despeses generades per la implantació o la prestació de serveis tècnics i tecnològics per a la venda i difusió de l'activitat comercial a través d'Internet o per a la millora de les eines de comunicació comercial.

j) Publicitat en ràdio, televisió, premsa, aplicacions per a telèfons i telèfons intel·ligents, Internet, blogs i xarxes socials o altres suports.

k) Despeses derivades de contractes de subministrament d'energia, aigua, alarma, telèfon o Internet específicament referits a l'establiment comercial

l) Despeses derivades de l'obtenció de certificacions oficials en matèria d'igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre homes i dones, o qualssevol anàlegs, sempre que siguen de caràcter oficial.

m) Quotes d'assegurances de responsabilitat civil del local comercial derivades de l'exercici de l'activitat comercial.

L'ajuda mínima a sol·licitar és despeses superiors de 500 € i la quantia màxima a sol·licitar és de 3.000 €.En cas que la persona sol·licitant estiga donada d'alta en dues o més epígrafs de les activitats de l'IAE i en la mateixa direcció, quan alguna d'elles no estiga compresa en aquesta convocatòria, excepte prova en contra, es farà un prorrateig de les despeses aportades entre els epígrafs compresos.

Només podrà presentar-se una sol·licitud d'ajuda per persona física o jurídica, societat limitada, cooperativa, societat civil o comunitat de béns legalment constituïdes i altres entitats sense personalitat jurídica, i per a un únic establiment. Base 5.3.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
-
Art. 25.4 de la Llei General de Subvencions. Art. 20.5 de la Ordenança General de Subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Teléfono 962084743, 962084751, 962085702

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 03/02/2023, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajudes a nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2023
 • Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València, aprovada per Acord plenari de data 28 de juliol de 2016 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província el 2 de novembre de 2016 (OGS).
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS).
 • Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013).
 • Bases d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de València de 2023
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
On dirigir-se

OFICINA ADMINISTRATIVA. SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS
Plaza del Mercat, 6-BJ 46001 València
Fax: 96 353 99 43
Atenció al públic: de 9.00 a 13.30 hores.

Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina