ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions a nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.CM.50
Descripció

Subvencions destinades a fomentar la implantació de noves activitats comercials a la ciutat i al manteniment de comerços ja existents a la ciutat de València 2022*****

ANUNCI D'ESMENA DE LES AJUDES A NOUS COMERÇOS I CONSOLIDACIÓ DELS EXISTENTS A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2022: EDICTE PUBLICAT EL DIA 11/07/2022

TERMINI ESMENA DEFECTES (10 dies hàbils): Del 12 de JULIOL al 25 de JULIOL (tots dos inclusivament).

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones tant físiques com jurídiques, cooperatives, societats civils, comunitats de béns legalment constituïdes i altres entitats sense personalitat jurídica, que realitzen la seua activitat en establiments comercials oberts al públic situats a la ciutat de València i siguen persones autònomes, petites empreses o microempreses i els epígrafs de les quals siguen: 64 (excepte 646 i 647.5), 65 (excepte 655 i 652.1) i 97 (excepte 973.2).

Quan sol·licitar-ho

En el termini de 20 dies naturals, a comptar des del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Publicació BOP: Dimarts, 08 de Març de 2022 - Núm. 46

Termini de sol·licitud: del dia 09/03/2022 fins al 28/03/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, imprès de sol·licitud normalitzada especifica del procediment, que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
  • En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial (només persones físiques) haurà d'aportar-se DNI, TIE o NIE acompanyat de passaport. En cas de signar la instància persona diferent a la sol·licitant hauran d'acompanyar ambdues el seu DNI.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones físiques:
  • Annex 1. Autoritzacions:

   de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • Annex 2. Declaració responsable i d'ajudes minimis, com a persona autònoma o xicoteta empresa i compromís de no dissolució:

   de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • Annex 3. Compte justificatiu:

   de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • Annex 4. Alta fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi (haurà d'aportar-se certificat de titularitat bancària):

   de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • Certificat de titularitat del banc
  • En cas de representació, DNI de la persona representada
  • Certificat de situació censal actualitzat:

   emés per la AEAT en el qual conste data d'alta de l'activitat, epígraf, domicili de l'activitat i obligacions amb la AEAT.

  • En el cas de trobar-se en el règim especial de recàrrec d’equivalència, declaració jurada que ho justifique:

   o constància d'esta circumstància en el certificat censal.

  • Factures de data 1 d'abril de 2021 fins a la data de presentació de la instància
  • Justificant bancari dels pagaments:

   no s'accepten captures de pantalla, ni extractes de moviments de compte ni pagaments en efectiu.

  • Si escau, contracte de lloguer actualitzat i vigent fins a final any 2022
  • Fotografia de la façana del local quan estiga obert al públic
  • Pòlissa de l'assegurança del local
  • DNI vigent
 • Persones jurídiques:
  • Annex 1. Autoritzacions:

   de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • Annex 2. Declaració responsable i d'ajudes minimis, com a persona autònoma o xicoteta empresa i compromís de no dissolució:

   de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • Annex 3. Compte justificatiu:

   de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • Annex 4. Alta fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi (haurà d'aportar-se certificat de titularitat bancària):

   de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • Certificat de titularitat del banc
  • Certificat de situació censal actualitzat:

   emés per la AEAT en el qual conste data d'alta de l'activitat, epígraf, domicili de l'activitat i obligacions amb la AEAT.

  • En el cas de trobar-se en el règim especial de recàrrec d’equivalència, declaració jurada que ho justifique:

   o constància d'esta circumstància en el certificat censal.

  • Factures de data 1 d'abril de 2021 fins a la data de presentació de la instància
  • Justificant bancari dels pagaments:

   no s'accepten captures de pantalla, ni extractes de moviments de compte ni pagaments en efectiu.

  • Si escau, contracte de lloguer actualitzat i vigent fins a final any 2022
  • Fotografia de la façana del local quan estiga obert al públic
  • Pòlissa de l'assegurança del local
  • NIF definitiu
  • Escriptura de constitució i estatuts:

   en cas d'aportar mitjançant seu més d'un document en diferents arxius el farà mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • DNI de totes les comuneres o sòcies, en cas de comunitats de béns o societats civils
  • Poders de representació actualitzats, acompanyat del DNI si la persona presentadora de la instància no és el representant legal
  • DNI vigent de la persona representant o administradora
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentar la sol·licitud, els annexos, fotografia de la façana del local i la documentació exigida en la convocatòria.

Informació Complementària

Base 6 Despeses subvencionables

Es consideren subvencionables les despeses derivades de qualsevol de les següents accions i situacions:

a) Lloguer del local comercial. (Hauran d'aportar contracte d'arrendament en vigor fins a final de l'any 2022, factures del lloguer mensual i justificants de pagament bancari, no s'admetran els pagaments de lloguer efectuats en metàl·lic). En el contracte d'arrendament, l'arrendatari que ha de constar és la persona física o jurídica sol·licitant de l'ajuda.

b) Implantació de sistemes de qualitat: Despeses relatives a la realització de documentació del sistema de qualitat de l'empresa així com els derivats de la seua implantació.

c) Realització de cursos de formació comercial no reglada, de caràcter específic, per a millorar la qualificació professional, de l'empresariat i del personal contractat. S'inclouen només les despeses derivades del cost del curs i de la inscripció a aquest.

d) Participació en plataformes individuals o conjuntes de comerç electrònic. Es consideraran les despeses destinades a la implantació del comerç electrònic, entenent per tal la compra i venda de productes o serveis a través de mitjans electrònics, de manera que es millore la competitivitat de l'empresa i es reforcen les vendes.

e) Realització d'auditories energètiques en l'empresa que permeten identificar els consums elèctrics i els factors que afecten al mateix (climatologia, nivells de producció, horaris de treball, etc.), així com detectar oportunitats d'estalvi per a la seua optimització.

f) Màrqueting empresarial: Estudis de mercat, anàlisi d'oferta i demanda, enquestes, avaluació de satisfacció de clients, serveis de geolocalització o altres destinats a avaluar la implantació o a millorar el posicionament de l'establiment comercial en el mercat.

g) Despeses tendents a definir, millorar o difondre la identitat corporativa, com ara els derivats del disseny de noms, marques i logotips, el disseny o elaboració de material gràfic i documental de tota mena (etiquetes, cartells, targetes de presentació, fullets, catàlegs, envasos, embalatges...).

h) Serveis d'assessorament o consultoria en matèria de modernització o promoció comercial, de millora de la imatge o d'assessorament laboral i fiscal relacionat amb l'exercici de l'activitat.

i) Despeses generades per la implantació o la prestació de serveis tècnics i tecnològics per a la venda i difusió de l'activitat comercial a través d'Internet o per a la millora de les eines de comunicació comercial.

j) Publicitat en ràdio, televisió, premsa, aplicacions per a telèfons i telèfons intel·ligents, Internet, blogs i xarxes socials o altres suports.

k) Despeses derivades de contractes de subministrament d'energia, aigua, alarma, telèfon o Internet específicament referits a l'establiment comercial

l) Despeses derivades de l'obtenció de certificacions oficials en matèria d'igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre homes i dones, o qualssevol anàlegs, sempre que siguen de caràcter oficial.

m) Quotes d'assegurances de responsabilitat civil del local comercial derivades de l'exercici de l'activitat comercial.

L'ajuda mínima a sol·licitar és despeses superiors de 500 € i la quantia màxima a sol·licitar és de 3.000 €.En cas que la persona sol·licitant estiga donada d'alta en dues o més epígrafs de les activitats de l'IAE i en la mateixa direcció, quan alguna d'elles no estiga compresa en aquesta convocatòria, excepte prova en contra, es farà un prorrateig de les despeses aportades entre els epígrafs compresos.

Només podrà presentar-se una sol·licitud d'ajuda per persona física o jurídica, cooperativa, societat civil o comunitat de béns legalment constituïdes i altres entitats sense personalitat jurídica, i per a un únic establiment. Base 5.3.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Art. 25.4 de la Llei General de Subvencions. Art. 20.5 de la Ordenança General de Subvencions.
Fer en web

La presentació telemàtica de les sol·licituds es farà a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de València, https://sede.valencia.es -Tràmits - Matèries - Activitat Econòmica, Ocupació i Consum - Comerç - Subvencions a nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2022

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Teléfono 963525478 ext. 4743-4751-5702

Legislació
 • Bases de esta convocatòria.
 • Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València, aprovada per Acord plenari de data 28 de juliol de 2016 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província el 2 de novembre de 2016 (OGS).
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS).
 • Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013).
 • Bases d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de València de 2022
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Oficines del Servei de Comerç i Abastiment, situades en Pl. del Mercat, núm. 6 de València, amb cita prèvia. Atenció telefònica permanent.

Oficines de presentació:

En el registre electrònic general o en qualsevol dels llocs previstos en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació electrònica és obligatòria per a les persones jurídiques i altres indicades en l'art. 14.2 de la citada Llei.

La presentació telemàtica de les sol·licituds es farà a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València, https://sede.valencia.es - Tràmits - Matèries - Activitat Econòmica, Ocupació i Consum - Comerç - Subvencions a nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de Valéncia 2022


Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial és amb cita que es pot demanar en el telèfon 96.363.52.49
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.390.17.47
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63Tel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.185.42.05
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.162.00.66
 • ALCALDIA DEL PERELLONETAvinguda de les Gavines, s/nTel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.177.78.89.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.183.02.95.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCarrer del Guadalquivir, 15 (cantonada amb el camí d'Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.376.09.36.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96 367 33 30
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.396.33.17.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.139.41.49.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.324.89.64.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.366.66.89.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només per a persones físiques. Cal demanar-ne la cita a través de la web municipal www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atén presencialment les persones que n'han sol·licitat la cita a través de www.valencia.es o del telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina