ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Bases premis Campanya promoció xicotet comerç per Nadal: rasca i gana
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.CM.100
Descripció

Els premis destinats al comerç són ajudes a la ciutadania, per a contribuir a reactivar l’economía local i especialment destinada al xicotet comerç com a sector econòmic clau en el desenvolupament de la ciutat.

L'objectiu primordial dels premis rasca i gana és incentivar el consum en els comerços associats participants en la campanya, sense perjudici que nous comerços puguen sol·licitar participar-hi com a comerç individual no associat.

* PUBLICAT (24/02/2021) EDICTE ESMENA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITANTS PREMIS CAMPANYA NADAL 2020, CONCEDINT A LES PERSONES INTERESSADES UN TERMINI DE 10 DIES PER A ESMENAR DEFECTES O FALTA DE DOCUMENTACIÓ.

PER Al TRÀMIT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ I AL·LEGACIONS: una vegada publicat el llistat de requeriments, s'haurà d'aportar la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar?

* COMERÇOS PARTICIPANTS DE LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ XICOTET COMERÇ PER NADAL

Podran sol·licitar participar en els premis de la campanya de promoció del comerç xicotet per Nadal de València ciutat, de l'1 al 10 de desembre de 2020, remetent un missatge a scomercio@valencia.es:

- Els comerços associats, a través de les associacions de comerciants, han d'aportar un llistat de comerços associats, amb detall d'ubicació dels establiments i de l’activitat.

- A títol individual, aquells comerciants que no pertanguen a cap associació de comerciants han d’aportar-hi la llicència d’activitat de l'establiment comercial.

En el missatge de correu electrònic s'han d’indicar les dades de l'associació de comerciants o comerç individual que desitge participar-hi i, així mateix, adjuntar-hi un llistat de comerços participants en el qual s'indique el nom del comerç, activitat, emplaçament i telèfon de contacte.

La Delegació de Comerç de l'Ajuntament de València entregarà els bitllets rasca i la resta de material promocional en un total de 1.050 punts, i els repartiràs fins a la fi de les d'existències.

Els cartells de la campanya han de col·locar-se en un lloc visible dels seus establiments.

De conformitat amb la legislació sobre protecció de dades, les dades personals facilitades per a participar en la campanya seran utilitzades exclusivament per a les finalitats previstes en estes bases.

* PERSONES BENEFICIÀRIES DELS PREMIS.

Seran persones beneficiàries dels premis de la campanya de promoció del comerç xicotet per Nadal, totes les persones que realitzen les seues compres en els comerços participants en la campanya, entre l'1 de desembre de 2020 i el 5 de gener de 2021, el bitllet rasca de les quals isca premiat.

No podran ser beneficiàries d'estos premis aquelles persones que es troben en qualsevol de les situacions de prohibició establides en l'article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, per la qual cosa les persones consumidores dels bitllets premiats han de signar una declaració responsable a l'efecte del compliment dels requisits per a ser persona beneficiària d'una subvenció o ajuda pública (annex 1).

EXCLUSIONS DE PARTICIPACIÓ.

Les persones titulars dels comerços participants, els seus cònjuges i familiars directes fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, així com les persones empleades de l'establiment comercial, no podran participar en la campanya.

Quan la persona agraciada siga menor d'edat, el premi s'entregarà a la persona tutor (pare o mare) o representant legal, la qual ha d'acreditar-ho.

Requisits

Els senyalats en la normativa general sobre subvencions públiques i els específicament establits en la convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

El termini de sol·licitud de l'abonament del premi serà del 7 al 31 de gener de 2021. Tots dos inclusivament.

Publicació BOP: Dimarts, 22 de Desembre de 2020 - Núm. 245

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia del DNI, NIE, o passaport de la persona física sol·licitant
 • Annex 1. Autoritzacions i declaració responsable:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

 • Tiquets de compra:

  Tiquet/s de la/s compra/s realitzada/s amb l'import mínim del bitllet premiat en els comerços participants en la Campanya promoció xicotet comerç per Nadal.

  En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Bitllet premiat
 • Alta en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi de l'Ajuntament de València:

  realitzant el corresponent tràmit en el Registre General de l'Ajuntament de València o a través de la Seu electrònica.

  (https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.20).

 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria Municipal
 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb l'AEAT
 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Les persones beneficiàries obtindran els bitllets rasca en els comerços participants en la ampanya promocional.

Les persones agraciades han d’abonar l'import de les seues compres en el comerç participant en la campanya i posteriorment amb el/els tiquet/s de compra/s (per un import mínim de 100,00€) i el bitllet premiat el presentaran en el registre de l'Ajuntament de València. A la sol·licitud s'adjuntarà fotocòpia del DNI/NIE de la persona premiada, la declaració responsable citada en la base 7.2 i l'autorització per a consultar que es troba al corrent d'obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i davant de la Seguretat Social (annex I). En cas de no autoritzar esta consulta, han d'aportar certificats actualitzats d'estar al corrent de les seues obligacions amb estes administracions.

Les persones beneficiàries han de detallar totes les dades perquè puguen ser identificades. Així mateix, han de detallar el comerç en el qual van obtindre el bitllet premiat.

Les persones beneficiàries han de donar-se d'alta en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi de l'Ajuntament de València i realitzar el tràmit corresponent en el Registre General de l'Ajuntament de València o a través de la seu electrònica.

(https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/ad.ad.20).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei General de Subvencions
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Article 20.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Bases premis Campanya promoció comerç xicotet per Nadal: rasca i gana 2020.
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • El Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS).
 • Les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de València de 2020.
 • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Oficines d'informació
 • SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTPlaça del Mercat, 6-B 46001 ValènciaTel.: 96.352.54.78 Extensiones 5702, 4743, 4750Fax: 96 353 99 43Atenció al públic: de 9:00 a 13:30 hores.
Anar a inici de pàgina