ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premis per a projectes de dades obertes i periodisme de dades
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AD.TR.15
Descripció

Estos premis són una iniciativa de l'Ajuntament per a fomentar la cultura de l'obertura d'informació i les dades obertes a la ciutat. Reconeixen les millors projectes, TFC, TFG, TFM, tesi,...que utilitzen dades públiques de la ciutat de València mitjançant aplicacions, solucions i/o servicis, entre altres.

Consten d'una única categoria amb un primer premi (5.000€), un segon premi (3.000€) i un tercer premi (2.000€).

Amb caràcter general, es valoraran els projectes d'actuació que perseguisquen els següents objectius, entre altres:

 • Promoure els beneficis que comporta la transparència.
 • Impulsar la reutilització de la informació reconeixent les millors pràctiquesdutes a terme en el municipi de València.
 • Donar a conéixer el portal de dades obertes de l'Ajuntament de València.
 • Fomentar el desenvolupament de ferramentes innovadores basades en lesdades obertes.
 • Conéixer la ciutat a partir de les dades que oferix el Portal de transparència idades obertes de l'Ajuntament de València.
Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants, persones emprenedores, desenvolupadores, professionals del disseny, periodistes amb interès en les dades obertes, entre altres perfils.

Requisits

- Haver desenvolupat el projecte en el municipi de València.

- No estar afectada per alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la LGS, l'apreciació de la qual es farà en la forma prevista en aquest article i en els articles 22, 25 i 26 del RLGS.

- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Seguretat Social.

- No tindre cap deute amb l'Ajuntament de València.

- Haver justificat correctament qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

- No trobar-se en procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'1 mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria, en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació BOP: Divendres 3 de maig de 2024 - Butlletí Núm. 85


Termini de sol·licitud: del dia 04/05/2024 fins al 03/06/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

No serà necessari presentar la documentació que ja estiga en poder de l'Ajuntament de València, sempre que aquestes no hagen patit una modificació o actualització. A este efecte, la persona o entitat sol·licitant, haurà d'indicar en quin moment i en quin Servei va presentar aquesta documentació.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex 1. Declaració responsable:

  de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit, per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Memòria explicativa del projecte:

  amb una extensió màxima de 20 pàgines, i haurà de contindre com a mínim: la descripció del projecte, objectius a aconseguir, accions desenvolupades i els resultats obtinguts.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones físiques (inclòs el cas de treball final de màster, final de grau o tesi doctoral):
  • Resum amb l'extensió indicada en les bases, en cas de treball final de màster, final de grau o tesi doctoral
  • Acreditació d'haver superat el treball final de màster, final de grau o tesi doctoral, mitjançant certificació de la Universitat que procedisca
 • Persones físiques, en règim d'autònomes:
  • Model 036 o 037
  • Alta en el règim d'autònoms de la Seguretat Social, Mutues o similars
  • L’últim rebut pagat del RETA, de la mútua o similars
 • Persones jurídiques:
  • Model 036 o 037
  • Escriptura de constitució
  • Estatuts de l'empresa
 • D'entitats sense ànim de lucre:
  • Inscripció en el corresponent registre públic
  • Documentació relativa a la seua constitució
  • Estatuts
  • Composició de l'última junta directiva
 • Associacions i fundacions, amb activitat econòmica:
  • Model 036 o 037
  • Escriptura de constitució
  • Estatuts de l'associació o fundació
  • Model 303, de tots els trimestres de l'exercici anterior i del present
  • Factures emeses
  • Resum anual d'IVA o en defecte, el certificat d'exempció de l'IVA
 • Acadèmies, instituts tecnològics i centres d'investigacions:
  • Inscripció en el corresponent registre públic
  • Documentació relativa a la seua constitució
  • Estatuts
  • Composició de l'última junta directiva
 • Societats públiques, les entitats vinculades o dependents de les Administracions Públiques:
  • Inscripció en el corresponent registre públic
  • Documentació relativa a la seua constitució
  • Estatuts
  • Composició de l'última junta directiva
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.1a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
-
Art. 21.2 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les AAPP. Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962081741 y 962085203

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 19/04/2024, pel qual s'aprova la convocatòria del concurs de premis per a projectes de dades obertes i periodisme de dades 2024
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Bases d'execució del pressupost municipal.
On dirigir-se

Per a informació addicional o consultes sobre la convocatòria es disposa del correu electrònic sctransparencia@valencia.es

Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina