ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premis per a projectes de dades obertes i periodisme de dades
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AD.TR.15
Descripció

Estos premis són una iniciativa de l'Ajuntament per a fomentar la cultura de l'obertura d'informació i les dades obertes a la ciutat. Reconeixen les millors projectes, TFC, TFG, TFM, tesi,...que utilitzen dades públiques de la ciutat de València mitjançant aplicacions, solucions i/o servicis, entre altres.

Consten d'una única categoria amb un primer premi (5.000€), un segon premi (3.000€) i un tercer premi (2.000€).

Amb caràcter general, es valoraran els projectes d'actuació que perseguisquen els següents objectius, entre altres:

 • Promoure els beneficis que comporta la transparència.
 • Impulsar la reutilització de la informació reconeixent les millors pràctiquesdutes a terme en el municipi de València.
 • Donar a conéixer el portal de dades obertes de l'Ajuntament de València.
 • Fomentar el desenvolupament de ferramentes innovadores basades en lesdades obertes.
 • Conéixer la ciutat a partir de les dades que oferix el Portal de transparència idades obertes de l'Ajuntament de València.

*****

IMPRÉS:

Annex 1. Declaració responsable

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants, persones emprenedores, desenvolupadores, professionals del disseny, periodistes amb interès en les dades obertes, entre altres perfils.

Requisits

- Haver desenvolupat el projecte en el municipi de València.

- No estar afectada per alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la LGS, l'apreciació de la qual es farà en la forma prevista en aquest article i en els articles 22, 25 i 26 del RLGS.

- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Seguretat Social.

- No tindre cap deute amb l'Ajuntament de València.

- Haver justificat correctament qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

- No trobar-se en procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'1 mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria, en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació BOP: Divendres 3 de maig de 2024 - Butlletí Núm. 85


Termini de sol·licitud: del dia 04/05/2024 fins al 03/06/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

No serà necessari presentar la documentació que ja estiga en poder de l'Ajuntament de València, sempre que aquestes no hagen patit una modificació o actualització. A este efecte, la persona o entitat sol·licitant, haurà d'indicar en quin moment i en quin Servei va presentar aquesta documentació.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex 1. Declaració responsable:

  de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit, per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Memòria explicativa del projecte:

  amb una extensió màxima de 20 pàgines, i haurà de contindre com a mínim: la descripció del projecte, objectius a aconseguir, accions desenvolupades i els resultats obtinguts.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones físiques (inclòs el cas de treball final de màster, final de grau o tesi doctoral):
  • Resum amb l'extensió indicada en les bases, en cas de treball final de màster, final de grau o tesi doctoral
  • Acreditació d'haver superat el treball final de màster, final de grau o tesi doctoral, mitjançant certificació de la Universitat que procedisca
 • Persones físiques, en règim d'autònomes:
  • Model 036 o 037
  • Alta en el règim d'autònoms de la Seguretat Social, Mutues o similars
  • L’últim rebut pagat del RETA, de la mútua o similars
 • Persones jurídiques:
  • Model 036 o 037
  • Escriptura de constitució
  • Estatuts de l'empresa
 • D'entitats sense ànim de lucre:
  • Inscripció en el corresponent registre públic
  • Documentació relativa a la seua constitució
  • Estatuts
  • Composició de l'última junta directiva
 • Associacions i fundacions, amb activitat econòmica:
  • Model 036 o 037
  • Escriptura de constitució
  • Estatuts de l'associació o fundació
  • Model 303, de tots els trimestres de l'exercici anterior i del present
  • Factures emeses
  • Resum anual d'IVA o en defecte, el certificat d'exempció de l'IVA
 • Acadèmies, instituts tecnològics i centres d'investigacions:
  • Inscripció en el corresponent registre públic
  • Documentació relativa a la seua constitució
  • Estatuts
  • Composició de l'última junta directiva
 • Societats públiques, les entitats vinculades o dependents de les Administracions Públiques:
  • Inscripció en el corresponent registre públic
  • Documentació relativa a la seua constitució
  • Estatuts
  • Composició de l'última junta directiva
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.1a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
-
Art. 21.2 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les AAPP. Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962081741 y 962085203

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 19/04/2024, pel qual s'aprova la convocatòria del concurs de premis per a projectes de dades obertes i periodisme de dades 2024
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Bases d'execució del pressupost municipal.
On dirigir-se

Per a informació addicional o consultes sobre la convocatòria es disposa del correu electrònic sctransparencia@valencia.es

Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina