ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Convocatòria de subvencions per a projectes d’educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AD.IS.60
Descripció

Subvencionar projectes que tinguen com a finalitat el foment de l’educació i la cultura de la transparència i el govern obert en la ciutat de València.

PUBLICACIÓ ESMENA TAULER D'EDICTES: 05/07/2021

Termini d'esmena: del 06/07/2021 al 19/07/2021. Podrá realitzar-la mitjançant el tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar?

- Associacions i entitats no lucratives, inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València (https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/WEB_ASSET_CRG_0141?lang=1) amb anterioritat al termini de presentació de sol·licituds d’esta subvenció i que complisquen l’obligació continguda en l’article 54 del Reglament Municipal de Transparència i Participació Ciutadana quant a la notificació al registre de qualsevol modificació de les dades que conté.

- Centres educatius de qualsevol nivell ubicats al terme municipal de València (Infantil, Primària i Secundària), inclosos els centres d´educació especial, d’ensenyaments post obligatoris (Batxillerat, cicles formatius de Formació Professional, Formació Professional Bàsica), universitats, instituts tecnològics i centres d’investigació que en depenen, i centres d’educació de persones adultes.

Requisits

A més dels requisits exigits en l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València, les entitats beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

 • Desenvolupar directament les activitats subvencionables al municipi de València.
 • Haver justificat correctament qualsevol subvenció atorgada per l´Ajuntament de València que els haja sigut concedida amb anterioritat o reintegrar, si cal, els fons no justificats.
 • Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb totes les administracions públiques i també amb la Seguretat Social. No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.
 • Disposar de mitjans i capacitat suficient per a l’execució del projecte o activitat per la qual se sol·licita la subvenció.

Les entitats beneficiàries no podran incórrer en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions.

Quan sol·licitar-ho
 • La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en el web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de València.
 • El termini per a presentar les sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).
 • De conformitat amb els articles 14.2 i 16 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, les entitats sol·licitants estan obligades a presentar telemàticament les sol·licituds en la seu electrònica de l’Ajuntament de València, amb el tràmit normalitzat disponible en l’esmentada seu.
 • En finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, el servici gestor exposarà al públic en el tauler d’edictes electrònic municipal aquelles amb falta de documentació.
 • De cap manera serà esmenable la no existència del projecte i/o el pressupost (segons apart 5.2 d’este convocatòria).
 • Es disposarà d’un termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en el tauler d'edictes electrònic municipal, perquè esmenen els documents incomplets, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits, prèvia resolució que serà dictada en els termes de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini de sol·licitud: del dia 18/05/2021 fins al 16/06/2021 ambdós inclusivament.


Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà, signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Declaració responsable (annex I):

  Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • Dossier del projecte (annex II):

  Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

  Respecte al document de l'apartat Impresos denominat "Descripció detallada de l'activitat (de l'annex 2)", s'aportarà un per cada activitat.

 • Pressupost detallat (annex III):

  Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • En cas de no autoritzar expressament, Certificat al corrent amb S. Social (TGSS):

  En cas d’autoritzar, es recomana tramitar-lo electrònicament i presentar-lo.

 • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la AEAT:

  En cas d’autoritzar, es recomana tramitar-lo electrònicament i presentar-lo.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • A més, els Centres Educatius hauran d’acreditar la personalitat jurídica i la capacitat, així com la seua representació, presentant::
  • CIF
  • Escritura de Constitució
  • Estatuts
  • Document que acredite la representació
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

De conformitat amb els articles 14.2 i 16 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, les entitats sol·licitants estan obligades a presentar telemàticament les sol·licituds en la seu electrònica de l’Ajuntament de València, amb el tràmit normalitzat disponible en l’esmentada seu.

Informació Complementària
El termini per a presentar les sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).
JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS D'ANYS ANTERIORS (2019, 2020): La justificació de les subvencions concedides en anys anteriors, es pot presentar en el termini màxim de dos mesos, des de la finalització del període per a la realització de l'activitat (Annexos 5 i 6 disponibles en apartat IMPRESOS).
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 25 i 26 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos des de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.
Articles 25 i 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962 081 843

On dirigir-se

Per a informació addicional o consultes sobre la convocatòria es disposa del correu electrònic sgovernobert@valencia.es. També es pot telefonar al 962 081 843.

De conformitat amb els articles 14.2 i 16 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, les entitats sol·licitants estan obligades a presentar telemàticament les sol·licituds en la seu electrònica de l’Ajuntament de València, amb el tràmit normalitzat disponible en l’esmentada seu.

Anar a inici de pàgina