ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Exercici del dret de petició
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AD.IS.20
Descripció

Formulació d'una consulta i/o proposta d'actuació municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

Tota persona natural o jurídica, prescindint de la seua nacionalitat, pot exercir el dret de petició, individual o col·lectivament, en els termes i amb els efectes establits per la Llei Orgànica 4/2001 sense que del seu exercici puga derivar-se cap perjuí per al peticionari.

Requisits
 • Pot versar sobre qualsevol assumpte o matèria comprés en l'àmbit de competències del Ajuntament, amb independència que afecten exclusivament el peticionari o siguen d'interés col·lectiu o general, excloses les sol·licituds, queixes o suggeriments per a la satisfacció de les quals l'ordenament jurídic establisca un procediment específic distint, parlamentari, administratiu, o d'un procés judicial..
 • Es formularan per escrit, podent utilitzar-se qualsevol mitjà, inclús de caràcter electrònic, que permeta acreditar la seua autenticitat, i inclouran necessàriament la identitat del sol·licitant, la nacionalitat si la tinguera, el lloc o el mitjà triat per a la pràctica de notificacions, l'objecte i el destinatari de la petició.
 • En el cas de peticions col·lectives, a més de complir els requisits anteriors, seran firmades per tots els peticionaris, havent de figurar, junt amb la firma de cada un d'ells el seu nom i cognoms.
Documentació a presentar

Instància de Sol·licitud General en què s'hauran de reflectir les dades necessàries amb la suficient claredat i acompanyada de:

 • Fotocòpia DNI sol·licitant, i, si fóra distint, de qui presenta la instància.
 • Aquelles dades o documents complementaris que estiguen en poder del peticionari o l'obtenció de les quals estiga al seu abast i que resulten estrictament imprescindibles per a tramitar la petició. La no aportació de tals dades i documents no determinarà per si sola la inadmissibilitat de la petició, sense perjuí dels seus efectes en la contestació que finalment s'adopte.

Informació Complementària

Les Vies establides en l'article 53.2 de la Constitució, sense perjuí de qualssevol altres accions que el peticionari estime procedents. Podran ser objecte de recurs contenciós administratiu, pel procediment de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona, establit en els articles 114 i següents de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa:

a) La declaració d'inadmissibilitat de la petició.

b) L'omissió de l'obligació de contestar en el termini establit.

c) L'absència en la contestació dels requisits mínims establits en l'article 11 de la Llei Orgànica 4/2001

El termini per a interposar este recurs serà de deu dies, que es computaran, segons els casos, des de l'endemà de notificació de l'acte, publicació de la disposició impugnada, requeriment per al cessament de la via de fet, o transcurs del termini fixat per a la resolució, sense més tràmits. Quan la lesió del dret fonamental tinguera el seu origen en la inactivitat administrativa, o s'haguera interposat potestativament un recurs administratiu, o, tractant-se d'una actuació en via de fet, no s'haguera formulat requeriment, el termini de deu dies s'iniciarà transcorreguts vint dies des de la reclamació, la presentació del recurs o l'inici de l'actuació administrativa en via de fet, respectivament.

En l'escrit d'interposició s'expressarà amb precisió i claredat el dret o drets la tutela del qual es pretén i, de manera concisa, els arguments substancials que donen fonament al recurs

Si la petició es referix a matèries competència d'altres Administracions, es remetran a qui corresponga, informant la persona peticionària.

Recursos:

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits (a excepció de la fotocòpia del DNI que no serà necessària adjuntar-la, si accedix per este mitjà).

Legislació
 • Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.
Oficines d'informació
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina