ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Convocatòria d’ajudes a comerços per a la promoció del valencià 2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AD.AY.10
Descripció

Ajudes dirigides a incentivar els comerços que realitzen activitats de promoció del valencià.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PUBLICAT EDICTE LLISTAT PROVISIONAL D´ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ EN EL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA 2021.

Publicació Tauler d'edictes: 20/07/2021

PER Al TRÀMIT D'AL·LEGACIONS: una vegada publicat el llistat de la proposta provisional d'adjudicació, es podran formular al·legacions, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils comptadors de l'endemà de la publicació d'este Edicte, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(26/11/2021) ACORD JGL DE CONCESSIÓ DEFINITIVA SUBVENCIONS 2021 A COMERÇOS VALÈNCIA.


Qui ho pot sol·licitar?

Estes ajudes van dirigides a persones físiques i a persones jurídiques, societats civils i comunitats de béns legalment constituïdes que realitzen la seua activitat, que puga fonamentar-ne l’atorgament, en establiments comercials situats al terme municipal de València i que siguen autònomes, xicotetes empreses o microempreses.

Requisits

Els assenyalats en la normativa general sobre subvencions públiques i els específicament establits en la convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

En el termini de 20 dies naturals a comptar des de l´endemà de la publicació de l´extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Publicació en BOP: Dimarts, 25 de Maig de 2021 - Núm. 98

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprés de sol·licitud que es pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s’hi indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica, caldrà emplenar i signar el formulari després de prémer el botó "Iniciar tràmit" i adjuntar la documentació que s'hi indica.

Els annexos estan disponibles en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina per a descarregar-los, emplenar-los i adjuntar-los en este tràmit.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex I. Compte justificatiu de les ajudes a comerços per a la promoció del valencià 2021
 • Annex II. Declaració responsable i d’ajudes de minimis
 • Annex III. Declaració responsable com a persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa i compromís de no dissolució
 • Annex IV. Text en valencià que se subvenciona
 • Documentació acreditativa de la identitat de la persona o entitat sol·licitant
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació anteriorment assenyalada.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'apartat 5é de l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Article 25.4 de la Llei general de subvencions i article 20.5 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Es pot presentar la sol·licitud en línia amb signatura digital

Podeu iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit, situat a l’inici d’esta pàgina. Caldrà identificar-se i signar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu electrònica > Sistemes de signatura.

 • Tingueu preparada la documentació que necessiteu adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació que cal presentar.
 • Empleneu el formulari.
 • Adjunteu, si és el cas, la documentació requerida.
 • Presenteu i signeu la sol·licitud.

Podeu imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment, en l’apartat Carpeta ciutadana d’esta seu podreu consultar i obtindre una còpia de les instàncies que heu presentat i també podreu aportar documentació addicional o la que es requerisca.

Atenció telefònica

Tel.: 962 081 302, 962 081 631

Legislació

CONVOCATÒRIA D´AJUDES A COMERÇOS PER A LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 2021.

Esta convocatòria es regirà pel que disposa l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics, el text de la qual està publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'1 de setembre de 2016, que actua com a bases generals.
Així mateix, en tot allò no previst en estes bases s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de subvencions, el Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013), les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les Bases d'execució del pressupost municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa complementària que hi siga aplicable.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Gabinet de Normalització Lingüística
Per a més informació correu-e: promoval@valencia.es
C/ Amadeu de Savoia, 11

Tel.: 962 081 302, 962 081 631

Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina