ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Convocatòria d’ajudes per a fomentar l’ús del valencià en el comerç de la ciutat de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AD.AY.10
Descripció

Ajudes dirigides a incentivar l’ús del valencià als comerços, empreses i establiments de la ciutat de València.*ACORD (ADJUDICACIÓ I JUSTIFICACIÓ) DE 23/09/2022 PEL QUAL ES RESOL LA CONVOCATÒRIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* (05/05/2022) PUBLICAT EDICTE LLISTAT PROVISIONAL D´ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A COMERÇOS DEL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA PER PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ.

Publicació Tauler d'Edictes: 05/05/2022

Per al TRÀMIT D'AL·LEGACIONS: una vegada publicat el llistat de la proposta provisional d'adjudicació, es podran formular al·legacions, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació d'aquest Edicte, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

Qui ho pot sol·licitar?

Estes ajudes van dirigides a persones físiques i jurídiques, societats civils i comunitats de béns legalment constituïdes que realitzen la seua activitat, que puga fonamentar-ne l’atorgament, en establiments comercials situats al terme municipal de València i que siguen autònomes, xicotetes empreses o microempreses.

Requisits

Els assenyalats en la normativa general sobre subvencions públiques i els específicament establits en la convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

En el termini de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatoria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Publicació en BOP: 30/03/2022


Termini de sol·licitud: del dia 31/03/2022 fins al 19/04/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprés de sol·licitud que es pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s’hi indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica, caldrà emplenar i signar el formulari després de prémer el botó "Iniciar tràmit" i adjuntar la documentació que s'hi indica.
 • Els annexos estan disponibles en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina per a descarregar-los, emplenar-los i adjuntar-los en este tràmit.


Documentació per a tots els casos:
 • Annex I. Declaració responsable i d’ajudes de minimis
 • Annex II. Declaració responsable com a treballador/a autònom, microempresa o xicoteta empresa i compromís de no dissolució
 • Annex III. Text en valencià per al qual es demana la subvenció
 • Annex IV. Compte justificatiu de les ajudes a comerços per a la promoció del valencià:

  Este annex s’ha d’adjuntar a la sol·licitud si totes les accions subvencionables ja s’han realitzat i estan pagades en el moment de presentar-la.

 • Pressupost detallat amb IVA de cada acció subvencionable o factura i forma de pagament, si les accions ja s’han fet:

  El pressupost s’ha d’adjuntar a la sol·licitud. Les factures i pagaments s’han d’enviar o adjuntar a la sol·licitud quan les accions subvencionables ja s’han realitzat i estan pagades.

 • Documentació acreditativa de la identitat de la persona o entitat sol·licitant i documentació jurídica segons les bases.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació anteriorment assenyalada.

Informació Complementària

Per a poder rebre la subvenció cal estar donat/ada "d’alta en el registre de persones creditores de l’Ajuntament" (tràmit independent de la subvenció).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'apartat 5é de l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Article 25.4 de la Llei general de subvencions i article 20.5 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Es pot presentar la sol·licitud en línia amb signatura digital

Podeu iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit, situat a l’inici d’esta pàgina. Caldrà identificar-se i signar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu electrònica > Sistemes de signatura.

 • Tingueu preparada la documentació que necessiteu adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació que cal presentar.
 • Empleneu el formulari.
 • Adjunteu, si és el cas, la documentació requerida.
 • Presenteu i signeu la sol·licitud.

Podeu imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment, en l’apartat Carpeta ciutadana d’esta seu podreu consultar i obtindre una còpia de les instàncies que heu presentat i també podreu aportar documentació addicional o la que es requerisca.

Atenció telefònica

Tel.: 962 081 125 – 962 081 302

Legislació

Esta convocatòria es regirà pel que disposa l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics, el text de la qual es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'1 de setembre de 2016, que actuarà com a bases generals.

Així mateix, en tot allò no previst en estes bases s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de subvencions, el Reglament (UE)1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013), les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les Bases d'execució del pressupost municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació i complementària que hi siga aplicable.


CONVOCATÒRIA D’AJUDES A COMERÇOS PER A LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 2022

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Gabinet de Normalització Lingüística
Per a més informació correu-e: promoval@valencia.es

C/ Amadeu de Savoia, 11

Tel.: 962 081 125 – 962 081 302

Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • OFICINA D'INFORMACIÓ I REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: INFORMACIÓN: 010/96.310.00.10. REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010informacion@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
Anar a inici de pàgina