ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes per a fomentar l’ús del valencià en el comerç de la ciutat de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AD.AY.10
Descripció

CONVOCATÒRIA 2023

Ajudes dirigides a incentivar l’ús del valencià als comerços, empreses i establiments de la ciutat de València.

* * * * * * * * * *

* (02/05/2023) PUBLICAT EDICTE LLISTAT PROVISIONAL D´ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A COMERÇOS DEL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA PER PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ.

Publicació Tauler d'Edictes: 02/05/2023

PER Al TRAMITE D'ESMENA: una vegada publicat el llistat de la proposta provisional d'adjudicació, es concedeix un termini improrrogable de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament perquè les persones interessades esmenen els defectes o la falta de documentació, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

* * * * * * * * * *

* (14/11/2023) RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A COMERÇOS PER PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

Estes ajudes van dirigides a persones físiques i jurídiques, societats civils i comunitats de béns legalment constituïdes que realitzen la seua activitat en establiments comercials situats al terme municipal de València i que siguen autònomes, xicotetes empreses o microempreses.

Requisits

Els assenyalats en la normativa general sobre subvencions públiques i els específicament establits en la convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

En el termini de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatoria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Publicació en BOP: 20/03/2023

Termini de sol·licitud: del dia 21/03/2023 fins al 11/04/2023 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprés de sol·licitud que es pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació acreditativa de la identitat i la que s'indica a continuació.
 • Si la sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica, caldrà emplenar i signar el formulari després de prémer el botó "Iniciar tràmit" i adjuntar la documentació que s'hi indica.
 • Els annexos estan disponibles en l'apartat Impresos d'esta mateixa pàgina per a descarregar-los, emplenar-los i adjuntar-los en este tràmit.


Documentació per a tots els casos:
 • Annex I. Declaració responsable i d’ajudes de minimis
 • Annex II. Declaració responsable com a treballador/a autònom, microempresa o xicoteta empresa i compromís de no dissolució
 • Annex III. Text en valencià per al qual es demana la subvenció
 • Annex IV. Compte justificatiu de les ajudes a comerços per a la promoció del valencià:

  Este annex s’ha d’adjuntar a la sol·licitud si totes les accions subvencionables ja s’han realitzat i estan pagades en el moment de presentar-la.

 • Pressupost detallat amb IVA de cada acció subvencionable o factura i forma de pagament, si les accions ja s’han fet:

  El pressupost s’ha d’adjuntar a la sol·licitud. Les factures i pagaments s’han d’enviar o adjuntar a la sol·licitud quan les accions subvencionables ja s’han realitzat i estan pagades.

 • Documentació jurídica segons les bases
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació anteriorment assenyalada.

Informació Complementària

Per a poder rebre la subvenció cal estar donat/ada "d’alta en el registre de persones creditores de l’Ajuntament" (tràmit independent de la subvenció).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'apartat 5é de l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Article 25.4 de la Llei general de subvencions i article 20.5 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Es pot presentar la sol·licitud en línia amb signatura digital

Podeu iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit, situat a l’inici d’esta pàgina. Caldrà identificar-se i signar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu electrònica > Sistemes de signatura.

 • Tingueu preparada la documentació que necessiteu adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació que cal presentar.
 • Empleneu el formulari.
 • Adjunteu, si és el cas, la documentació requerida.
 • Presenteu i signeu la sol·licitud.

Podeu imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment, en l’apartat Carpeta ciutadana d’esta seu podreu consultar i obtindre una còpia de les instàncies que heu presentat i també podreu aportar documentació addicional o la que es requerisca.

Atenció telefònica

Tel.: 962 081 125 – 962 081 302

Legislació

Esta convocatòria es regirà pel que disposa l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics, el text de la qual es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'1 de setembre de 2016, que actuarà com a bases generals.

Així mateix, en tot allò no previst en estes bases s'aplicarà, sempre que siga procedent, el règim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de subvencions, el Reglament (UE)1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013), les disposicions generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les Bases d'execució del pressupost municipal de l'exercici corresponent i la resta de normativa d'aplicació i complementària que hi siga aplicable.


CONVOCATÒRIA D’AJUDES A COMERÇOS PER A LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 2023

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Gabinet de Normalització Lingüística
Per a més informació correu-e: promoval@valencia.es

C/ Amadeu de Savoia, 11

Tel.: 962 081 125 – 962 081 302

Anar a inici de pàgina