ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Taxes pel depòsit de mobles i altres objectes en els magatzems municipals

Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes pel Depòsit de Mobles i altres objectes en els Magatzems Municipals
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina