esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Presentació de l'Informe d'Avaluació dels Edificis
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
UR.DU.30
Descripció

Presentacióde l'informe realitzat per facultatiu competent on es consignarà les condicions de conservació de l'immoble després de la inspecció que dit facultatiu haja realitzat, descrivint els desperfectes apreciats, les seues possibles causes així com les mesures prioritàries recomanables per a mantindre les condicions d'habitabilitat o ús efectiu de l'edifici.
A més contindrà: l'avaluació de les condicions d'accessibilitat i la certificació de l'eficiència energètica de l'edifici.

Qui ho pot sol·licitar?

El propietari o representant de la comunitat de propietaris de construccions catalogades, o d'antiguitat superior a 50 anys; o els titulars que pretenguen acollir-se a ajudes públiques

Requisits

El tècnic facultatiu competent que subscriu l’informe haurà d’estar en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals que habiliten per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució d’obres d’edificació, segons el que establix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

Quan sol·licitar-ho
 • Quan l'edificació de la seua propietat estiga catalogada o tinga una antiguitat superior a 50 anys.
 • Quan hagen passat deu anys des de l'última inspecció realitzada.
 • Quan es pretenga sol·licitar ajudes públiques.
Documentació a presentar

 • Instància general, en cas de presentar la sol·licitud en Registre d'Entrada presencial
 • Informe d'Avaluació d'Edificis

Redactat i subscrit per Tècnic facultatiu competent en la matèria.

Constarà de l'informe d'avaluació de l'estat de conservació de l'edifici; de l'avaluació de les condicions bàsiques d'accessibilitat universal i no-discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització de l'edifici, i del certificat de l'eficiència energètica de l'edifici.

 • Si escau, serà necessari aportar quan s'actue per mitjà de representant: escriptura de poder o document que ho acredite per Notari o mitjançant autorització del propietari.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Presentació de l'informe d'avaluació:
  • En cas de representant o autoritzat, l'escriptura de poders o autorització
  • Informe d'Avaluació d'Edificis
Actuacions a realitzar pel solicitant

Presentació de la sol·licitud, acompanyada de la documentació assenyalada en l’apartat “Documentació que cal presentar”, en alguna de les oficines indicades en l’apartat “Oficines de registre”, adjuntant còpia integra de l’informe d’avaluació dels edificis efectuat, perquè tinga eficàcia la inspecció realitzada.

Informació Complementària

Els propietaris de les edificacions són els responsables del compliment de l’obligació de realitzar esta inspecció.

L’informe d’avaluació identificarà el bé immoble, amb expressió de la referència cadastral.

L’informe d’avaluació d’estat de conservació de l’edifici realitzat després de la inspecció haurà de descriure els desperfectes apreciats en l’immoble, les possibles causes i les mesures prioritàries recomanables per a assegurar-ne l’estabilitat, seguretat, estanqueïtat i consolidació estructurals o per a mantindre o rehabilitar les seues dependències en condicions d’habitabilitat o ús efectiu segons la destinació pròpia d’estes. Així mateix, deixarà constància del grau de realització de les recomanacions expressades amb motiu de la inspecció periòdica anterior.

L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal establirà si l’edifici és susceptible o no de realitzar ajustos raonables per a satisfer-les, d’acord amb la normativa vigent.

El certificat de l’eficiència energètica es realitzarà amb el contingut i per mitjà del procediment establit a este efecte per la normativa vigent.

L’eficàcia del certificat exigix remetre’n una còpia a l’Ajuntament.

L’incompliment del deure d’omplir dins del termini i la forma escaients l’informe d’avaluació tindrà la consideració d’infracció urbanística.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Sol·licitud d’Informació genèrica: 010

Legislació

 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP).
 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (TRLS).
 • Llei 3/2004, de 30 de juny, d’ordenació i foment de la qualitat de l’edificació (LOFQE).
Oficines d'informació
 • SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. SECCIÓ ORDENES D'EXECUCIÓ
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, primera planta
  Telefono: 96.352.54.78 Ext. 2243 - 2244
  De dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 h.
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/. Alberique, 18_
  Telefono: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Miguelete, 1
  Telefono: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/. Guardia Civil, 19
  Telefono: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francisco Cubells, 58
  Telefono: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/. Beato Nicolás Factor, 1
  Telefono: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Matías Perelló, 7
  Telefono: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Conde Lumiares, 5
  Telefono: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Telefono: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeo de Savoia, 11. Nau Oest
  Telefono: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA DE BARRI EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Telefono: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores A partir de 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI EL SALER
 • Av. de los Pinares, 1
  Telefono: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas A partir de 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI BENIFARAIG
 • C/ Ferrer y Bigné, 47
  Telefono: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI BENIMAMET-BENIFERRI
 • Pl. Dr. Ximeno, 1
  Telefono: 96.348.67.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA DE BARRI BORBOTÓ
 • .Pl. Moreral, 8
  Telefono: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI CARPESA
 • C/ Apóstol San Pedro, 21
  Telefono: 96.185.71.94
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Telefono: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Telefono: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (esquina Alabau, 2)
  Telefono: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI LA PUNTA
 • C/ Jesús Morante Borrás, 176
  Telefono: 96.367.36.58
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI LA TORRE
 • C/ Benidoleig s/n
  Telefono: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE BARRI PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Telefono: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI POBLE NOU
 • Camí de Moncada, 205
  Telefono: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Telefono: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE BARRI CASTELLAR-OLIVERAL
 • C/ Poetessa Leonor Perales s/n
  Telefono: 96.344.76.47
  Fax: 96.336.23.75
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores A partir del 24 de juliol de 2017 i fins a una data que s'indicarà, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha