ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Esmena sol·licitud proves selectives, Subgrup A1 per estabilització
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.320
Descripció

Esmena de la sol·licitud de participació en la convocatòria d’estabilització per CONCURS OPOSICIÓ, SUBGRUP A1, per defectes dels i de les aspirants exclosos/es. Segons els casos, procedir a l'abonament del 50% o 100% de la taxa no ingressada en la seua sol·licitud, o si és el cas, aportar documentació justificativa de la bonificació indicada en esta. Així mateix, podrà suggerir o reclamar qualsevol altra circumstància pertinent que estime oportuna, aportant la documentació acreditativa, en relació amb la sol·licitud d'admissió relacionada en les bases de la convocatòria.

Llistes provisionals de personal admés i exclòs: Anunci BOP / Tauler d'edictes 16/04/2024 (triar la categoria professional corresponent del subgrup A1).

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web municipal / trámits / oposicions / estabilizació per concurs-oposició: triar la categoria professional corresponent del subgrup A1Categories professionals: AGENT OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL; ARQUEÒLEG/ÒLOGA; ARQUITECTE/A; BIÒLEG/ÒLOGA; ECONOMISTA; INFORMÀTIC/A; ENGINYER/A TELECOMUNICACIONS; LLETRAT/ADA; METGE/ESSA ANALISTA; PERIODISTA, PROFESSOR/A BANDA CLARINET; PROFESSOR/A MÚSICA TROMPA; PSICÒLEG/ÒLOGA; TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL; i VETERINARI/ÀRIA.


S’OMETEN D’ESTE TRÀMIT LES INCIDÈNCIES SEGÜENTS:

OMISSIONS: Aquelles persones que van iniciar la tramitació sense finalitzar-la i no apareixen en la relació d’admeses i excloses, tot i haver emplenat el formulari i haver aportat l’annex i la documentació justificativa, així com haver pagat la taxa per drets d’examen, dins del termini de presentació d’instàncies per a la participació en els citats processos.

CAIGUDA DEL SERVICI DE PAGAMENT ELECTRÒNIC DE LA TAXA: Les persones que hagen manifestat que han s’han vist perjudicades per la caiguda del servici en la plataforma de pagament electrònic durant les últimes hores del termini de la convocatòria del dia 28 de juny de 2023, i que tenen pendent el pagament i la finalització de la seua sol·licitud de participació en els citats processos.


Les citades incidències no s'esmenaren per este tràmit electrònic, per tant es donaran les oportunes instruccions mitjançant anunci a fi de finalitzar la seua tramitació per la Seu Electrònica, situat en la pàgina web municipal / tràmits / oposicions / estabilització per concurs oposició / seguidament triar la categoria professional corresponent.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques excloses en la publicació de les llistes provisionals.

Requisits

Les persones participants en la present convocatòria hauràn de posseir els següents requisits en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i mantindre'ls fins a la incorporació efectiva o presa de possessió, tal com indiquen les bases específiques del procés selectiu:

a) Posseir la nacionalitat espanyola o, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge d'els/les espanyols/as i de les/els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/as de dret, o ser els seus descendents o els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.

b) Tindre compliments 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball convocats vinculats a les places objecte de la convocatòria.

d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

e) Estar en possessió de la titulació requerida per a cadascuna de les places, relacionada en l'Annex I (Bases específques), de conformitat amb la Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament de València o la seua equivalència, o en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

En tot cas, l'equivalència de titulacions haurà de ser aportada per qui participe mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l'Administració educativa competent en cada cas, així com les titulacions actuals a les quals hagen resultat homologades. En el cas de títols expedits a l'estranger, es requerirà acreditar l'homologació d'aquest.

Així mateix estar en possessió dels permisos de conduir assenyalats en la Relació de Llocs de treball o en condicions d'obtindre'ls en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

En tot cas, l'exercir o haver exercit prèviament la plaça convocada no eximeix d'aquest requisit.

f) Les persones aspirants que concórreguen pel cupó de reserva de discapacitat, a més de reunir els requisits generals exigits, hauran de tindre legalment reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre'l fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera, caldrà que acrediten esta circumstància una vegada superat el procés selectiu.

g) En el supòsit d'accés a les categories que impliquen contacte habitual amb menors i per a exercir-les (auxiliar de servicis, educador/a infantil, mestre/a educació infantil, mestre/a educació primària, oficial servicis, professor/a música trompa, psicòleg/a, subaltern/a, tècnic/a auxiliar servicis socials, tècnic/a educador/a social, tècnic/a gestió patrimoni històric i cultura, tècnic/a mitjà/na servicis socials, tècnic/a mitjà/na treball social), es requerirà l'aportació d’un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, de no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

h) Abonar els drets d'examen corresponents segons el grup de classificació professional, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis administratius en proves i expedients de selecció de personal de l'Ajuntament de València.

Llevat que s'estiga ocupant de manera temporal en aquesta Corporació la plaça a la qual s'aspira, no podran concórrer al present procés selectiu aquelles persones que ostenten la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix en la categoria objecte de la convocatòria a l'Ajuntament de València.

Quan sol·licitar-ho

El termini serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el BOP.

Publicació BOP: Dimarts 16 d'abril de 2024 - Butlletí Núm. 73


Termini de sol·licitud: del dia 17/04/2024 fins al 30/04/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud s’ha de presentar en esta seu electrònica. S’ha d’emplenar i signar el formulari després de prémer el botó “iniciar tràmit” i s’hi ha d’adjuntar, si és el cas, la documentació corresponent.

En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats s'haurà de continuar aportant mitjançant “Documentació addicional”, una vegada iniciat el tràmit.

Documentació per a tots els casos:
  • Si és el cas, documentació justificativa de bonificació de la taxa
  • Si és el cas, qualsevol altra documentació que esmene el motiu de l'exclusió o li siga requerida
Taxes
Drets d'examen

Tarifa per a l’accés al Grup A1:

  • El 100% es de 46,87.- Tarifa/Euros.
  • El 50% es de 23,44.- Tarifa/Euros.

Dret a bonificacions segons preveu l’article 6 de l’ordenança


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Informació Complementària

No seran tinguts en compte aquells mèrits no obtinguts, ni justificats, ni presentats correctament durant el termini de presentació d'instàncies. Els mèrits es valoraran segons l'apartat seté de les bases específiques.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud d'esmena en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina durant un termini de 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de les bases en el BOP de València. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.
La presentació electrònica de la instància requerirà el compliment successiu dels següents passos:

  • L'emplenament del formulari en línia.
  • Si és el cas, documentació que esmene la justificació de la bonificació, o si és el cas, qualsevol altra documentació que esmene el motiu de l'exclusió o li siga requerida.
  • Si és el cas, el pagament electrònic de la taxa corresponent.
  • Confirme les dades, ferma i present la sol·licitud. La firma de la instància comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, així com, de mantindre'ls fins a la incorporació efectiva.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les instàncies presentades, així com aportar qualsevol documentació addicional o la que, si és el cas, li siga requerida.

Atenció telefònica

010

96 352 54 78 Ext. 4814, 4844, 4851, 4853, 5708, 5730, 4810, 4821 y 4854

Legislació

- Bases específiques que han de regir la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura de 548 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Modificació de les bases específiques, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de sessió de 3 de març de 2023. Modificació mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió de 2 de feberero de 2024 (Publicació BOP núm. 37, de 21 de febrer de 2024).

- Bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València. Modificació mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió de 03/03/2023 de les bases generals (Publicació BOP núm. 52, de 15 de març de 2023). Modificació mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessions de 21 d'abril i de 12 de maig de 2023 (Publicació BOP núm. 113, de 13 de juny de 2023). Modificació mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió de 2 de febrer de 2024 (Publicació BOP núm. 37, de 21 de febrer de 2024).

Este procés selectiu es regix, en el que no preveuen les bases específiques de la convocatòria de concurs oposició per a la cobertura de 548 places en el marc d’estabilització de l’ocupació temporal, per les bases generals establides per als processos selectius per a l’accés a la funció pública a l’Ajuntament de València; per la normativa bàsica estatal sobre la funció pública continguda en el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre; la Llei 30/84, de 2 d’agost, en el que resulte vigent; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril, en el que resulte vigent; el Reial decret 896/91, de 7 de juny; la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la funció pública valenciana, així com per la normativa autonòmica valenciana sobre funció pública i la resta de normes reglamentàries.

On dirigir-se

Tlf.: 010

Tlf.: 96 352 54 78

Web municipal i Tauler d'edictes

Anar a inici de pàgina