ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Concurs per a la convocatòria d'estabilització, Subgrup C2
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.265
Descripció

Procés selectiu per a la cobertura de 668 places, en compliment de l'article 2 i de les Disposicions Addicionals Sexta i Octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. De les quals, aquelles que corresponen amb la classificació professional subgrup C2.

Aquestes places es troben incloses en les Ofertes d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament corresponents als anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de dates 6 i 13 de maig de 2022 i 14 d'octubre de 2022, havent de proveir-se pel torn d'estabilització sistema concurs.

Categories professionals: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA; OFIC. MEC.CONDUCTOR i OFICIAL/A SERVICIS.

ANUNCI D'ACLARIMENT Al PERSONAL ASPIRANT EN LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER A la COBERTURA 668 PLACES EN EL MARC DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL, EN ELS PROCESSOS DELS SUBGRUPS C1 I C2, AIXÍ COM LES AGRUPACIONS PROFESSIONALS (AP), QUE NO FIGURA EN LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS. (PUBLICACIÓ TAULER D'EDICTES: 28/09/2023).


Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes de persones admeses, tribunals, etc.) poden consultar-se en Tràmits / Accés a la Funció Pública / Estabilització per concurs.

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones que complisquen els requisits assenyalats en les bases específiques de la convocatòria de concurs per a la cobertura de 668 places i que desitgen participar en el procediment selectiu per a l'accés a la funció pública.

Requisits

Per a participar en la present convocatòria, serà necessari posseir els següents requisits en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i mantindre'ls fins a la incorporació efectiva o presa de possessió, tal como indiquen les bases específiques del procés selectiu:

a) Posseir la nacionalitat espanyola o, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge d'els/les espanyols/as i de les/els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/as de dret, o ser els seus descendents o els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.

b) Tindre compliments 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball convocats vinculats a les places objecte de la convocatòria.

d) No haver sigut separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/sa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

e) Estar en possessió de la titulació requerida per a cadascuna de les places, relacionada en l'Annex I (bases específiques), de conformitat amb la Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament de València o la seua equivalència, o en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

En tot cas, l'equivalència de titulacions haurà de ser aportada per qui participe mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l'Administració educativa competent en cada cas, així com les titulacions actuals a les quals hagen resultat homologades. En el cas de títols expedits a l'estranger, es requerirà acreditar l'homologació d'aquest.

Així mateix estar en possessió dels permisos de conduir assenyalats en la Relació de Llocs de treball o en condicions d'obtindre'ls en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

En tot cas, l'exercir o haver exercit prèviament la plaça convocada no eximeix d'aquest requisit.

f) En el supòsit d'accés a les categories que impliquen contacte habitual amb menors i per a l'exercici de les mateixes (Animador/a Cultural, Auxiliar de Serveis, Mestre/a Audició i Llenguatge, Mestre/a Educació Infantil, Subaltern/a, Tècnic/a Mitjà/a Serveis Socials, Tècnic/a Mitjà/a Treball Social, Tècnic/a Auxiliar Serveis Socials i Tècnic/a Gestió Patrimoni Històric i Cultura), es requerirà l'aportació de certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, de no haver sigut condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

g) Abonar els drets d'examen corresponents segons el grup de classificació professional, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis administratius en proves i expedients de selecció de personal de l'Ajuntament de València.

Llevat que s'estiga ocupant de manera temporal en aquesta Corporació la plaça a la qual s'aspira, no podran concórrer al present procés selectiu aquelles persones que ostenten la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix en la categoria objecte de la convocatòria a l'Ajuntament de València.

Quan sol·licitar-ho

20 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Termini de sol·licitud: del dia 18/04/2023 fins al 17/05/2023 ambdós inclusivament.

ESMENA:


Termini de sol·licitud: del dia 29/09/2023 fins al 16/10/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud (en la qual caldrà indicar expressament la categoria a la qual s'aspira) es presenta en aquesta Seu Electrònica. Una vegada s'haja premut el botó “Iniciar tràmit”, s'emplenarà el formulari, es adjuntarà la documentació que s'indica, es formalitzarà el pagament de la taxa corresponent i, es procedirà a la signatura del formulari i el seu registre electrònic.


Documentació per a tots els casos:
 • Document ANNEX. MÈRITS:

  Model normalitzat ANNEX. MÈRITS situat en l'apartat “Impresos” d'aquest tràmit, per a descarregar, emplenar i adjuntar. Es tracta d'un document orientatiu per al degut emplenament dels mèrits que es desitgen al·legar, indicats per ordre cronològic.

  Si per raó de la quantitat dels mèrits es necessita més espai a l'establit en el citat annex, la persona aspirant haurà d'aportar les dades en full a part especificant l'apartat que àmplia.

 • Documentació, ordenada cronològicament, acreditativa dels mèrits al·legats:

  Per a aquells documents que l'aspirant conserve en suport paper, haurà de fer la conversió a document digital mitjançant l'escanejat, evitant la resolució en alta qualitat, de manera que no sobrepasse el límit per arxiu de 15 megues.

  En els supòsits dels cursos realitzats pel Pla de Formació municipal de l'Ajuntament de València, mitjançant el següent enllaç de Portal-Forma, es podrà obtindre un certificat en suport electrònic de l'històric de formació personal a fi d'incorporar-ho a la sol·licitud, amb l'opció de filtrat segons convinga per la persona usuària. ENLLAÇ PORTALFORMA.

  L'aportació a la sol·licitud del referit certificat suposa la seua validació en els termes de les bases de la convocatòria.

  En cas de no estar en situació actiu/a a l'Ajuntament i no disposar de número d'usuari/ària per a accedir a les aplicacions corporatives, es podrà accedir al "històric de cursos" a través del tràmit "Certificat de la relació de cursos realitzats en els Plans de Formació municipal", en la Seu Electrònica, matèries: "Personal /Gestió Personal Vàries". Qualsevol formació realitzada en data 1999 o anys anteriors no consta en l'històric, per la qual cosa haurà d'aportar-se en els mateixos termes que si d'una formació externa es tractara. Enllaç.

  En cas d'haver indicat experiència en aquesta Corporació i haver superat exàmens relacionats amb la plaça o categoria a la qual opta, s'acreditarà pels serveis municipals corresponents. Serà responsabilitat de la persona aspirant la veracitat de les dades indicades, en els casos que aquesta no es puga acreditar.

  No seran tinguts en compte aquells mèrits no obtinguts, ni justificats ni presentats correctament dins del termini de presentació d'instàncies.

  Les persones aspirants es responsabilitzen expressament de la documentació aportada. En cas de falsedat o manipulació en algun document, podran perdre el dret a participar en aquesta convocatòria, amb independència de la responsabilitat al fet que pertocara.

  En els supòsits de presentar la documentació en més d'un arxiu (Màx. 15 megues/arxiu), podrà adjuntar la resta en l'opció "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licita el 50% de bonificació de la taxa (família nombrosa general, diversitat funcional o demandants d'ocupació):
  • Llibre de família nombrosa
  • Certificat oficial o targeta acreditativa de discapacitat
  • Última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/ada
  • Certificació expedida pels servicis públics d’ocupació
 • Sol·licita el 100% de bonificació de la taxa per família nombrosa especial, o en el seu cas, combinant dos supòsits (família nombrosa general, div.funcional i demandant d'ocupació):
  • Llibre de família nombrosa
  • Certificat oficial o targeta acreditativa de discapacitat
  • Última declaració de l'IRPF o certificació d'Hisenda de no haver-la presentat per no estar obligat/ada
  • Certificació expedida pels servicis públics d’ocupació
Taxes
Drets d'exàmen

Tarifa per a l’accés al Sugrup C2, és de 29,44.- Tarifa/Euros

Dret a bonificacions segons es contempla al Art. 6 de la Ordenança.


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal

Informació Complementària

El concurs es valorarà segons l'indicat en la “baremació de mèrits”, de l'apartat 6 de les bases específiques.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

La sol·licitud (en la qual caldrà indicar expressament la categoria a la qual s'aspira) es realitza en línia amb firma digital en aquesta Seu Electrònica. Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó “Iniciar tràmit”, situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat "Documentació a presentar".
 • Òmpliga el formulari.
 • Adjunte la documentació requerida. Pot fer ús de l'opció “Documentació addicional”, en el cas d’aportar més d’un arxiu.
 • Formalitze el pagament electrònic de la taxa corresponent, empleant la passarel·la o plataforma d’abonament bancària.
 • Presente i signe la sol·licitud.

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindré còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010; 96 352 54 78

Legislació

- Bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs per a la cobertura de 668 places en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Modificació de les bases específiques. Resolució de 18 d'abril de 2023, de l'Ajuntament de València, de correcció d'errors de la de 24 de març de 2023.

- Bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València. Modificació de les bases generals.

El present procés selectiu es regirà, en el no previst per les Bases específiques, per les Bases Generals que regeixen els processos selectius per a l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València, per la normativa bàsica estatal sobre la Funció Pública continguda en el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; la Llei 30/84, de 2 d'agost, en el que resulta vigent; el Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, en el que resulta vigent; Reial decret 896/91, de 7 de juny; així com per la normativa autonòmica valenciana sobre Funció Pública: Llei 4/2021 de 16 d'abril de la funció Pública Valenciana i altres normes reglamentàries.

On dirigir-se

Tlf.: 010

Tlf.: 96 352 54 78

Web municipal i Tauler d'edictes

Oficines d'informació
 • SERVICI ACCÉS A L'OCUPACIÓ PÚBLICA I CARRERA PROFESIONALC/ Sang, 5Tel.: 4814, 4844, 4851, 4853, 5708, 4815, 5730, 4810, 4821 y 48548:30 a 14:00
Anar a inici de pàgina