ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Concurs de mèrits per a la provisió definitiva de llocs de treball
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.125
Descripció
 • Provisió definitiva d'un (1) lloc de treball de Coordinació Tècnic/a Mitjà/a (TD), categoria Tècnic/a Mitjà/a Treball Social, sis (6) llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (TD), categoria Tècnic/a Mitjà Treball Social, quatre (4) llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (TD), categoria Tècnic/a Mitjà/a de Serveis Socials, tres (3) llocs de treball de Personal Tècnic/a Mitjà/a (Director Centre Social) (MD), categoria Tècnic/a Mitjà/a de Treball Social-Serveis Socials. Més informació.
 • Provisió definitiva de deu (10) llocs de treball de Personal Tècnic/a Mitjà/a (Direcció CMSS) (MD) i de dues (2) llocs de treball de Personal Tècnic/a Mitjà/a (Direcció Centre Social) (MD), que exigeixen per al seu acompliment alternativament les categories o places de Tècnic/a Mitjà/a Treball Social o Tècnic/a Mitjà/a Serveis Socials. Més informació.
 • Provisió definitiva d'un (1) lloc de treball de Cap d'Oficina de Sistemes (TD), amb categoria d'Informàtic/a, un (1) lloc de treball de Cap de Secció Adjunta a Cap de Servici (TD) i quatre (4) llocs de treball de Cap de Secció (TD), que exigeixen per al seu acompliment la categoria Arquitecte/a, un (1) lloc de treball de Cap de Secció (TD), amb categoria de Biòleg/a, Tècnic/a Gestió Ambiental, Geògraf/a, Professor/a d'Ensenyament Secundari d'aqueixes especialitats. Més informació.
 • Provisió definitiva de setze (16) llocs de treball de Cap de Secció (TD), amb categoria o plaça de Tècnic/a d'Administració General. Més informació.

SI ES DESITJA PARTICIPAR EN MÉS D'UNA CONVOCATÒRIA, HAURÀ DE FORMALITZAR-SE CADA SOL·LICITUD EN UN TRÀMIT INDEPENDENT

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes de personal admés, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions / Concursos vigents

Qui ho pot sol·licitar?

El personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València i d'altres Administracions Públiques que complisquen els requisits assenyalats en les bases del concurs de mèrits i que desitgen participar en el procediment selectiu.

Requisits

Seran requisits per a concórrer a la convocatòria i poder exercir els llocs de treball els que a continuació es detallen:

 • Per al concurs de mèrits d'1 lloc de treball de Coordinació Tècnic/a Mitjà/a (TD), categoria Tècnic/a Mitjà/a Treball Social, 6 llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (TD), categoria Tècnic/a Mitjà Treball Social, 4 llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (TD), categoria Tècnic/a Mitjà/a de Serveis Socials, 3 llocs de treball de Personal Tècnic/a Mitjà/a (Director Centre Social) (MD), categoria Tècnic/a Mitjà/a de Treball Social-Serveis Socials:

- Per als llocs amb referència núm. 2867, 2868, 2870, 3511, 3757 3798 i 8961, ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València, amb la categoria de Tècnic/a Mitjà/a Treball Social, amb titulació de Diplomat/a Treball Social, del Subgrup de Classificació Professional A2. S'entenen compreses les titulacions que es declaren equivalents per l'Administració educativa, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades.

- Per als llocs amb referència núm. 1093, 3777, 8414, 8683, ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València, amb la categoria de Tècnic/a Mitjà/a Serveis Socials, amb titulació de Diplomatura Treball Social, Diplomatura Psicologia, Diplomatura Pedagogia, Diplomatura Educació Social, Maestro/a Educació Primària, del Subgrup de Classificació Professional A2. S'entenen compreses les titulacions que es declaren equivalents per l'Administració educativa, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades.

- Per als llocs amb referència núm. 4367, 6285 i 7487, ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València, amb la categoria de Tècnic/a Mitjà/a Treball Social-Serveis Socials, amb titulació de Diplomatura Treball Social, Diplomatura Psicologia, Diplomatura Pedagogia, Diplomatura Educació Social, Maestro/a Educació Primària, del Subgrup de Classificació Professional A2. S'entenen compreses les titulacions que es declaren equivalents per l'Administració educativa, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades.

 • Per al concurs de mèrits de 10 llocs personal Tècnic/a Mitjà/a (Direcció CMSS) (MD) i de 2 llocs Tècnic/a Mitjà/a (Direcció Centre Social) (TD): ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València, amb la categoria alternativa de Tècnic/a Mitjà/a Treball Social o Tècnic/a Mitjà/a Serveis Socials, amb alguna de les titulacions següents: Diplomatura en Treball Social, Diplomatura Psicologia, Diplomatura Pedagogia, Diplomatura Educació Social o Maestro/a Educació Primària, del Subgrup de Classificació Professional A2. S'entenen compreses les titulacions que es declaren equivalents per l'Administració educativa, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades.
 • Per al concurs de mèrits d'1 lloc de treball de Cap d'Oficina de Sistemes (TD), amb categoria d'Informàtic/a, 1 lloc de treball de Cap de Secció Adjunta a Cap de Servici (TD) i 4 llocs de treball de Cap de Secció (TD), que exigeixen per al seu acompliment la categoria Arquitecte/a, 1 lloc de treball de Cap de Secció (TD), amb categoria de Biòleg/a, Tècnic/a Gestió Ambiental, Geògraf/a, Professor/a d'Ensenyament Secundari d'aqueixes especialitats:

- Per al lloc amb referència núm. 890, ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València, amb la categoria d'Informàtic/a, amb titulació de Llicenciatura en Informàtica, del Subgrup de Classificació Professional A1. S'entenen compreses les titulacions que es declaren equivalents per l'Administració educativa, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades.

- Per als llocs amb referència núm. 3595, 1052, 8727, 1060 i 9000, ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València, amb la categoria d'Arquitecte/a, amb titulació d'Arquitecte/a o Grau en Arquitectura, del Subgrup de Classificació Professional A1. S'entenen compreses les titulacions que es declaren equivalents per l'Administració educativa, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades.

- Per al lloc amb referència núm. 9086, ser personal funcionari de carrera de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de l'Administració Local, pertanyent a l'Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe: Mitjana, Categoria: Biòleg/a, Tècnic/a Gestió Ambiental, Geògraf/a, Professor/a d'Ensenyament Secundari d'aqueixes especialitats, pertanyent al Subgrup de classificació professional A1 de classificació professional i estar en possessió de la titulació de Llicenciat/a o Grau en Biologia, Llicenciat/a o Grau en Ciències Ambientals, Enginyer/a Industrial o equivalent, o títol oficial de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials més Màster Universitari en Enginyeria Industrial o equivalent, Llicenciat/a en Geografia o Grau en Geografia i Medi Ambient, Enginyer/a Superior Agrònom o de muntanyes, Llicenciatura en Geologia, Llicenciatura o Grau en Ciències Geològiques i Enginyeria Geològica, més el Màster de professor d'educació secundària o bé formació específica en educació ambiental en les titulacions anteriors, Professor/a Secundària amb la titulació d'aqueixes especialitats. S'entenen compreses les titulacions que es declaren equivalents per l'Administració educativa, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades.

 • Per al concurs de mèrits de 16 llocs de treball de Cap de Secció (TD), amb categoria o plaça de Tècnic/a d'Administració General:

- Per als llocs de treball Prefectura de Secció (TD), referències núm. 78, 86, 190, 1668, 3421, 4300, 6562, 7650, 7797, 8086, 8205, 8443 , 8612, 8618, 8770 i 8722, ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de València, amb la categoria de Tècnic/a d'Administració General, del Subgrup de Classificació Professional A1, amb alguna de les titulacions següents: Grau o Llicenciatura en Dret, Llicenciatura en Ciències Polítiques i Socials o Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública, Llicenciatura en Econòmiques o Grau en Economia i Llicenciatura en Empresarials. S'entenen compreses les titulacions que es declaren equivalents per l'Administració educativa, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades.

- Trobar-se en qualsevol situació administrativa, excepte en situació de suspensió ferma, en tant dure la suspensió, o d'excedència voluntària per interés particular, sense haver transcorregut el termini legal obligatori de dos anys.

Esta obligats a participar en la provisió definitiva d'almenys el lloc de treball que ocupa, el personal funcionari que es trobe exercint un lloc en adscripció provisional. Si no concorreguera, quedara en excedència voluntària per interés particular.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació d'instàncies serà de 15 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l'extracte de les bases en el Boletín Oficial del Estado.

Publicació en el BOE: 07/02/2023


Termini de sol·licitud: del dia 08/02/2023 fins al 28/02/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en la seu Electrònica, s’emplementarà i signarà després de prémer el botó “iniciar tràmit” i s’adjuntarà, en el seu cas, la documentació que s’indica en les bases.

Documentació per a tots els casos:
 • Curriculum Vitae
 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats per la persona aspirant:

  no sent necessària la seua compulsa en aquests moments, s'haurà de presentar per ordre cronològic per seu electrònica. Esta documentació presentada es comprovarà amb l'original amb anterioritat a la proposta de nomenament. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aqueixos moments. Podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Memòria:

  en la que se exponga un plan para ejercer las funciones del puesto convocado y sus posibles iniciativas al respecto, así como cualquier otro aspecto que estime deba ser tenido en consideración.

 • Annex, indicant el lloc o llocs de treball als quals sol·licita concursar o participar, assenyalant un ordre de preferència:

  de l'apartat "Impresos", per a descarregar, emplenar i adjuntar a aquest tràmit.

Informació Complementària
 • Els mèrits es valoraran segons les bases generals comunes per a la provisió de llocs per mitjà de concurs de mèrits.
 • S'estableix una puntuació mínima de 20 punts per als llocs amb prefectura o similars.
 • Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Oposicions/Concursos vigents
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

010

96352 54 78

Legislació

- Bases específiques de les convocatòries:

 • Concurs de mèrits d'1 lloc de treball de Coordinació Tècnic/a Mitjà/a (TD), categoria Tècnic/a Mitjà/a Treball Social, 6 llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (TD), categoria Tècnic/a Mitjà Treball Social, 4 llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (TD), categoria Tècnic/a Mitjà/a de Serveis Socials, 3 llocs de treball de Personal Tècnic/a Mitjà/a (Director Centre Social) (MD), categoria Tècnic/a Mitjà/a de Treball Social-Serveis Socials.
 • Concurs de mèrits de deu (10) llocs de treball de Personal Tècnic/a Mitjà/a (Direcció CMSS) (MD) i de dues (2) llocs de treball de Personal Tècnic/a Mitjà/a (Direcció Centre Social) (MD), que exigeixen per al seu acompliment alternativament les categories o places de Tècnic/a Mitjà/a Treball Social o Tècnic/a Mitjà/a Serveis Socials.
 • Concurs de mèrits d'1 lloc de treball de Cap d'Oficina de Sistemes (TD), amb categoria d'Informàtic/a, 1 lloc de treball de Cap de Secció Adjunta a Cap de Servici (TD) i 4 llocs de treball de Cap de Secció (TD), que exigeixen per al seu acompliment la categoria Arquitecte/a, 1 lloc de treball de Cap de Secció (TD), amb categoria de Biòleg/a, Tècnic/a Gestió Ambiental, Geògraf/a, Professor/a d'Ensenyament Secundari d'aqueixes especialitats.
 • Concurs de mèrits de 16 llocs de treball de Cap de Secció (TD), amb categoria o plaça de Tècnic/a d'Administració General.

- Bases generals comunes que han de regir en els procediments de concurs i lliure designació per a la provisió amb caràcter definitiu de llocs de treball en l'excel·lentíssim ajuntament de València. Anunci de modificació de les bases generals comunes.

La Convocatòria es regirà, en el no previst per aquestes Bases, per la normativa bàsica estatal sobre Funció Pública continguda en el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per la normativa autonòmica valenciana sobre Funció Pública, i per les Bases Generals comunes que han de regir en els procediments de concurs i lliure designació per a la provisió amb caràcter definitiu dels llocs de treball en l'Excm. Ajuntament de València, aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessions celebrades els dies 9 i 16 de juny de 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 124, de 29 de juny de 2017, i modificades per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2020, modificació que va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 237, de 10 de desembre de 2020

Oficines d'informació
 • SERVICI DE PERSONAL. SECCIÓ D'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICAC/ Sang, 5Tel.: 4814, 4844, 4851, 4853, 5708, 4815, 5730, 4810, 4821 y 48548:30 a 14:00
Anar a inici de pàgina