ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Concurs de mèrits per a la provisió definitiva de llocs de treball
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.125
Descripció

Provisió definitiva pel sistema de concurs de mèrits de cinc llocs de treball de secretari/ària Junta Municipal de Districte (TD), amb números de referència 108, 152, 1126, 1224 i 6274, categoria tècnic/a d’Administració general.
El sistema de provisió no està obert a funcionaris d’altres administracions públiques “C”, a excepció del lloc 1224, que està obert a funcionaris de carrera de qualsevol Administració pública “CA”.
Més informació.
Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes de personal admés, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions / Concursos vigents

Qui ho pot sol·licitar?

Per als llocs amb referència núm. 108, 152, 1126 i 6274, ser personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de València que complisca els requisits assenyalats en les bases del concurs de mèrits i que desitge participar en el procediment selectiu. I per al lloc amb referència núm. 1224, ser personal funcionari de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes o de l’Administració local.

Requisits

Són requisits per a concórrer a la convocatòria i poder exercir els llocs de treball els que a continuació es detallen:

a) Per als llocs amb referència núm. 108, 152, 1126 i 6274, ser personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de València, amb la categoria de tècnic/a d’Administració general, pertanyent a l’escala d’Administració general, subescala tècnica, corresponent al subgrup A1 de classificació professional i estar en possessió de llicenciatura o grau en Dret, llicenciatura o grau en Ciències Polítiques, llicenciatura o grau en Econòmiques, llicenciatura o grau en Empresarials, títol oficial de grau en Gestió i Administració Pública.

b) Per al lloc amb referència núm. 1224, ser personal funcionari de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes o de l’Administració local, amb la categoria de tècnic/a d’Administració general, pertanyent a l’escala Administració general, subescala tècnica, corresponent al subgrup A1 de classificació professional i estar en possessió de llicenciatura o grau en Dret, llicenciatura o grau en Ciències Polítiques, llicenciatura o grau en Econòmiques, llicenciatura o grau en Empresarials, títol oficial de grau en Gestió i Administració Pública.

S’entenen compreses les titulacions que l’Administració educativa declara equivalents, així com les titulacions actuals que hagen resultat homologades.

c) Trobar-se en qualsevol situació administrativa, excepte en situació de suspensió ferma, mentre dure la suspensió, o d’excedència voluntària per interés particular, sense haver transcorregut el termini legal obligatori de dos anys.

El personal funcionari que estiga exercint un lloc en adscripció provisional està obligat a participar en la provisió definitiva d’almenys el lloc de treball que ocupe. Si no hi concorre, quedarà en excedència voluntària per interés particular.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l’extracte de les bases en el Boletín Oficial del Estado.

Publicació en el BOE: 22 de Gener de 2024


Termini de sol·licitud: del dia 23/01/2024 fins al 12/02/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en la seu Electrònica. S’emplementarà i signarà després de prémer el botó “iniciar tràmit” i s’adjuntarà, en el seu cas, la documentació que s’indica en les bases.

Documentació per a tots els casos:
 • Curriculum Vitae
 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats per la persona aspirant:

  presentada per orde cronològic a través de la seu electrònica i sense necessitat de compulsar-la en eixe moment. Esta documentació presentada es comprovarà amb l’original amb anterioritat a la proposta de nomenament. No es tindrà en compte cap mèrit que no s’acredite en la presentació d’instàncies. Podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Memòria:

  en la que se exponga un plan para ejercer las funciones del puesto convocado y sus posibles iniciativas al respecto, així com qualsevol altre aspecte que estime que s’ha de tindre en consideració.

 • Annex, indicant el lloc o llocs de treball als quals sol·licita concursar o participar, assenyalant un ordre de preferència:

  de l'apartat "Impresos", per a descarregar, emplenar i adjuntar a aquest tràmit.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

S’han d’adreçar a l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de València i presentar per registre electrònic. A este efecte és necessari estar registrada per a l’ús del sistema d’identificació i signatura electrònica de Cl@ve Signatura, o posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, durant un termini de 15 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de l’extracte d’esta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

La presentació electrònica de la instància requerix el compliment successiu d’estos passos:

- L’ompliment i la inscripció en línia.

- Adjuntar la documentació complementària i l’annex.

- El registre electrònic de la sol·licitud.

La signatura de la instància comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria dins del termini de presentació d’esta, així com mantindre’ls fins a la incorporació efectiva.

Informació Complementària
 • Els mèrits s’han de valorar segons les bases generals comunes per a la provisió de llocs per mitjà de concurs de mèrits.
 • S'estableix una puntuació mínima de 20 punts per als llocs amb prefectura o similars.
 • Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Oposicions/Concursos vigents
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'Art. 24.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

010

96352 54 78

Legislació

- Bases específica de les convocatòria:

 • Concurs de mèrits de 5 llocs de treball de Secretari/ària Junta Municipal de Districte (TD).

- Bases generals comunes que han de regir en els procediments de concurs i lliure designació per a la provisió amb caràcter definitiu de llocs de treball en l'excel·lentíssim ajuntament de València. Anunci de modificació de les bases generals comunes.

La convocatòria es regix, en el que no preveuen estes bases, per la normativa bàsica estatal sobre funció pública continguda en el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre; en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; en el text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril; per la normativa autonòmica valenciana sobre funció pública, i per les bases generals comunes que han de regir en els procediments de concurs i lliure designació per a la provisió amb caràcter definitiu dels llocs de treball en l’Ajuntament de València, aprovades per l’Acord de la Junta de Govern Local en sessions celebrades els dies 9 i 16 de juny de 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 124, de 29 de juny de 2017, i modificades per l’Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2020, modificació que va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 237, de 10 de desembre de 2020.

On dirigir-se

010

96352 54 78

Web municipal i Tauler d'edictes

Oficines d'informació
 • SERVICI ACCÉS A L'OCUPACIÓ PÚBLICA I CARRERA PROFESIONALC/ Sang, 5Tel.: 4814, 4844, 4851, 4853, 5708, 4815, 5730, 4810, 4821 y 48548:30 a 14:00
Anar a inici de pàgina