ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Concurs de mèrits llocs de treball: 1 Coordinació Servicis Administratius (TD), 6 de Cap Secció adjunta a Cap Servici (TD), 6 de Cap Secció (TD)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.125
Descripció

Participació en procediments de provisió definitiva de llocs de treball pel sistema de concurs de mèrits convocats per l'Ajuntament de València.

Cada procés es regirà per les bases generals comunes i les específiques respectives.

Convocatòria oberta:

 • Convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs de mèrits, d'un lloc de treball de Coordinació de Servicis Administratius (TD), sis llocs de treball de Cap de Secció adjunta a la Cap de Servici (TD) i sis llocs de treball de Cap de Secció (TD), amb les característiques dels llocs de treball definides en les bases específiques de la convocatòria publicades en el BOP de Dijous, 15 d'Abril de 2021 - Núm. 70

- Per als llocs 97, 8431, 9089, 9095, 132, 3387, 1089, 87, 109, 68, 7384 y 3165, el sistema de provisió és el de Concurs.
- Per al lloc 8732, el sistema de provisió és el de Concurs obert a funcionaris/as de carrera de l'Estat, de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions / Concursos vigents

Qui ho pot sol·licitar?

Els que reunisquen els requisits assenyalats en les bases generals i específiques de cada convocatòria.

Requisits

Els que s'establisquen en les bases generals i específiques de cada convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

Convocatòries obertes:

 • Convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs de mèrits, d'un lloc de treball de Coordinació de Servicis Administratius (TD), sis llocs de treball de Cap de Secció adjunta a la Cap de Servici (TD) i sis llocs de treball de Cap de Secció (TD).

Publicació en el BOE: 03/05/2021


Termini de sol·licitud: del dia 04/05/2021 fins al 24/05/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Participació en Procediments de Concurs de mèrits:
  • Curriculum Vitae
  • Documentació al·legada en el currículum:

   en cas de tractar-se de diversos documents i no poder aportar tots en aquest apartat, la resta es podrà aportar mitjançant "Documentació addicional" una vegada iniciat el tràmit.

  • Memòria:

   en la que se exponga un plan para ejercer las funciones del puesto convocado y sus posibles iniciativas al respecto, así como cualquier otro aspecto que estime deba ser tenido en consideración.

  • Annex assenyalat en les bases de la convocatòria, en el seu cas
Informació Complementària

Informació sobre recursos:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte recorregut, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de les mateixes. Si transcorreguera un mes des de l'endemà de la interposició del recurs de reposició sense que este haja sigut resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs contenciós administratiu, a la seua elecció, davant del Jutjat contenciós administratiu de València o davant del Jutjat contenciós administratiu del domicili de la/s persona/s recurrent/s, en el termini de sis mesos.

b) Recurs contenciós administratiu, a la seua elecció, davant del Jutjat contenciós administratiu de València o davant del Jutjat contenciós administratiu del domicili de la/s persona/s recurrent/s, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de les presents Bases.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Oposicions/Concursos vigents

Legislació
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
 • Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures de Reforma per a la Funció Pública, en la qual cosa resulte vigent.
 • Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
 • Reial Decret 364/95, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al servici de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, amb caràcter supletori.
 • Llei 10/2010, de 9 de juliol d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana
 • Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
 • Bases Generals Comuns que han de regir en els procediments de concurs i lliure designació per a la provisió amb caràcter definitiu de llocs de treball en l'Excm. Ajuntament de València, publicades en el BOP NÚM. 124 de data 29 de juny del 2017. I modificació de les bases generals comunes publicada en el BOP Núm. 237 de data 10 de desembre de 2020.
 • Bases específiques que regiran el concurs de mèrits per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de coordinació de Servicis Administratius (TD), sis llocs de treball de Cap de Secció Adjunta a la Cap de Servici (TD) i sis llocs de treball de Cap de Secció (TD), publicades en el BOP de Dijous, 15 d'Abril de 2021 - Núm. 70
Oficines d'informació
 • SERVICI DE PERSONAL. SECCIÓ D'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICAC/ Sang, 5Tel.: 48108:30 a 14:00
Anar a inici de pàgina