ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Constitució Borsa Treball Tècnic/a Mitjà/ana d'Infermería (Barem mèrits)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.105
Descripció

Participació en borsa de treball convocada per l'Ajuntament de València per a nomenaments per millora d’ocupació pel sistema de barem de mèrits de Tècnic/a Mitjà/ana d’Infermeria.

Les Bases de les convocatòries i tota la informació relativa al procés de selecció (llistes d'admesos, tribunals, etc.) poden consultar-se en la pàgina web d'Oposicions / Borses de treball.


Qui ho pot sol·licitar?

Els qui reunisquen els requisits assenyalats en les bases de cada convocatòria.

Requisits

Requisits generals de l'article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic:

a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l'article següent.

b) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

c) Tindre compliments setze anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

e) Posseir la titulació exigida.

Requisits específics:

- Ser personal funcionari/a de carrera de l'ajuntament de València i haver exercit, durant almenys un any al llarg de la seua vida laboral, les funcions corresponents al lloc de treball objecte de la present convocatòria o haver aprovat algun procés selectiu en una altra Administració Pública.

- Estar en possessió del títol de Diplomatura o Grau en Infermeria, o equivalent, o de conformitat amb el que es disposa en la Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament de València publicada en el Butlletí Oficial de la província de València número 64 de 7 d'abril de 2021 “es consideren compreses en totes les titulacions les que es declaren equivalents per l'administració educativa, així com les titulacions actuals a les quals hagen resultat homologades”. En tot cas l'equivalència haurà de ser acreditada per la persona aspirant.

- La persona proposada per a ser nomenada provisionalment per millora d'ocupació haurà de registrar-se en el Col·legi d'Infermeria de València, havent d'acreditar tal circumstància amb anterioritat a la incorporació efectiva al lloc de treball.

CONSULTAR REQUISITS EN LES BASES (PÀGINA WEB):

Tècnic/a Mitjà/ana d’Infermeria.

Quan sol·licitar-ho

Termini obert Borses de Treball (Tècnic/a Mitjà/ana d’Infermeria).

Publicació en Tauler d'edictes i pàgina Web:

El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils a partir del següent al de la publicació de les bases en el tauler d'anuncis i la pàgina web municipal.


Termini de sol·licitud: del dia 08/06/2021 fins al 21/06/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud de participació. NO se sol·licita bonificació:
  • Diplomatura o Grau d’infermeria, o equivalent
  • Justificant del pagament de la taxa
  • Si escau, certificat de coneixements valencià
  • Si escau, certificat d'experiència professional
 • Sol·licitud de participació. SÍ se sol·licita bonificació:
  • Diplomatura o Grau d’infermeria, o equivalent
  • Justificant del pagament de la taxa
  • Còpia del llibre de família nombrosa
  • Certificat oficial o targeta acreditativa de discapacitat
  • Si escau, certificat de coneixements valencià
  • Si escau, certificat d'experiència professional
Taxes
Taxa

Taula de quanties per a l'exercici vigent:

Tarifa per a l’accés al Grup A2, es de 41,41.- Tarifa/Euros.

Dret a bonificacions segons es contempla al Art. 6 de la Ordenança.

(Ultima modificació per acord de data: 25.09.2015. Publicació BOP: 23.12.2015. Aplicable a partir de: 01.01.2016.)


Taxes per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La instància sol·licitant prendre part en la present convocatòria es dirigirà a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de València, presentant-se per registre electrònic.

Els aspirnates hauran d'aportar juntament amb la instància, justificant de pagament de la taxa, així com, relació i justficació dels requisits exigits en la convocatòria i dels mèrits al·legats.

Informació Complementària

Els mèrits a valorar seran els següents:

- Coneixement de Valencià.

- Experiència per serveis prestats.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Oposicions

Atenció telefònica

010

96352 54 78

Legislació
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
 • Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures de Reforma per a la Funció Pública, en la qual cosa resulte vigent.
 • Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
 • Reial Decret 364/95, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al servici de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, amb caràcter supletori.
 • Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
 • Decret 3/2017, de 13 de gener del Consell, pel qual aprova el Reglament de Selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la Funció Pública Valenciana.
 • Bases Tècnic/a Mitjà/ana d’Infermeria.
On dirigir-se

El torn de millora presentarà la documentació exclusivament per mitjans electrònics.

Anar a inici de pàgina