ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Canvi de domicili dins del municipi (trasllats)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PA.GP.45
Descripció

Inscriure al Padró Municipal d'Habitants el canvi de domicili de qualsevol persona que hi figura registrada i modifica el seu domicili habitual dins del municipi.

Per a la realització d'aquest tràmit en qualsevol de les oficines de gestió padronal, s'haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA.

CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010 / 963100010 / 962081104. (1 cita per domicili)

LES GESTIONS DE PADRÓ S'ATENDRAN PER MITJANS ELECTRÒNICS EN AQUESTA MATEIXA PÀGINA (ANAR A l'APARTAT 'FER EN WEB').

NOMÉS S'ATENDRÀ PRESENCIALMENT LES PERSONES QUE HAN SOL·LICITAT CITA PRÈVIA.

Tots els tràmits de padró són gratuïts.

Qui ho pot sol·licitar?

Ha de sol·licitar-ho qualsevol persona que canvie de domicili dins del mateix municipi.

Requisits
 • Sol·licitar el canvi de domicili al Padró Municipal a les Oficines que s'indiquen.
 • Ser persona major d'edat o menor amb emancipació.
Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, en horari d'oficina (consulte l'apartat oficines on presentar).

Documentació a presentar

Pujar els arxius preferentment en format PDF, si es realitza per seu electrònica.

1.- DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE LA PERSONALITAT:

 • Original i fotocòpia del DNI (anvers i revers) o passaport en vigor de la persona sol·licitant.

Si es tracta de ciutadania estrangera:

Original i fotocòpia de:

 • Ciutadania nacional d'estats membres de la Unió Europea: targeta de residència en vigor (anvers i revers) o document acreditatiu d'identitat o passaport en vigor.
 • Ciutadania nacional de tercers països no membres de la UE: targeta de residència en vigor (anvers i revers) o passaport en vigor.

Si se sol·licita l'empadronament de tots els membres d'una família:

Original i fotocòpia de:

 • Per a les persones menors d'edat:

- DNI (anvers i revers).
- Llibre de família.

 • Si es tracta de persones estrangeres:

Targeta de residència en vigor o passaport en vigor de cada un dels membres que integren la família.

Empadronament d'una persona menor en domicili diferent del de les persones progenitores:

 • S'adjuntarà autorització de la persona progenitora que no s'empadrone amb la persona menor, així com l'original i fotocòpia del seu DNI (anvers i revers).

Pot descarregar-se en l'apartat Impresos

 • En cas de separació de les persones progenitores bastarà amb la sentència confirmatòria del Conveni Regulador respecte a la guàrdia i custòdia de la persona menor.
 • En cas de custòdia compartida serà necessària autorització de totes dues persones progenitores.

Menors emancipats:
Si el sol·licitant és un menor emancipat, haurà d'aportar la Sentència ferma d'emancipació.


2.- DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE LA RESIDÈNCIA EN L'HABITATGE:
Qualsevol dels documents següents:

 • Original d'escriptura o de còpia simple (completa) del habitatge.
 • Original i fotocòpia de rebut o factura actualitzada d'aigua, llum, gas, o rebut de l'IBI, on la persona que s'empadrona siga la titular del subministrament.
 • Contracte d'arrendament (complet) i fotocòpia, amb l'últim rebut.

Si ja hi ha persones majors d'edat empadronades:
En el cas de sol·licitar l'empadronament en una vivenda en què ja existisquen persones majors d'edat empadronades:

Serà necessària l'autorització d'una persona major d'edat empadronada en l'habitatge (per mitjà d'escrit firmat i original i fotocòpia de la documentació personal de la mateixa –DNI anvers i revers, o passaport-). La persona que autoritze haurà de disposar d'algun títol acreditatiu de la possessió efectiva del habitatge (propietat, lloguer...) a nom de la mateixa.

Si no hi ha cap persona empadronada i no es disposa de document que acredite la residència en l'habitatge:
En cas de sol·licitar l'empadronament en un habitatge en què no hi haja cap persona empadronada i no es tinga document que acredite la residència en aquest:
Serà necessària l'autorització de la persona propietària i l'escriptura del habitatge (per mitjà d'escrit firmat i original i fotocòpia de la documentació de la persona propietària).


Empadronament en una residència, col·legi major, quarter de la Guàrdia Civil, hotel, etc.:
Haurà d'aportar la mateixa documentació assenyalada en el cas anterior.


3.- DOCUMENTACIÓ PER A REALITZAR ESTE TRÀMIT EN NOM D'UNA ALTRA PERSONA:

 • Autorització de la mateixa per a la realització del tràmit.

Pot descarregar-se en l'apartat Impresos

 • Original i fotocòpia del DNI (anvers i revers) de la persona representada.
 • Original i fotocòpia del DNI (anvers i revers) de la persona representant.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • d'identificació de la persona i l'habitatge:
  • DNI/NIE (anvers i revers) de la persona sol·licitant
  • Passaport en vigor de la persona sol·licitant
  • Targeta de residència (anvers i revers) en vigor de la persona sol·licitant
  • Altres documents acreditatius d'identitat de la persona sol·licitant
  • DNI/targeta de residència (anvers i revers)/passaport vigent de la persona que autoritza
  • DNI/targeta de residència (anvers i revers)/passaport vigent de les persones autoritzades
  • DNI (anvers i revers) de les persones progenitores
  • DNI/targeta de residència (anvers i revers) /passaport vigent de la persona menor d'edat
  • Llibre de família
  • Certiificat de naixement de la persona menor d'edat
  • Resolució administrativa o judiical que atorgue la representació legal, si és el cas
  • Targeta de residència (anvers i revers) en vigor de cada membre de la família
  • Passaport en vigor de cada membre de la família
  • Autorització de la persona progenitora que no se empadrone amb la persona menor de edat
  • DNI (anvers i revers) de la persona progenitora que no se empadrone amb la persona menor de edat
  • Sentència confirmatòria del conveni regulador
  • Autorització de les persones progenitores (cas de custòdia compartida)
  • Sentència ferma d'emancipació de la persona menor d'edat
  • Escriptura o còpia simple (completa) de l'habitatge
  • Rebut o factura actualitzada d'aigua, llum o gas
  • Rebut de l'IBI
  • Autorització de persona major d'edat empadronada en l'habitatge
  • Documentació personal de la persona major d'edat autoritzadora, empadronada en l'habitatge
  • Títol acreditatiu de la persona autoritzadora de la possessió efectiva de l'habitatge
  • Autorització de la persona propietària i escriptura de l'habitatge
  • Documentació personal de persona propietària
  • Autorització de la persona representada per a la realització del tràmit
  • DNI (anvers i revers) de la persona representant
  • Contracte d'arrendament en vigor (complet)
  • Últim rebut de pagament del lloguer
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 4/96 Modifica Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local.
 • R.D. 1690/86 Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel R.D. 2612/96.
 • Llei Orgànica 14/2003 de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d'abril a efectes de perfeccionar la informació continguda en el Padró Municipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
Oficines d'informació
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010poblacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMC. de Francesc Cubells, 58Tel.: 962082519/ 962084261Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010poblacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMC. de Francesc Cubells, 58Tel.: 962082519/ 962084261Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
Anar a inici de pàgina