esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Altes per omissió en el Padró Municipal
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
PA.GP.20
Descripció

Donar-se d'alta en el Padró Municipal d'Habitants aquelles persones ciutadanes que tot i haver estat inscrits anteriorment, com a conseqüència de no haver efectuat alguna renovació de la seua inscripció, han sigut donades de baixa en el Padró.

Per a la realització d'aquest tràmit en qualsevol de les oficines de gestió padronal, s'haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA.

CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010. (1 cita per domicili)

A CAUSA DE LA SITUACIÓ GENERADA PER LA PANDÈMIA DEL COVID´19, LES GESTIONS DE PADRÓ S'ATENDRAN AMB PREFERÈNCIA:

 • PER TELÈFON (TELÈFONS 962081703, 962081756, 962081028, 962081023)
 • PER MITJANS ELECTRÒNICS EN AQUESTA MATEIXA PÀGINA (ANAR A l'APARTAT 'FER EN WEB').

NOMÉS S'ATENDRÀ PRESENCIALMENT LES PERSONES QUE HAN SOL·LICITAT CITA PRÈVIA.

Tots els tràmits de padró són gratuïts.

Qui ho pot sol·licitar?

Aquelles persones ciutadanes que incórreguen en les circumstàncies assenyalades i la seua residència habitual continue sent el municipi de València.

Requisits

Ser major d'edat o menor d'edat amb emancipació.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, en horari d'oficina (consulte l'apartat oficines on presentar).

Documentació a presentar

1.- DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE LA PERSONALITAT:

Original i fotocòpia del DNI o passaport en vigor de la persona sol·licitant.

Si es tracta de ciutadania estrangera:

Original i fotocòpia de:

 • Ciutadania nacional d'estats membres de la Unió Europea: targeta de residència en vigor o document acreditatiu d'identitat o passaport en vigor.
 • Ciutadania nacional de tercers països no membres de la UE: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.

Si se sol·licita l'empadronament de tots els membres d'una família:

Original i fotocòpia de:

 • Per a les persones menors d'edat:

- DNI.
- Llibre de família.

 • Si es tracta de persones estrangeres:

Targeta de residència en vigor o passaport en vigor de cada un dels membres que integren la família.

Empadronament d'una persona menor d'edat en domicili diferent del de les persones progenitores:

 • S'adjuntarà autorització de la persona progenitora que no s'empadrone amb la persona menor d'edat, així com l'original i fotocòpia del seu DNI.

Pot descarregar-se en l'apartat Impresos

 • En cas de separació de les persones progenitores bastarà amb la sentència confirmatòria del Conveni Regulador respecte a la guàrdia i custòdia de la persona menor d'edat.
 • En cas de custòdia compartida serà necessària autorització de les persones progenitores.

Menors amb emancipació:

Si la persona sol·licitant és una persona menor amb emancipació, haurà d'aportar la Sentència ferma d'emancipació.


2.- DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE L'OCUPACIÓ DE LA VIVENDA:

Qualsevol dels documents següents:

 • Original d'escriptura o de còpia simple de la vivenda.
 • Original i fotocòpia de rebut o factura actualitzada d'aigua, llum, gas, o rebut de l'IBI, on la persona que s'empadrona siga la titular del subministrament.
 • Contracte d'arrendament i fotocòpia, amb l'últim rebut.

Si ja hi ha persones majors d'edat empadronades:

En el cas de sol·licitar l'empadronament en una vivenda en què ja existisquen persones majors d'edat empadronades:

 • Serà necessària l'autorització d'una persona major d'edat empadronada en la dita vivenda (per mitjà d'escrit firmat i original i fotocòpia de la documentació personal de la mateixa –DNI o passaport-). La persona que autoritze haurà de disposar d'algun títol acreditatiu de la possessió efectiva de la vivenda (propietat, lloguer...) a nom de la mateixa.

Si no hi ha cap persona empadronada i no es disposa de document que acredite l'ocupació de la vivenda:

En cas de sol·licitar l'empadronament d'una vivenda en què no hi haja cap persona empadronada i no es tinga document que acredite l'ocupació de la mateixa:

 • Serà necessària l'autorització de la persona propietària i l'escriptura de la dita vivenda (per mitjà d'escrit firmat i original i fotocòpia de la documentació de la persona propietària).


Empadronament en una residència, col·legi major, quarter de la Guàrdia Civil, hotel, etc.:

Haurà d'aportar la mateixa documentació assenyalada en el cas anterior.

3.- DOCUMENTACIÓ PER A REALITZAR ESTE TRÀMIT EN NOM D'UNA ALTRA PERSONA:

 • Autorització de la mateixa per a la realització del tràmit.

Pot descarregar-se en l'apartat Impresos

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona representada.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona representant.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • d'identificació de la persona i l'habitatge:
  • DNI/NIE de la persona sol·licitant
  • Passaport en vigor de la persona sol·licitant
  • Targeta de residència en vigor de la persona sol·licitant
  • Altres documents acreditatius d'identitat de la persona sol·licitant
  • DNI/targeta de residència/passaport vigent de la persona que autoritza
  • DNI/targeta de residència/passaport vigent de les persones autoritzades
  • DNI de les persones progenitores
  • DNI/targeta de residència/passaport vigent de la persona menor d'edat
  • Llibre de família
  • Certiificat de naixement de la persona menor d'edat
  • Resolució administrativa o judiical que atorgue la representació legal, si és el cas
  • Targeta de residència en vigor de cada membre de la família
  • Passaport en vigor de cada membre de la família
  • Autorització de la persona progenitora que no se empadrone amb la persona menor de edat
  • DNI de la persona progenitora que no se empadrone amb la persona menor de edat
  • Sentència confirmatòria del conveni regulador
  • Autorització de les persones progenitores (cas de custòdia compartida)
  • Sentència ferma d'emancipació de la persona menor d'edat
  • Escriptura o còpia simple de l'habitatge
  • Rebut o factura actualitzada d'aigua, llum, gas, telèfon fix
  • Rebut de l'IBI
  • Contracte d'arrendament en vigor i últim rebut
  • Autorització de persona major d'edat empadronada en l'habitatge
  • Documentació personal de la persona major d'edat autoritzadora, empadronada en l'habitatge
  • Títol acreditatiu de la persona autoritzadora de la possessió efectiva de l'habitatge
  • Autorització de la persona propietària i escriptura de l'habitatge
  • Documentació personal de persona propietària
  • Autorització de la persona representada per a la realització del tràmit
  • DNI de la persona representant
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 4/1996, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
 • R.D. 1690/1690/1986, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel R.D. 2612/1996.
 • Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, a l'efecte de perfeccionar la informació continguda en el Padró municipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Normes complementàries del Consell d'Empadronament.
Oficines d'informació
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPAL
 • Plaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)
  Tel.: 962081023,962081027,962081028,962081029, 962081831,962081756 y en www.valencia.es y sede.valencia.es
  Fax: 96.352.34.22
  De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic) Presencial, per a qualsevol gestió, unicament amb CITA PRÈVIA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores. Bústia de consultes de la pàgina web www.valencia.es
  informacion@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPAL
 • Plaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)
  Tel.: 962081023,962081027,962081028,962081029, 962081831,962081756 y en www.valencia.es y sede.valencia.es
  Fax: 96.352.34.22
  De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic) Presencial, per a qualsevol gestió, unicament amb CITA PRÈVIA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores. Bústia de consultes de la pàgina web www.valencia.es
  informacion@valencia.es
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha