ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Esmena de la sol·licitud de subvenció a projectes esportius presentats per entitats sense ànim de lucre en la ciutat de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
DE.AY.16
Descripció

Presentació de l'esmena de la sol·licitud de subvenció presentada per entitats sense ànim de lucre, a projectes esportius desenvolupats a la ciutat de València durant la temporada 2021-2022

Edicte 04/11/2022

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats sense ànim de lucre que hagen sol·licitat l'esmentada subvenció.

Requisits

Haver presentat la sol.licitut dins de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius, per a la temporada 2021-2022

Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de subsanació serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l´edicte.

Publicació en Tauler d'edictes: 04/11/2022


Termini de sol·licitud: del dia 07/11/2022 fins al 18/11/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

S'haurà de presentar instància electrònica acompanyada dels documents indicats en l'edicte d'esmena, podent cap ésser dels següents annexos o altres documents requerits, que es troben en l'apartat “Impresos” d'aquesta pàgina.

Documentació per a tots els casos:
  • Annex 3. Fitxa tècnica de projecte i programació esportiva
  • Annex 2. Pressupost
  • ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2023 - Annex 4. Informe de la federació esportiva competent en la C.V certificant la realitat, nivell i data/s de celebració de l'esdeveniment
Informació Complementària

- Si per causa justificada l'entitat no poguera presentar presentar la documentació corresponent amb certificat electrònic de l'entitat, s'acompanyarà al formulari l'ANNEX 1 emplenat (“Autorització de presentació per tercer”).

- La justificació haurà de presentar-se amb els models normalitzats, que es troben l'apartat “Impresos” del tràmit, no acceptant-se formats ni suports diferents.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

De conformitat amb l’establert per l’article 25.1.a) de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la base 10.4 de la convocatòria.

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte la documentació requerida
  • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Per a atendre els dubtes administratius (Servici d'Esports):
Tel.: 963525478 (ext:2952-661976823/ ext: 2959-697880715/ ext: 2956-697880758).


Per als dubtes tècnic esportius (OAM FDM):
Tel.: 963548300 (ext:2910).

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el que s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'anterior Llei.

- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (OGSAV) aprovada pel Ple de 28.07.2016 (BOP de 02.11.16).

- Bases d'Execució del Presupost de l'Ajuntament de Valéncia per a 2022.

- Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de las Administracions Públiques.

- Real Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica i s'estableix el procediment per a la seua concessió.

- Llei 19/2013, de 9 de decembre, de transparència, accés a l'informació pública i bon govern.

- Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

- Reglament de Transparència i Participació ciutadana de l'Ajuntament de Valéncia aprovat per acort plenari de 28.09.2012.

- Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes esportius desenvolupats per entitats sense ànim de lucre a la ciutat de València. Temporada 2021-2022

On dirigir-se

L'esmena també es pot aportar a l'expedient de l'entitat per seu electrònica, accedint a la seua carpeta ciutadana.

Per a més informació:

Servici d’Esports: 697880715, 661976823, 697880758.

Email: serdeportes@valencia.esOficines d'informació
  • SERVICI D'ESPORTSPasseig de la Petxina, 42 - 2ªTel.: 96.352.54.78 exts. 2952, 2959 y 2956De 9.00 a 14.00 hores de lunes a viernes.serdeportes@valencia.es
Anar a inici de pàgina