ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Justificació subvenció per a associacions, federacions o entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.72
Descripció

Presentació del compte justificatiu de la subvenció rebuda per associacions, federacions o entitats organitzadores de festes de carácter tradicional, singular o popular.

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats beneficiades de l’esmentada subvenció.

Requisits

Haver rebut subvenció dins de la convocatoria de subvencions per associacions, federacions o entitats organitzadores de festes de carácter tradicional, singular o popular per a 2022

Quan sol·licitar-ho

30 dies a comptar des de l’endemà de la finalització de la festa objecte de la subvenció. Si la festivitat s’ha celebrat abans de la concessió de la subvenció, el termini de justificació serà de 30 dies des de l’endemà del dia que s’aprove esta concessió.


Termini de sol·licitud: del dia 20/06/2022 fins al 01/08/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • DOCUMENT D’APODERAMENT: Autorització en cas que la persona que ostenta la representació delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

Documentació per a tots els casos:
 • Factures acreditatives
 • Justificants de pagament
 • Imprés normalitzat de compte justificatiu (inclou memòria d’actuació):

  de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar a este tràmit.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

- Realització del tràmit telemàtic en la Seu electrònica: emplenar instància i adjuntar els documents que a continuació es detallen:

 • Imprés normalitzat de compte justificatiu que inclou memòria d’actuació facilitat pel Servici de Cultura Festiva en l’apartat Impresos del tràmit.
 • Factures que acrediten la justificació de la despesa.
 • Justificants del pagament de la despesa.

Per al cas que s'autoritze a realitzar el tràmit a persona diferent de l'autoritzada per a la realització del tràmit de sol·licitud de la subvenció, ha d'aportar-se nou document d'apoderament.

Informació Complementària

L'ÚNIC imprés normalitzat de compte justificatiu que servix per a la justificació d'esta subvenció és el que troba en l'apartat Impresos del tràmit, ja que en funció del tipus de subvenció l'imprés és diferent.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Art. 20.5 Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 10/12/2021, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular 2022
 • Acord de Junta de Govern Local de 17/06/2022, pel qual s'aprova la concessió de subvencions.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

SERVICI DE CULTURA FESTIVA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Oficines de presentació:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina