ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Justificació subvenció per a la celebració d’actes commemoratius del seu vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.62
Descripció

Presentació del compte justificatiu de la subvenció rebuda per comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d’actes relatius al vint-i-cinc aniversari i els seus múltiples, exercici festiu 2022-2023

*****

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L'IMPRÉS NORMALITZAT PER A la PRESENTACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIONS FALLES – SERVICI DE CULTURA FESTIVA

INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES COMPTE JUSTIFICATIUQui ho pot sol·licitar?

Entitats sol·licitants de l’esmentada subvenció.

Requisits

Haver sol·licitat subvenció dins de la convocatoria de subvencions per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent de la ciutat de València, exercici festiu 2022/2023

Quan sol·licitar-ho

30 dies naturals a comptar des del següent al de la finalització de cadascuna de les festivitats en 2023, a excepció de les quals hagen realitzat totes les activitats a data de la publicació d'aquesta convocatòria, que hauran de presentar-la juntament amb la sol·licitud.


Termini de sol·licitud: del dia 20/03/2023 fins al 19/04/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina i en la web municipal).

Documentació per a tots els casos:
 • Factures acreditatives
 • Justificants de pagament
 • Imprés normalitzat de compte justificatiu (inclou memòria d’actuació):

  l'ÚNIC imprés normalitzat de compte justificatiu que servix per a la justificació d'esta subvenció és el que troba en l'apartat "Impresos" del tràmit, ja que en funció del tipus de subvenció l'imprés és diferent.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

- Realització del tràmit telemàtic en la Seu electrònica: emplenar instància i adjuntar els documents que a continuació es detallen:

 • Imprés normalitzat de compte justificatiu que inclou memòria d’actuació facilitat pel Servici de Cultura Festiva en l’apartat Impresos del tràmit.
 • Factures que acrediten la justificació de la despesa.
 • Justificants del pagament de la despesa.

Per al cas que s'autoritze a realitzar el tràmit a persona diferent de l'autoritzada per a la realització del tràmit de sol·licitud de la subvenció, ha d'aportar-se nou document d'apoderament.

Informació Complementària

L'ÚNIC imprés normalitzat de compte justificatiu que servix per a la justificació d'esta subvenció és el que troba en l'apartat "Impresos" del tràmit, ja que en funció del tipus de subvenció l'imprés és diferent.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 23/12/2022, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions a les comissions falleres, confraries, germandats o corporacions de Setmana Santa i altars de San Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del seu vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina