ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Justificació subvenció il·luminació carrers falles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.52
Descripció

Presentació del compte justificatiu de la subvenció rebuda per les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2023

*****

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L'IMPRÉS NORMALITZAT PER A la PRESENTACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIONS FALLES – SERVICI DE CULTURA FESTIVA.


Qui ho pot sol·licitar?

Comissions falleres sol·licitants de l’esmentada subvenció.

Requisits

Haver sol·licitat subvenció dins de la convocatoria d'ajudes a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2023, aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2022

Quan sol·licitar-ho

El termini de justificació, que es realitzarà a través de la seu electrònica, serà de 30 dies a comptar des del següent a la finalització de la celebració de les Falles 2023


Termini de sol·licitud: del dia 20/03/2023 fins al 05/05/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina).

Documentació per a tots els casos:
 • Factures acreditatives
 • Justificants de pagament
 • Imprés normalitzat de compte justificatiu (inclou memòria d’actuació):

  l'ÚNIC imprés normalitzat de compte justificatiu que servix per a la justificació d'esta subvenció és el que troba en l'apartat "Impresos" del tràmit, ja que en funció del tipus de subvenció l'imprés és diferent.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Realització del tràmit telemàtic en la Seu electrònica: emplenar instància i adjuntar els documents que a continuació es detallen:

 • Imprés normalitzat de compte justificatiu que inclou memòria d’actuació facilitat pel Servici de Cultura Festiva en l’apartat "Impresos" del tràmit.
 • Factures que acrediten la justificació de la despesa.
 • Justificants del pagament de la despesa.

Per al cas que s'autoritze a realitzar el tràmit a persona diferent de l'autoritzada per a la realització del tràmit de sol·licitud de la subvenció, ha d'aportar-se nou document d'apoderament.

Informació Complementària

L'ÚNIC imprés normalitzat de compte justificatiu que servix per a la justificació d'esta subvenció és el que es troba en l'apartat "Impresos" del tràmit, ja que en funció del tipus de subvenció l'imprés és diferent.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 29/12/2022, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2023
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina