ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premis a la Innovació Missions València 2030
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IN.80
Descripció

VIII EDICIÓ

La present convocatòria té per objecte regular la concessió d'una gratificació econòmica, emmarcada en els Premis a la Innovació Missions València 2030 i destinada a premiar les millors experiències d'investigació i innovació orientades a la Missió Climàtica València 2030.


Els premis oferixen les categories i modalitats següents:

 1. Projectes d'innovació per a una ciutat saludable.
 2. Projectes d'innovació per a una ciutat sostenible.
 3. Projectes d'innovació per a una ciutat compartida.
 4. Projectes d'innovació per a una ciutat pròspera i emprenedora.
 5. Projectes d'innovació procedent de col·legis o instituts, per a una ciutat saludable, sostenible, compartida o pròspera i emprenedora.
 6. Projectes d'investigació universitària en innovació, per a una ciutat saludable, sostenible, compartida o pròspera i emprenedora.
  • Tesi doctoral
  • Treball final de màster
  • Treball final de grau

Qui ho pot sol·licitar?

Podran accedir a aquesta línia de reconeixements, tant les persones físiques com les jurídiques que hagen iniciat l'execució d'un projecte innovador en l'àmbit territorial del municipi de València, amb data posterior al 31/12/2020, a excepció de les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat).

En la categoria de "Millor investigació universitària en innovació", podran participar les persones físiques que hagen superat el treball final de grau, final de màster o tesi doctoral amb data posterior al 31/12/2020

Requisits

Requisits dels projectes d'innovació aspirants als premis:

Els projectes, que es premien, així com els treballs finals de grau, final de màster o tesis doctorals, hauran de complir amb els següents requisits:

 • Evidenciar un impacte en la missió Climàtica València 2030.
 • Tindre un caràcter innovador.
 • Evidenciar el seu alineament amb Missions València i la Missió Climàtica València 2030, així com en la millora de la vida de les persones i del seu entorn.
 • Han d'estar implantats en l'àmbit territorial del municipi de València, haurà de beneficiar a l'enterés municipal de València de manera directa o inderecta, condició aquesta última que haurà de quedar prou evidenciada i justificada.
 • Els treballs finals de grau, finals de màster, o tesis doctorals poden haver-se superat en qualsevol Universitat, però necessàriament han de fer referència i basar la seua investigació sobre àmbits de la innovació a la ciutat de València.
 • Haver iniciat l'execució del projecte amb data posterior al 31/12/2020
 • No haver sigut premiat en edicions anteriors del premis a la innovació Missions València 2030

Requisits de les persones o entitats sol·licitans:

 • No estar afectades per alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la LGS, l'apreciació de la qual es farà en la forma prevista en aquest article i en els articles 22, 25 i 26 del RLGS.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Seguretat Social.
 • No tindre cap deute amb l'Ajuntament de València.
 • Haver justificat correctament qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.
 • No trobar-se en procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació BOP: 19/04/2023


Termini de sol·licitud: del dia 20/04/2023 fins al 19/05/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment: Imprès de sol·licitud normalitzada que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud normalitzada es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • Les persones jurídiques, entitats i professionals hauran de fer el tràmit necessàriament a través de mitjans telemàtics, segons l'especificat en l'article 14 de la Llei 39/2015, de l'1 d'Octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Les persones físiques poden presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, a més de per la seu electrònica, de manera presencial en qualsevol dels diferents registres d’entrada municipals, sense perjudici de poder presentar-les en els diferents llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'Octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex I. Declaració responsable (TOTES LES CATEGORIES):

  de l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

 • Annex II. Canvas de la innovació (TOTES LES CATEGORIES):

  de l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

  Se sol·licita omplir la plantilla facilitada com a exercici de síntesi del projecte d'innovació per mitjà de ferramentes àgils del procés innovador.

 • Annex III. Memòria explicativa del projecte d'innovació orientat a la Missió Climàtica València 2030 (CATEGORIES 1, 2, 3, 4 i 5):

  de l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

 • Resum executiu del treball: final de màster, final de grau o tesi doctoral amb una extensió màxima de vint pàgines (CATEGORIA 6)
 • Acreditació d'haver superat el treball final de màster, final de grau o tesi doctoral, per mitjà de certificació de la universitat que corresponga (CATEGORIA 6)
 • Localització, del treball complet, o base de dades on es troben publicats qualsevol del tres títols universitaris (CATEGORIA 6)
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Entitats sense ànim de lucre:
  • Inscripció en el corresponent registre públic
  • Estatuts
  • Composició de l'última junta directiva
 • Persones jurídiques:
  • Escriptura de constitució
  • Estatuts de l'empresa
 • Asociacions i Fundacions:
  • Acta fundacional
  • Justificant de la inscripció en el registre d'associacions
  • Acord de nomenament de la junta directiva de l'associació
 • Universitats, centres educatius, instituts tecnològics i centres d'investigacións:
  • Inscripció en el corresponent registre públic
  • Documentació relativa a la seua constitució
  • Estatuts
  • Composició de l'última junta directiva
Informació Complementària

- La participació en esta convocatòria implica l’acceptació del que estipula la mateixa i l'Ordenança municipal de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.

- Els premis oferixen les següents gratificacions:Premis a la innovació Missions València 2030

Categories i modalitats

Gratificació

Projecte guanyador

Menció especial

1.- Millor projecte d’innovación per a una ciutat saludable.

8.000 €

4.000 €

2.- Millor projecte d’innovació per a una ciutat sostenible.

8.000 €

4.000 €

3.- Millor projecte d’innovació per a una ciutat compartida.

8.000 €

4.000 €

4.- Millor projecte d’innovació per a una ciudad pròspera i emprenedora.

8.000 €

4.000 €

5.- Millor projecte d’innovació procedent de col·legis o instituts.

8.000 €

4.000 €

6.- Millor investigació universitària en innovació.

- Tesi doctoral.

8.000 €

4.000 €

- Treball final de màster.

8.000 €

4.000 €

- Treball final de grau.

8.000 €

4.000 €- Els aspectes a valorar de les sol·licituds presentades a esta convocatòria son:

ID

DESCRIPCIÓ

PUNTS

1

Innovació i impacte potencial sobre la Missió Climàtica València 2030.

0-50 punts

Identificar i quantificar impactes en la Misió Climàtica València 2030.

Descripció de la solució proposada

Identificar la innovació en la proposta.

Anàlisi d’alternatives i justificació de la solució triada

2

Inversió requerida i impacte potencial en l’ocupació

0-25 puntos

Identificar, valorar i planificar els recursos necessaris

Identificar, valorar i planificar la inversió pròpia i el finançament necessari.

Viabilitat del model de negoci

Valorar la capacitat de generar ocupació de qualitat i inclusiu.

3

Implicació social i mobilització de l’ecosistema.

0-25 puntos

Capacitat demostrada d’implicar la ciutadania en el projecte.

Capacitat de mobilitzar a entitats participants en el desenvolupament del projecte procedents de diferents hèlices del model.

Capacitat de generar col·laboracions amb altres entitats durant el projecte.- La decisió de la convocatòria dels premis es donarà a conéixer públicament a través de la pàgina www.valencia.es. Així mateix, es notificarà a les persones o entitats premiades.

- El termini màxim per a resoldre la concessió i notificar-ho a les persones o entitats premiades és de sis mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

- L'abonament del premi es realitza per transferència a favor de la persona física o jurídica, sobre la qual s'haja resolt la convocatòria dels premis, en el compte corrent de l'entitat financera que han indicat. Estes dotacions estan subjectes a les retencions fiscals d’acord amb la legislació vigent.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.1a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
A comptar des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
-Article 20.5 de l'Ordenança Municipal de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Tel: 96 208 4861 – 96 208 4860

Legislació
 • Convocatòria reguladora de la VIII Edició dels Premis a la Innovació Missions València 2030
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'INNOVACIÓEdifici de Punt de Ganxo, Plaça de l'Almoina, 4 - 2ª Planta - 46003 ValènciaTel.: 96.208.4860 - 96.208.4861Horari: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 horesauxinnovacion@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina