ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
VI Edició Premis a la innovació social i urbana Missions València 2030
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IN.80
Descripció

La present convocatòria té com a objecte regular la concessió d'una gratificació/retribució econòmica i/o reconeixement corresponent, emmarcada en els Premis a la Innovació Social i Urbana Missions València 2030 i destinada a premiar les millors experiències d'investigació i innovació orientades a les àrees de rellevància de Missions València 2030.

Els premis oferixen les següents categories i modalitats:

Premis a la innovació social i urbana Missions València 2030
Categories Modalitats
1. Millor projecte d’innovació per a una ciutat saludable
 • Sector privat
 • Societat civil
 • Acadèmia
 • Administracions públiques i entitats dependents
2. Millor projecte d’innovació per a una ciutat sostenible
 • Sector privat
 • Societat civil
 • Acadèmia
 • Administracions públiques i entitats dependents
3. Millor projecte d’innovació per a una ciutat compartida
 • Sector privat
 • Societat civil
 • Acadèmia
 • Administracions públiques i entitats dependents
4. Millor projecte d’innovació per a una ciutat emprenedora
 • Sector privat
 • Societat civil
 • Acadèmia
 • Administracions públiques i entitats dependents
5. Millor projecte d’innovació procedent de col·legis o instituts
 • Modalitat única
6. Millor investigació universitària en innovació social i urbana
 • Tesi doctoral
 • Treball final de màster
 • Treball final de grau

Qui ho pot sol·licitar?

Poden accedir a esta línia de reconeixements, a excepció de les entitats sense personalitat jurídica (comunitat de béns, societats civils o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat), tant les persones físiques com les jurídiques procedents de qualsevol de les quatre hèlices de l'ecosistema innovador.

Requisits

Les persones o entitats participants hauran de complir amb els requisits següents:

 • Haver desenvolupat el projecte innovador al municipi de València, l'any 2020, i especificar, si és el cas, on. En la categoria de millor treball final de grau, final de màster o tesi doctoral, haver superat el treball durant l'any 2020.
 • No incórrer en alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la LGS, l'apreciació de la qual es fa en la forma prevista en este article i en els articles 22, 25 i 26 del RLGS.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Seguretat Social.
 • No tindre cap deute amb l'Ajuntament de València.
 • Haver justificat correctament qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.
 • No trobar-se en procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació BOP: Dijous, 20 de Maig de 2021 - Núm. 95

Termini inicial de sol·licitud: del dia 21/05/2021 fins al 21/06/2021 tots dos inclusivament.
AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: del 22 al 25 de juny, tots dos inclusivament. (Anunci publicat en el Tauler d'edictes, data 21/06/2021).


Termini de sol·licitud: del dia 21/05/2021 fins al 25/06/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

TOTS ELS CASOS

 • Annex I. Declaració responsable.

Disponible en l'apartat impresos d'aquesta mateixa pàgina.

CAS 1: (Categories 1, 2, 3, 4 i 5)

 • Memòria explicativa del projecte

Memòria explicativa del projecte d'innovació amb una extensió màxima de vint pàgines, que ha de contindre com a mínim: la descripció del projecte, els objectius que es volen assolir, les accions desenvolupades i els resultats obtinguts.

 • Annex II –Canvas de la innovació

Se sol·licita omplir la plantilla facilitada com a exercici de síntesi del projecte d'innovació per mitjà de ferramentes àgils del procés innovador. Disponible en l'apartat impresos d'aquesta mateixa pàgina.

 • Quan es tracte d'entitats sense ànim de lucre

Còpia de la inscripció en el registre públic corresponent, còpia de la documentació de constitució, estatuts, composició de l'última Junta Directiva, així com l’acreditació de la persona que exercisca la representació legal o persona autoritzada.

 • Quan es tracte de persones físiques, en règim d'autònomes

Model 036 o 037 i alta en el règim d’autònoms de la Seguretat Social, mútues o semblants, i l’últim rebut pagat del RETA, de la mútua o semblants.

 • Quan es tracte de persones jurídiques

Model 036 o 037, escriptura de constitució, estatuts de l'empresa i acreditació dels poders de la representació legal.

 • Quan es tracte d'associacions i fundacions amb activitat econòmica

Model 036 o 037, escriptura de constitució, estatuts de l'associació o fundació, acreditació dels poders de la representació legal. Així mateix, han d'acreditar que desenvolupen una activitat econòmica, mitjançant la presentació del model 303, de tots els trimestres de l'exercici anterior i de l’actual, factures emeses i resum anual d'IVA o, en defecte d’això, el certificat d'exempció de l'IVA.

 • Quan es tracte d'acadèmies, instituts tecnològics i centres d'investigacions

Còpia de la inscripció en el registre públic corresponent, còpia de la documentació de constitució, estatuts, composició de l'última Junta Directiva, així com l’acreditació de la persona que exercisca la representació legal o persona autoritzada.

 • Quan es tracte de les societats públiques, les entitats vinculades o dependents de les administracions públiques:

Còpia de la inscripció en el registre públic corresponent, còpia de la documentació de constitució, estatuts, composició de l'última Junta Directiva, així com l’acreditació de la persona que exercisca la representació legal o persona autoritzada.

CAS 2: (Categoria 6)

 • Resum executiu del treball

Resum executiu sobre el treball final de màster, final de grau o tesi doctoral amb una extensió màxima de vint pàgines.

 • Acreditació d’haver superat el treball

Acreditació d'haver superat el treball final de màster, final de grau o tesi doctoral, per mitjà de certificació de la universitat que corresponga.

 • Localització, del treball complet

Localització del treball complet o base de dades on es troben publicats qualsevol dels tres títols universitaris.


Després d'aquesta explicació, a continuació es detallarà la documentació necessària en cada cas:

Documentació per a tots els casos:
 • Annex 1. Declaració responsable:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest mateix tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • CAS 1: (Categories 1, 2, 3, 4 i 5):
  • Memòria explicativa del projecte
  • Annex 2. Canvas de la innovació:

   Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest mateix tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • Inscripció en el registre públic corresponent
  • Documentació relativa a la seua constitució i composició de l’última junta directiva
  • Acreditació de la persona que exercisca la representació legal o persona autoritzada
  • Model 036 o 037
  • Alta en el règim d'autònoms de la Seguretat Social, Mutues o similars
  • L’últim rebut pagat del RETA, de la mútua o similars
  • Escritura de Constitució
  • Estatuts de l'empresa
  • Acreditació dels poders de representació legal
  • Estatuts de l'associació o fundació
  • Model 303, de tots els trimestres de l’exercici anterior i del present, factures emeses i resum anual d’IVA o, en defecte d’això, el certificat d’exempció de l’IVA.
 • CAS 2: (Categoria 6):
  • Resum executiu del treball
  • Acreditació d’haver superat el treball
  • Localització, del treball complet
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

-Les candidatures hauran de ser presentades, segons imprés normalitzat acompanyades de la documentació requerida, dins del termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds, s’han d’adreçar al Servici d'Innovació, i s’han de presentar per via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València https://sede.valencia.es/sede/, en l'apartat Tràmits, seleccionant Matèries i, dins d'estes, Activitat econòmica, ocupació i consum en l'apartat Innovació:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.IN.80

La tramitació s’ha de realitzar per mitjans electrònics en aplicació del que disposa l’article 14.3 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, utilitzant els sistemes d’identificació electrònica i signatura electrònica exposats en la seu.

Les persones físiques poden presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, a més de per la seu electrònica, de manera presencial en qualsevol dels diferents registres d’entrada municipals, sense perjudici de poder presentar-les en els diferents llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-Les sol·licituds que siguen requerides per falta de documentació, seran esmenades en un termini de deu dies hàbils improrrogables, a partir de la notificació per a la presentació de la documentació.

Informació Complementària

- La participació en esta convocatòria implica l’acceptació del que estipula la convocatòria i l'Ordenança municipal de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics que la regula.

- Els premis oferixen les següents gratificacions i reconeixements honorífics.

Les modalitats de reconeixement a les administracions públiques i entitats dependents no comporten gratificació econòmica.

Premis a la innovació social i urbana Missions València 2030

Categories i modalitats

Gratificació i reconeixement

1.-Millor projecte d’innovació per a una ciutat saludable

Projecte guanyador

Menció especial

Sector privat

4.000 €

2.000 €

Societat civil

4.000 €

2.000 €

Acadèmia

4.000 €

2.000 €

Administracions públiques i entitats dependents

Reconeixement

Reconeixement

2.-Millor projecte d’innovació per a una ciutat sostenible

Projecte guanyador

Menció especial

Sector privat

4.000 €

2.000 €

Societat civil

4.000 €

2.000 €

Acadèmia

4.000 €

2.000 €

Administracions públiques i entitats dependents

Reconeixement

Reconeixement

3.-Millor projecte d’innovació per a una ciutat compartida

Projecte guanyador

Menció especial

Sector privat

4.000 €

2.000 €

Societat civil

4.000 €

2.000 €

Acadèmia

4.000 €

2.000 €

Administracions públiques i entitats dependents

Reconeixement

Reconeixement

4.-Millor projecte d’innovació per a una ciutat emprenedora Projecte guanyador Menció especial
Sector privat 4.000 € 2.000 €
Societat civil 4.000 € 2.000 €
Acadèmia 4.000 € 2.000 €
Administracions públiques i entitats dependents Reconeixement Reconeixement

5.-Millor projecte d’innovació procedent de col·legis o instituts.

Projecte guanyador

Menció especial

Modalitat única

4.000 €

2.000 €

6.-Millor investigació universitària en innovació social i urbana.

Projecte guanyador

Menció especial

Tesi doctoral

4.000 €

2.000 €

Treball final de màster

4.000 €

2.000 €

Treball final de grau

4.000 €

2.000 €

- Els aspectes a valorar de les sol·licituds presentades a esta convocatòria seran:

Categories 1 a 6 dels Premis d’Innovació

Id
Criteris de valoració Categoria 1 a 5 Categoria 6
Màxim Màxim
1 Vinculació del projecte d’innovació a les àrees de rellevància de Missions València 2030 30 punts 50 punts
2 Originalitat i grau d’innovació 25 punts 25 punts
3 Valor públic i impacte social i urbà 25 punts 25 punts
4 Viabilitat i sostenibilitat (tècnica, econòmica i financera) 10 punts -
5 Caràcter col·laboratiu 10 punts -

- Les dotacions econòmiques estan subjectes a les retencions fiscals, d’acord amb la legislació vigent.

- La decisió de la convocatòria dels premis es donarà a conéixer públicament a través de la pàgina www.valencia.es. Així mateix, es notificarà a les persones o entitats premiades.

- El termini màxim per a resoldre la concessió i notificar-ho a les persones o entitats premiades és de sis mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

- L'abonament del premi es realitza per transferència a favor de la persona o persones, físiques o jurídiques, sobre les quals s'haja resolt la convocatòria dels premis, en el compte corrent de l'entitat financera que han indicat.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.1a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
-Article 20.5 de l'Ordenança Municipal de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Tel: 96 208 4861 – 96 208 4860

Legislació
 • Convocatòria reguladora de la VI Edició dels Premis a la Innovació Social i Urbana Missions València 2030.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
On dirigir-se

Servici d’Innovació

Tel: 96 208 4861 – 96 208 4860

auxinnovacion@valencia.es

Edifici de Punt de Ganxo, Plaça de l’Almoina, 4 - planta 2 -46003 València

Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'INNOVACIÓPlaça de l'Almoina, 4 - 2a planta - Tel.: 96.208.4860 - 96.208.4861Horari: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 horesauxinnovacion@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial és amb cita que es pot demanar en el telèfon 96.363.52.49
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.390.17.47
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63Tel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.185.42.05
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.162.00.66
 • ALCALDIA DEL PERELLONETAvinguda de les Gavines, s/nTel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.177.78.89.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.183.02.95.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCarrer del Guadalquivir, 15 (cantonada amb el camí d'Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.376.09.36.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96 367 33 30
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.396.33.17.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.139.41.49.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.324.89.64.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.366.66.89.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMC. de Francesc Cubells, 58Tel.: 962082519/ 962084261Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només per a persones físiques. Cal demanar-ne la cita a través de la web municipal www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atén presencialment les persones que n'han sol·licitat la cita a través de www.valencia.es o del telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina