ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Selecció de dos docents per al projecte “ORIENTACCIÓ” - Pla MRR
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.EM.70
Descripció

Selecció de dos docents per a l’execució de dos accions formatives en el projecte “ORIENTACCIÓ”, en el marc del Pla MRR per a persones desocupades de llarga duració majors de 45 anys.

Llocs a seleccionar:

- Docent d'idiomes –Valencià nivell 2

- Docent del mòdul MF0969_1 Tècniques administratives bàsiques d'oficina (família professional administració i gestió)

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques que complisquen els requisits establits en la normativa de referència.

Requisits

a) Tindre nacionalitat espanyola o pertànyer a qualsevol dels Estats signants del Tractat de la Unió Europea. Les persones estrangeres que no pertanguen a algun dels Estats signants del Tractat de la Unió Europea, hauran de tenir permís de residència i autorització de treball per compte d'altri amb una duració mínima superior a la del projecte a realitzar, la titulació exigida per al lloc al qual opten homologada per l'Estat espanyol i coneixements suficients de la llengua castellana.

b) No excedir de l'edat de jubilació ordinària establida en la legislació vigent.

c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

d) No haver sigut separat/da mitjançant expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels Òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

e) No haver sigut condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. Aquesta circumstància haurà de ser acreditada prèviament a l'aprovació de la contractació mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

Per a prendre part en el procés de selecció del personal del projecte “ORIENTACCIÓ”, serà necessari que les persones aspirants reunisquen les condicions reflectides en les bases generals de selecció de personal per a programes d'ocupació i formació aprovades en Junta de Govern Local de 15 de juliol de 2022, així com en la Resolució de 22 de desembre de 2021, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Quan sol·licitar-ho

El termini de sol·licitud de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Tauler d'edictes Municipal.


Termini de sol·licitud: del dia 09/05/2023 fins al 15/05/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.


Documentació per a tots els casos:
 • DNI / TIE (Targeta d'identificació d'estranger/a):

  Si es fa el tràmit per seu electrònica no és necessari, només seria necessari en el cas de realitzar-se presencialment.

 • Currículum vitae
 • Documentació justificativa requisits que s'adduïsquen:

  La que corresponga segons la documentació requerida

 • Documentació justificativa acreditació mèrits que s'adduïsquen:

  La que corresponga segons la documentació aportada

 • Altra documentació complementària:

  es podrà aportar mitjançant "Documentació addicional" una vegada iniciat el tràmit

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Per a participar en el procés de selecció es realitzaran les actuacions relacionades en la Convocatòria del procés selectiu de personal docent per al projecte “ORIENTACCIÓ”.

Informació Complementària

Per a participar en els processos de selecció de personal de Programes de Formació i Ocupació de l'Ajuntament de València es complirà amb la normativa establida per a cada programa.

- Convocatòria del procés selectiu de dos docents per al projecte “ORIENTACCIÓ”.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs d'alçada
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 122 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Atenció telefònica

010

962081725

Legislació

- RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2021, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoquen, per tramitació anticipada, les subvencions destinades al finançament de les inversions del component 23 “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu”, inversió 4 “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat”, línia d’inversió “Col·lectius vulnerables”, dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència per a persones desocupades de llarga duració majors de 45 anys (CID 346).

- Bases generals per a la selecció de personal per a programes de formació i ocupació

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

On dirigir-se

Servici de Formació i Ocupació

C/ Amadeu de Savoia, 11 Nau Oest, 1er pis

46010 - València

Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina