ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Selecció de personal per a la formació en capacitats digitals “DONA DIGITAL”
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.EM.60
Descripció

Selecció de personal per a l’execució del programa de formació en capacitats digitals “DONA DIGITAL”.

* * * * * * *

LLISTAT PROVISIONAL DE CANDIDATURES DEL PROCÉS SELECTIU DEL PERSONAL (23/11/2022)

En el dia de hui, 23 de novembre de 2022, es publica el Llistat Provisional de candidatures del procés selectiu del personal per al projecte DONA DIGITAL 2022.

El termini de revisió de la baremació serà de 3 dies hàbils: del 24 de novembre a les 0.00 hores al 28 de novembre a les 23.59 hores.

TRÀMIT D'AL·LEGACIONS: es podran formular al·legacions, si és el cas, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o el seu sector públic local o accedint al seu corresponent expedient a través de Carpeta Ciutadana.

La presentació es realitzarà preferentment de manera telemàtica per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Les presentacions posteriors a aquesta data no seran tingudes en compte. No s'admetrà ni serà considerada cap documentació nova a la ja aportada.

- Llistat provisional de candidatures del procés selectiu del personal.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques que complisquen el requisits establits en la normativa de referència.

Requisits

Seran requisits generals els següents:

a) Tindre nacionalitat espanyola o pertànyer a qualsevol dels Estats signants del Tractat de la Unió Europea. Les persones estrangeres que no pertanguen a algun dels Estats signants del Tractat de la Unió Europea, hauran de tenir permís de residència i autorització de treball per compte d'altri amb una duració mínima superior a la del projecte a realitzar, la titulació exigida per al lloc al qual opten homologada per l'Estat espanyol i coneixements suficients de la llengua castellana.

b) No excedir de l'edat de jubilació ordinària establida en la legislació vigent.

c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

d) No haver sigut separat/da mitjançant expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels Òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

e) No haver sigut condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. Aquesta circumstància haurà de ser acreditada prèviament a l'aprovació de la contractació mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

Per a prendre part en el procés de Selecció del personal del projecte “DONA DIGITAL”, serà necessari que les persones aspirants reunisquen les condicions reflectides en les bases de selecció de personal per a programes d'ocupació i formació aprovades en Junta de Govern Local de 15 de juliol de 2022, així com en la Resolució de 28 de juliol de 2022, del director general de LABORA.

Quan sol·licitar-ho

El termini de sol·licitud serà de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Tauler d’edictes municipal.

PUBLICACIÓ TAULER D'EDICTES MUNICIPAL: 14/10/2022


Termini de sol·licitud: del dia 17/10/2022 fins al 21/10/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • DNI / TIE (Targeta d'identificació d'estranger/a):

  Els documents han d'estar vigents. Per totes dues cares.

 • Imprés d'autobaremació:

  Disponible en l'apartat impresos.

 • Curriculum Vitae
 • Documentació justificativa requisits que s'adduïsquen:

  La que corresponga segons la documentació requerida.

 • Documentació justificativa acreditació mèrits que s'adduïsquen:

  La que corresponga segons la documentació aportada.

 • Altra documentació complementària:

  La que corresponga segons la documentació requerida.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Per a participar en el procés de selecció es realitzaran les actuacions relacionades en la Convocatòria per a la selecció de personal del programa de formació en capacitats digitals “DONA DIGITAL “.

Informació Complementària

Per a participar en els processos de selecció de personal de Programes de Formació i Ocupació de l'Ajuntament de València es complirà amb la normativa establida per a cada programa.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs d'alçada
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 122 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Atenció telefònica

962081725

Legislació
 • RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions públiques amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022, per a l'execució del Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • Bases generals per a la selecció de personal per a programes de formació i ocupació.
 • Convocatòria del procés selectiu de personal per al projecte “Dona Digital”.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació i fer consultes:

Servici de Formació i Ocupació

C/ Amadeu de Savoia, 11 Nau Oest, 1er pis

46010 - València


Oficines de presentació:

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servici de Formació i Ocupació, es presentará de manera telemàtica preferentment o prèvia cita en els diferents registres d’entrada de l’Ajuntament de València, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, se’n podrà realitzar la presentació telemàtica a través la seu electrònica de l’Ajuntament de València <valencia.es>.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS (TRÀMITS PADRÓ)Carrer d'Alberic, 18De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS (TRÀMITS PADRÓ)C/ del Comte de Lumiares, 5 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 / 963014227De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina