ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Programa EMPUJU- Contractacions laborals temporals dirigides a persones desocupades menors de 30 anys
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.EM.35
Descripció

Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, subvencionat per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.***

05/09/2022: PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE BAREMACIÓ DE LES CANDIDATURES DEL PROGRAMA EMPUJU 2022.EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS SERÀ DE 10 DIES HÀBILS: DEL 06 DE SETEMBRE A LES 0.00 HORES Al 19 DE SETEMBRE A LES 23.59 HORES. La presentació d'al·legacions es realitzarà a través Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana (el document de revisió de baremació es pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina). LES PRESENTACIONS ANTERIORS I POSTERIORS A AQUESTA DATA NO SERAN TINGUDES EN COMPTE.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques que complisquen els requisits establits en l'apartat següent i que hagen rebut SMS del Servici de Formació i Ocupació, en el qual es comunica que han sigut preseleccionades per LABORA per a participar en el programa d'ocupació EMPUJU i se'ls emplaça per a presentar la sol·litud i la documentació necessària per a la seua baremació i selecció final entre les persones candidates.

Requisits

Són destinatàries finals d'estes ajudes les persones desocupades menors de 30 anys d'edat que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat, i com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ), condicions que hauran de complir-se en el moment de la contractació. Així mateix han d'haver sigut preseleccionades per LABORA per a poder participar en el procés de selecció.

Queden exclosos d'este programa els següents supòsits: a) Persones treballadores que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació. b) Persones que hagueren sigut contractades a l'empara dels programes EMPUJU i EMCUJU precedents, qualsevol entitat. c) Contractacions a jornada parcial, excepte aquelles derivades de reduccions legals de jornada a petició de la persona treballadora. d) Contractacions realitzades per entitats que hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació. e) Contractacions realitzades per entitats sancionades en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, Seguretat Social o materia laboral. f) Qualsevol contractació que s'emmarque en l'àmbit de les ofertes públiques d'ocupació, regulades en el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Quan sol·licitar-ho

Termini màxim de 5 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la emissió del 3er SMS, per a la presentació de la sol·licitud de participación, de l’imprés d’autobaremació i de tota la documentació justificativa que ha d'acompanyar-la. El termini serà publicat en la pàgina web de València Activa.

Termini de sol·licitud: del dia 21/07/2022 fins al 27/07/2022 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

A) En el cas que la persona preseleccionada per LABORA ESTIGA INTERESSADA a participar en el procés de selecció de l'oferta d'ocupació:

1) DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Imprés/formulari de sol·licitud. Si la sol·licitud es presenta de manera presencial, es pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina . Si es presenta en aquesta Seu Electrònica, el formulari de sol·licitud es visualitzarà com a "Formulari de tràmit" després de prémer el botó “Iniciar tràmit” .
 • DNI / TIE (Targeta d'identificació d'estranger/a) / Permís Nacional de Conduir (PNC).
 • Imprés d'autobaremació. Es pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina.
 • Copia titulació acadèmica sol·licitada. Per totes dues cares. En cas de titulació estrangera ha d'estar homologada.

2) DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL DEPENENT DE CIRCUMSTÀNCIES ESPECIFIQUES:

 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per LABORA tinga diversitat funcional o malaltia mental: Certificat del grau de discapacitat o certificat del diagnòstic del trastorn del centre públic de salut mental.
 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per LABORA tinga la condició de víctima de violència de gènere: S'aportarà resolució judicial o informe dels serveis socials públics que l'acredite.
 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per LABORA es trobe en situació o risc d'exclusió social: Certificat dels serveis socials públics de trobar-se en situació o risc d'exclusió social (inclòs risc de desnonament). Indicacions: No s'haurà d'aportar este certificat si la persona preseleccionada està empadronada en el municipi de València i autoritza expressament al fet que l'òrgan gestor obtinga directament esta informació en l'imprés de sol·licitud.
 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per LABORA siga menor d'edat: S'aportarà DNI / TIE / PNC de la persona menor i del/de la seu/a representant legal i Llibre de família o justificant documental que acredite tal representació. Indicacions en el cas de realitzar el tràmit per seu electrònica: a) Si el/la representant legal realitza el tràmit per seu electrònica, haurà de seleccionar l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'un apoderament", havent d'aportar el Llibre de família o justificant documental com a "Document d'apoderament". En este cas no serà necessari que aporte la seua documentació d'identitat, però sí la de la persona menor d'edat b) Si és la persona menor d'edat la que realitza el tràmit per seu electrònica, haurà de triar l'opció "Soc la persona interessada" i aportar la documentació necessària del/de la seu/a representant (documentació d'identitat i Llibre de família o justificació documental de la representació), seleccionant les caselles corresponents.


B) En el cas que la persona preseleccionada per LABORA NO ESTIGA INTERESSADA a participar en el procés de selecció de l'oferta d'ocupació:

 • Imprés de sol·licitud, indicant en l'assumpte rebuig d'oferta d'ocupació. Es pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina si la sol·licitud es presenta de manera presencial. Si es presenta en esta Seu Electrònica, el formulari de sol·licitud es visualitzarà com a "Formulari de tràmit" després de prémer el botó “Iniciar tràmit”.
 • Imprés de rebuig d'oferta (EMP0456E-Annex III) emplenat i signat, accessible per a la seua descàrrega en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina.
 • DNI / TIE/ PNC.

A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN ELS DOCUMENTS A APORTAR TAL COM APAREIXEN DESCRITS EN REALITZAR EL TRÀMIT PER SEU ELECTRÒNICA


Documentació per a tots els casos:
 • DNI / TIE (Targeta d'identitat d'estranger/a) / PNC (Permís Nacional de conduir) de la persona interessada
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En el cas que la persona sol·licitant preseleccionada per LABORA estiga interessada a participar en el procés de selecció de l'oferta d'ocupació:
  • Annex d'Autobaremació
  • Titulació acadèmica
  • Certificat del grau de discapacitat o certificat del diagnòstic del trastorn del centre públic de salut mental
  • Resolució judicial o informe dels serveis socials públics (en cas de ser víctima de violència de gènere)
  • Certificat dels servicis socials públics de trobar-se en situació o risc d'exclusió social (inclòs risc de desnonament)
  • DNI / TIE / PNC de representant legal
  • Llibre de família o justificant documental que acredite la representació legal de la persona menor
 • En el cas que la persona sol·licitant preseleccionada per LABORA, no estiga interessada a participar en el procés de selecció de l'oferta d'ocupació:
  • Imprés de rebuig d'oferta (EMP0456E-Annex III)
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Per a poder participar en el procés de selecció de l'Ajuntament de València en el programa EMPUJU deurà:

 1. Constar en els llistats de candidatures preseleccionades per LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació i rebre comunicació de l'Ajuntament de València mitjançant SMS, en el qual s'informe que és una candidatura preseleccionada per LABORA per a participar en el procés de selecció del programa EMPUJU. En el missatge anirà indicat el codi personal assignat a cada persona participant. Amb aquest codi apareixerà en els llistats d'admissió i baremació que es publiquen i en l'acta de selecció final,en els quals no figurarà cap dada identificativa de la persona participant per a preservar la protecció de dades personals. Tota la informació i les comunicacions que realitze l'Ajuntament de València relativa a este programa seran publicades en la pàgina web de València Activa <https://valenciactiva.valencia.es/>
 2. Presentació de la sol·licitud juntament amb l'imprés d'autobaremació LABORA i la documentació acreditativa dels criteris a valorar en el termini indicat.
 3. En cas que la persona candidata no estiga interessada en l'oferta d'ocupació, haurà de presentar l'imprés de rebuig d'oferta emplenat i signat.
 4. Comprovar que apareix el seu codi personal en la publicació del llistat de sol·licituds admeses i no admeses, indicant el motiu i obrint el termini de 10 dies hàbils per a esmenar la documentació requerida.
 5. Una vegada finalitzat este termini, es procedirà a la baremació de les candidatures admeses i es publicarà el llistat de baremació, obrint un nou termini de 10 dies hàbils per a la presentació davant la Comissió de Baremació de les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents.
 6. Resoltes les reclamacions o al·legacions presentades, es publicarà l'acta de selecció final, en la qual s'indicarà les persones seleccionades per a subscriure el contracte de treball oferit.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs d'alçada
Silenci Administratiu: Desestimatori

Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Legislació

- Instrucciones publicidad FSE
- Instruccions selecció LABORA

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓC/ Amadeu de Savoia, 11 - Nau Oest, planta 1, 46010 ValènciaTel.: 962 081 725De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
Anar a inici de pàgina