ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Programa EMPUJU- Contractacions laborals temporals dirigides a persones desocupades menors de 30 anys
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.EM.35
Descripció

Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, subvencionat per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

*****

***06/06/2023: PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, REQUERIMENTS D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ ESSENCIAL I BAREMACIÓ DE LES CANDIDATURES DEL PROGRAMA EMPUJU 2023.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS SERÀ DE 10 DIES HÀBILS: DEL 7 DE JUNY A LES 0.00 HORES Al 20 DE JUNY A LES 23.59 HORES. LA PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS ES REALITZARÀ PREFERENTMENT DE MANERA TELEMÀTICA PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. LES PRESENTACIONS ANTERIORS O POSTERIORS A ESTA DATA NO SERAN TINGUDES EN COMPTE.

Les persones interessades poden presentar les al·legacions que estimen pertinents preferentment a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València, sempre que estiguen relacionades EXCLUSIVAMENT amb la baremació, no es considerarà cap altre tipus de nova documentació que s'aporte. En el mateix termini haurà de presentar-se la documentació essencial requerida.

Recordem a les candidatures que les persones destinatàries finals d'aquestes ajudes són persones menors de 30 anys d'edat que figuren inscrites com a aturades en els Espais LABORA de la Generalitat i que tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, condició que hauran de complir en el moment de la contractació. És a dir, s'ha d'estar inscrita en LABORA com a persona desocupada i inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de la contractació (dia anterior). Qualsevol persona que no complisca aquestes condicions no serà contractada.LLISTAT DE BAREMACIÓ EMPUJU 2023 (06/06/2023) (Enllaç)

IMPRÉS REVISIÓ DE LA BAREMACIÓ (Enllaç)Ha d'haver presentat prèviament la sol·licitud de participació EMPUJU 2023

Es podrà aportar accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana, o a través del procediment Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques que complisquen els requisits establits en l'apartat següent i que hagen rebut SMS del Servici de Formació i Ocupació, en el qual es comunica que han sigut preseleccionades per LABORA per a participar en el programa d'ocupació EMPUJU i se'ls emplaça per a presentar la sol·litud i la documentació necessària per a la seua baremació i selecció final entre les persones candidates.

Requisits

Són destinatàries finals d'estes ajudes les persones desocupades menors de 30 anys d'edat que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat, i com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ), condicions que hauran de complir-se en el moment de la contractació. Així mateix han d'haver sigut preseleccionades per LABORA per a poder participar en el procés de selecció.

Queden excloses d'este programa: a) Persones treballadores que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació. b) Persones que hagueren sigut contractades a l'empara dels programes EMPUJU i EMCUJU precedents, qualsevol entitat.

Quan sol·licitar-ho

Termini màxim de 5 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la emissió del 3er SMS, per a la presentació de la sol·licitud de participación, de l’imprés d’autobaremació i de tota la documentació justificativa que ha d'acompanyar-la. El termini serà publicat en la pàgina web de València Activa.


Termini de sol·licitud: del dia 18/05/2023 fins al 24/05/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

A) En el cas que la persona preseleccionada per LABORA ESTIGA INTERESSADA a participar en el procés de selecció de l'oferta d'ocupació:

1) DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Imprés/formulari de sol·licitud. Si la sol·licitud es presenta de manera presencial, es pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina . Si es presenta en aquesta Seu Electrònica, el formulari de sol·licitud es visualitzarà com a "Formulari de tràmit" després de prémer el botó “Iniciar tràmit” .
 • DNI / TIE (Targeta d'identificació d'estranger/a) / Permís Nacional de Conduir (PNC).
 • Imprés d'autobaremació. Es pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina.
 • Copia titulació acadèmica sol·licitad, per totes dues cares. En cas de titulació estrangera ha d'estar homologada.

2) DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL DEPENENT DE CIRCUMSTÀNCIES ESPECIFIQUES:

 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per LABORA tinga diversitat funcional o malaltia mental: Certificat del grau de discapacitat o certificat del diagnòstic del trastorn del centre públic de salut mental.
 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per LABORA tinga la condició de víctima de violència de gènere: S'aportarà resolució judicial o informe dels serveis socials públics que l'acredite.
 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per LABORA es trobe en situació o risc d'exclusió social: Certificat dels serveis socials públics de trobar-se en situació o risc d'exclusió social (inclòs risc de desnonament). Indicacions: No s'haurà d'aportar este certificat si la persona preseleccionada està empadronada en el municipi de València i autoritza expressament al fet que l'òrgan gestor obtinga directament esta informació en l'imprés de sol·licitud.
 • En cas que la persona sol·licitant preseleccionada per LABORA siga menor d'edat no emancipada: S'aportarà DNI / TIE / PNC de la persona menor i del/de la seu/a representant legal i Llibre de família o justificant documental que acredite tal representació. Indicacions en el cas de realitzar el tràmit per seu electrònica: Si el/la representant legal realitza el tràmit per seu electrònica, haurà de seleccionar l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'un apoderament", havent d'aportar el Llibre de família o justificant documental com a "Document d'apoderament". En este cas no serà necessari que aporte la seua documentació d'identitat, però sí la de la persona menor d'edat.


B) En el cas que la persona preseleccionada per LABORA NO ESTIGA INTERESSADA a participar en el procés de selecció de l'oferta d'ocupació:

 • Imprés de sol·licitud, indicant en l'assumpte rebuig d'oferta d'ocupació. Es pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina si la sol·licitud es presenta de manera presencial. Si es presenta en esta Seu Electrònica, el formulari de sol·licitud es visualitzarà com a "Formulari de tràmit" després de prémer el botó “Iniciar tràmit”.
 • Imprés de rebuig d'oferta (EMP0456E-Annex III) emplenat i signat, accessible per a la seua descàrrega en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina.
 • DNI / TIE/ PNC.

A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN ELS DOCUMENTS A APORTAR TAL COM APAREIXEN DESCRITS EN REALITZAR EL TRÀMIT PER SEU ELECTRÒNICA


Documentació per a tots els casos:
 • DNI / TIE (Targeta d'identitat d'estranger/a) de la persona interessada
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En el cas que la persona sol·licitant preseleccionada per LABORA estiga interessada a participar en el procés de selecció de l'oferta d'ocupació:
  • Annex d'autobaremació emplenat i signat per la persona interessada
  • Titulació acadèmica oficial requerida (per totes dues cares)
  • Certificat del grau de discapacitat o certificat del diagnòstic del trastorn del centre públic de salut mental
  • Resolució judicial o informe dels serveis socials públics (en cas de ser víctima de violència de gènere)
  • Certificat dels servicis socials públics de trobar-se en situació o risc d'exclusió social (inclòs risc de desnonament)
  • DNI / TIE / PNC de representant legal
  • Llibre de família o justificant documental que acredite la representació legal de la persona menor
 • En el cas que la persona sol·licitant preseleccionada per LABORA, no estiga interessada a participar en el procés de selecció de l'oferta d'ocupació:
  • Imprés de rebuig d'oferta (EMP0456E-Annex III)
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Per a poder participar en el procés de selecció de l'Ajuntament de València en el programa EMPUJU, la persona interesada:

1º.- Deurà constar en els llistats de candidatures preseleccionades per LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació i rebre comunicació de l'Ajuntament de València mitjançant SMS, en el qual s'informe que és una candidatura preseleccionada per LABORA per a participar en el procés de selecció del programa EMPUJU. En el missatge anirà indicat el codi personal assignat a cada persona participant. Amb aquest codi apareixerà en els llistats d'admissió i baremació que es publiquen i en l'acta de selecció final,en els quals no figurarà cap dada identificativa de la persona participant per a preservar la protecció de dades personals. Tota la informació i les comunicacions que realitze l'Ajuntament de València relativa a este programa seran publicades en la pàgina web de València Activa <https://valenciactiva.valencia.es/>

2º.- Presentar la sol·licitud juntament amb l'imprés d'autobaremació LABORA i la documentació acreditativa dels criteris a valorar en el termini indicat.

3º.- En cas que la persona candidata no estiga interessada en l'oferta d'ocupació, haurà de presentar l'imprés de rebuig d'oferta emplenat i signat.

4º.- Una vegada publicat en la pàgina web de València Activa el llistat de baremació de les candidatures, haurà de comprovar que apareix el seu codi personal i les seues dades de baremació. En aquest llistat s'indicarà si està admés/a o exclòs/a del procés de selecció i si ha d'esmenar la documentació essencial que se li indique en este llistat. L'endemà de la publicació en el Tauler d'edictes Electrònic de l'Ajuntament i en la pàgina web de València Activa, s'obrirà un termini de 10 dies hàbils per a presentar davant la Comissió de Baremació, si escau, al·legacions o reclamacions que estiguen relacionades exclusivament amb la baremació publicada i aportar únicament la documentació que se li requereix esmenar, no es considerarà cap altre tipus de nova documentació que s'aporte.

Resoltes les al·legacions o reclamacions presentades, es publicarà l'Acta de Selecció, en la qual s'indicarà els codis de les persones seleccionades proposades per a subscriure el contracte de treball oferit.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs d'alçada (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori

Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Legislació

Convocatoria 2023:

 • Resolució de 28 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2023 el programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Joves). PROGRAMA EMPUJU 2023.
 • Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2023 el programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Joves). PROGRAMA EMPUJU 2023.

Bases reguladoras:

 • Ordre 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'incentius a la contractació de persones desocupades per entitats locals de la Comunitat Valenciana.
 • Instrucció del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, relativa al procediment de selecció de persones contractades a l'empara de l'Ordre 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'incentius a la contractació de persones desocupades per entitats locals de la Comunitat Valenciana, convocatòries AVALEM EXPERIÈNCIA (EXPLUS 2023) I AVALEM JOVES (EMPUJU 2023).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE OCUPACIÓ I FORMACIÓC/ Amadeu de Savoia, 11 - Nau Oest, planta 1, 46010 ValènciaTel.: 962 081 725De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
Anar a inici de pàgina